JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Kiel­to ja pak­ko

Mäenpää Juho
Aiemmat blogit
8.10.2015 7.09

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420151008070900

Pari vuot­ta sit­ten il­mes­tyi Pau­lii­na Rau­ha­lan van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen nuo­ren per­heen elä­mäs­tä ker­to­va ro­maa­ni Tai­vas­lau­lu. Kir­ja he­rät­ti tuo­reel­taan laa­jaa huo­mi­o­ta. Kes­kus­te­lu jat­kuu edel­leen, sil­lä te­ok­ses­ta on teh­ty näy­tel­mä, joka sai hil­jat­tain en­si-il­tan­sa Ou­lun kau­pun­gin­te­at­te­ris­sa.

Pi­dän vii­saa­na jät­tää kom­men­toi­mat­ta Rau­ha­lan kir­jaa, sil­lä en ole sitä lu­ke­nut. En myös­kään voi an­taa lau­sun­toa te­at­te­ri­ver­si­os­ta, joka se­kin on ko­ke­mat­ta. Sen si­jaan te­ok­ses­ta tie­do­tus­vä­li­neis­sä käy­ty kes­kus­te­lu an­taa ai­heen lau­sua jo­tain, ovat­han tee­moi­na ol­leet suur­per­heel­li­syys, jak­sa­mi­nen sekä les­ta­di­o­lais­ten ope­tus per­he­suun­nit­te­lus­ta. Näis­sä asi­ois­sa olen ke­rän­nyt ko­ke­mus­ta, jopa asi­an­tun­te­muk­seen saak­ka. Ei­kä kal­tai­sis­ta­ni ole van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten pa­ris­sa puu­tet­ta.

Hel­sin­gin Sa­no­mat oli mu­ka­na Tai­vas­lau­lun esi­tyk­ses­sä, ja ai­hees­ta oli kult­tuu­ri­si­vuil­la iso jut­tu 22. syys­kuu­ta. Toi­mit­ta­ja ni­me­si les­ta­di­o­lai­suu­den yh­dek­si on­gel­mak­si li­sään­ty­mis­pa­kon. Teks­tis­sä esiin­tyi myös sana eh­käi­sy­kiel­to. Nämä ovat var­maan kes­ke­nään lä­hei­siä kä­sit­tei­tä. Nii­den taus­tal­la on mie­les­tä­ni sel­lai­sia ole­tuk­sia, jot­ka pe­rus­tu­vat vää­ri­nym­mär­ryk­seen.

Aja­tel­laan­pa ihan konk­reet­ti­ses­ti. Eh­käi­sy­kiel­to tar­koit­taa sitä, et­tä joku on sa­no­nut eh­käi­syn ole­van kiel­let­tyä. Li­sään­ty­mis­pak­ko taas tar­koit­ta­nee, et­tä per­heel­lis­ten pää­mää­rä­nä on saa­vut­taa mah­dol­li­sim­man suu­ri jäl­ke­läis­ten jouk­ko, mak­soi mitä mak­soi. Jos et li­sään­ny, et kuu­lu po­ruk­kaan.

On oi­ke­as­taan ab­sur­dia pu­hua eh­käi­sy­kiel­los­ta. It­se us­kon, et­tä syn­ty­vyy­den sään­nös­te­ly on Raa­ma­tun vas­tais­ta ja sel­lai­se­na syn­ti. Jos eh­käi­sy­kiel­to tu­lee jos­tain, niin Raa­ma­tun sa­naan si­do­tus­ta omas­ta­tun­nos­ta. Rat­kai­su läh­tee siis us­kon­nol­li­ses­ta va­kau­muk­ses­ta, ei­kä sitä tee kiel­lok­si edes se, et­tä liik­keen joh­to opet­taa sa­moin kuin ta­val­li­nen liik­keen jä­sen elää.

Sa­nal­la kiel­to luo­daan ku­vaa kont­rol­lis­ta. Minä pa­ni­sin sen ti­lal­le sa­nan ope­tus. Evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­ses­sa kir­kos­sa­kin on en­nen ope­tet­tu, et­tä kiel­tei­nen suh­tau­tu­mi­nen per­he­suun­nit­te­luun on Ju­ma­lan sa­nan mu­kais­ta. Kir­kon kan­ta muu­tet­tiin piis­po­jen pää­tök­sel­lä vuon­na 1952. Ju­ma­lan sana ei sa­mas­sa yh­tey­des­sä muut­tu­nut.

Li­sään­ty­mis­pak­ko on mie­les­tä­ni alen­ta­va sana. Les­ta­di­o­lai­suus näh­dään mo­nes­ti vain tä­män yh­den avai­men­rei­än lä­vit­se, mikä on va­hin­ko. Suh­tau­tu­mi­nen las­ten saa­mi­seen on vain yk­si seu­raus us­kos­ta, to­sin nä­ky­vä, mut­ta vain yk­si osa. Ajas­sam­me on il­mei­sen vai­kea ym­mär­tää, et­tä joku yli­pään­sä saar­naa, saa­ti et­tä joku tah­too elää niin kuin saar­naa.

Niin sa­not­tu­jen kiel­to­jen ja pak­ko­jen taus­tal­la on us­kon­nol­li­nen va­kau­mus, joka oh­jaa va­lin­to­ja. Us­kon­nol­li­suus ei ole ha­vain­to­ni mu­kaan muo­tia. Ti­lan­net­ta ei hel­po­ta se, et­tä ai­na­kaan län­si­mais­sa ei us­kon­toon pe­rus­tu­va ar­gu­ment­ti yleen­sä­kään ole ym­mär­ret­tä­vä ei­kä hy­väk­syt­tä­vä. Väi­tän jopa, et­tä van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­den kal­tai­sen us­kon­nol­li­sen ryh­män jä­se­nyys pa­ran­taa us­kon­nol­lis­ta lu­ku­tai­toa, ky­kyä ym­mär­tää nä­en­näi­sis­tä­kin jär­ki­pe­rus­teis­ta riip­pu­ma­ton­ta me­net­te­lyä.

Tie­do­tus­vä­li­neet va­lit­se­vat sa­nan­sa usein var­sin va­ro­en kä­si­tel­les­sään vä­hem­mis­tö­jä. Yri­tän nyt it­se par­haa­ni mu­kaan sa­noa kau­niis­ti, et­tä van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­ta pu­hut­ta­es­sa va­ro­vai­suus on usein unoh­tu­nut. Ym­mär­rys­tä löy­tyy ra­joi­te­tus­ti, ja on­pa us­kon­nol­li­nen va­kau­mus toi­si­naan mai­nit­tu yh­teyk­sis­sä, joi­hin se ei jour­na­lis­tin eet­tis­ten oh­jei­den mu­kaan kuu­lui­si. Eh­kä il­miö sen­tään enem­män hy­myi­lyt­tää kuin har­mit­taa, mut­ta mie­les­tä­ni on koh­tuul­lis­ta lau­sua mo­nien tun­te­ma asia ää­neen.

Tai­vas­lau­lun ym­pä­ril­lä käy­dys­sä jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa on esi­tet­ty huo­li suur­per­hei­den van­hem­pien jak­sa­mi­ses­ta. Huo­li ei ole tur­ha, voin ko­ke­muk­ses­ta sa­noa. Mut­ta jak­sa­mis­ta ei hel­po­ta yh­tään, jos ylei­nen mie­li­pi­de tuo­mit­see us­kon­nol­li­sen va­kau­muk­sen, se­lit­tää sen kiel­loik­si ja pa­koik­si, pi­tää sitä on­gel­ma­na ja tar­jo­aa ti­lal­le omia ihan­tei­taan avai­me­na on­neen.

JuhoMäenpää
Olen keski-ikää lähestyvä perheenisä Tuusulasta. Minulla on vaimo ja yhdeksän lasta. Työskentelen historian ja yhteiskuntaopin opettajana. Opettelen isänä olemista. Koulussa opettelen nuoria. Halkokasan tai laastiämpärin vieressä fundeeraan maailman menoa. Yritän kasvattaa lapseni kristillisesti. Näiden tekemisten onnistumisia ja epäonnistumisia kirjoittelen blogiini.
4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys