JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

​Peuk­ku­vies­tiä

Aiemmat blogit
3.4.2015 6.32

Eläm­me peu­ku­tus­ten ai­kaa. Siel­lä ja tääl­lä on mah­dol­lis­ta kli­ka­ta peuk­ku ylös, jos pi­tää lu­ke­mas­taan, nä­ke­mäs­tään tai kuu­le­mas­taan. Jois­sa­kin net­ti­pal­ve­luis­sa voi pai­naa myös peu­kun alas sen mer­kik­si, et­tei tyk­kää.

Huo­maan, et­tä olen ai­ka kyl­läs­ty­nyt peu­kut­ta­mi­seen ja yli­pää­tään mo­niin so­si­aa­li­sen me­di­an pal­ve­lui­hin. En jak­sa ty­kä­tä tai ol­la tyk­kää­mät­tä. Olen al­ka­nut ha­ke­maan eri ka­na­vis­ta lä­hin­nä asi­a­si­säl­töä, eli seu­raa­maan kiin­nos­ta­via blo­ge­ja tai työ­hö­ni liit­ty­viä Fa­ce­boo­kin ryh­miä ja si­vus­to­ja. Sil­ti mi­nul­la­kin me­nee ne­tis­sä hel­pos­ti ai­kaa jo­hon­kin vä­hem­män hyö­dyl­li­seen.

Vä­lil­lä kui­ten­kin se­laan pi­kai­ses­ti Fa­ce­boo­kis­ta tai Twit­te­ris­tä omal­le “sei­näl­le” tu­los­tu­vaa uu­tis­vir­taa. Heti jos en viik­koon lue Fa­ce­boo­kia, huo­maan jää­vä­ni jois­ta­kin kes­kus­te­luis­ta ulos. Mie­tin, mik­si tä­hän on tul­tu. Mik­si on lu­et­ta­va Fa­ce­boo­kia py­sy­äk­seen mu­ka­na kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­luis­sa? Tai jopa tie­tääk­seen, et­tä ys­tä­väl­leen on syn­ty­nyt lap­si tai val­mis­tu­nut talo? Mik­si tie­to pa­ke­nee so­meen?

Peu­kut­ta­mi­nen on mel­ko uu­si vies­ti­mi­sen tapa. Jos­kus se jät­tää tul­kin­nan va­raa. Mik­si tuo ih­mi­nen tyk­kä­si täs­tä? Mitä hän sil­lä ha­lu­aa sa­noa? Tai sit­ten joku voi ko­kea, et­tei hä­nen so­me­jul­kai­suis­taan tyk­kää ku­kaan. So­meym­pä­ris­tön hil­jai­suus voi ol­la vah­va vies­ti, jon­ka sa­no­ma on hä­mä­rän pei­tos­sa. Yk­si­näi­syy­den ko­ke­mus voi ol­la suur­ta, vaik­ka pu­hu­taan­kin so­si­aa­li­ses­ta me­di­as­ta.

So­mea enem­män po­si­tii­vi­sis­ta peu­kuis­ta oli­si iloa koh­dat­ta­es­sa kas­vok­kain. Jo­kai­sen oli­si hyvä saa­da po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta, kan­nus­tus­ta ja ko­ke­mus sii­tä, et­tä on ym­pä­ril­lään ole­vil­le ih­mi­sil­le tär­keä. Kun­pa tämä ei oli­si vain so­si­aa­li­sen me­di­an va­ras­sa.

Peuk­ku pys­tys­sä voi ol­la myös merk­ki sii­tä, et­tä kyl­lä täs­sä vie­lä yri­te­tään jak­saa. Koh­ta­sin ker­ran nuo­ren, jol­la elä­män han­ka­lat asi­at tun­tui­vat kuin vyö­ry­vän pääl­le, ei­kä hän jak­sa­nut kom­mu­ni­koi­da ke­nen­kään kans­sa. Kuu­lok­keet oli pai­net­tu tiu­kas­ti kor­viin ja mu­siik­ki oli tar­koi­tuk­sel­la niin ko­val­la, et­tei hän kuul­lut ai­kuis­ten yri­tyk­siä ava­ta kes­kus­te­lua.

Tu­lok­set­to­man yh­tey­de­no­ton jäl­keen näin nuo­ren kä­des­sä pi­kai­sen liik­keen – peuk­ku ylös! Luk­kiu­tu­nees­ta hil­jai­suu­des­ta pääs­tiin eteen­päin. Ti­lan­ne ei tun­tu­nut enää epä­toi­voi­sel­ta.

JuhoLehtola
Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kuusi lasta. Työskentelen oppimisen, opettamisen, viestinnän ja näitä tukevan teknologian parissa. Vapaa-aikaani kulutan puuhastelemalla kotona, opiskelemalla milloin mitäkin ja harrastamalla musiikkia. Blogikirjoitusteni aiheet nousevat usein arkisista tilanteista perheessä ja työssä. Voit antaa minulle palautetta kirjoituksistani osoitteeseen juho.lehtola@gmail.com
22.2.2020

Ku­kin kat­so­koon, mi­ten ra­ken­taa. Pe­rus­tus on jo las­ket­tu, ja se on Jee­sus Kris­tus. Muu­ta pe­rus­tus­ta ei ku­kaan voi las­kea. 1 Kor. 3:10-11

Viikon kysymys