JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Ty­töt ja po­jat – yh­tä ar­vok­kai­ta

Heikkilä Mirja
Aiemmat blogit
25.10.2019 6.46

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420191025064600

Nel­jä poi­kaa is­tuu kah­vi­pöy­däs­sä. Hei­dän ikä­hai­ta­rin­sa on rip­pi­kou­lu­lai­ses­ta kol­mi­kymp­pi­seen. Iso­vel­jet ovat tul­leet käy­mään il­ta­kah­vil­la. Puhe pouk­koi­lee ra­ken­nus­hom­mis­ta mo­pon va­loi­hin ja tal­vi­ren­kai­den vaih­toon. äi­ti-ih­mi­se­nä en pal­joa ym­mär­rä, mut­ta ky­se­len jos­kus kiin­nos­tu­nees­ti. Ai­kui­sen po­jan my­häi­ly net­ti­au­to­si­vus­toa se­la­tes­sa pal­jas­taa, et­tä nyt ol­laan tär­ke­än asi­an ää­rel­lä.

Poi­ka­po­ru­kan äi­ti­nä saan ny­kyi­sin näp­pä­räs­ti tal­vi­ren­kaat au­toon ja riis­ta­li­haa pak­ka­seen. Kel­paan po­jil­le jap­pas­te­lu­ka­ve­rik­si, eli miet­ti­mään, mil­le pi­täi­si al­kaa iso­na.

Jos­kus mi­nul­le tai per­heen muil­le nai­sil­le sa­no­taan “jäbä”. Se on äi­jä­mäi­nen lem­pi­ni­mi, joka on pe­ru­ja ajal­ta, jol­loin re­mon­toim­me ta­loa po­ru­kal­la. Yh­des­sä kan­ne­tut sel­lu­vil­la­sä­kit ja vie­rek­käin ase­tel­lut rou­ta­re­ris­te­le­vyt yh­dis­tä­vät mei­tä.

Mei­dän ta­lon ty­töt ovat muut­ta­neet pois ko­toa, omaan elä­mään. Sil­loin har­voin, kun saan naut­tia tyt­tä­rien seu­ras­ta, ha­lu­an fii­lis­tel­lä nais­ten jut­tu­ja. Täy­tyy sa­noa, et­tä jos­kus ai­van kai­paan tyt­tö­po­ruk­kaa ja­ka­maan ko­ke­muk­sia. Tyt­tö­jen kans­sa men­nään enem­män tun­ne­ta­sol­le, yri­te­tään löy­tää so­pi­via sa­no­ja, joil­la il­mais­ta it­seä.

Et­tei syn­tyi­si lii­an mus­ta­val­koi­nen kuva, myös poi­kien kans­sa voi kes­kus­tel­la muus­ta kuin vent­tii­leis­tä ja myös tyt­tö­jen kans­sa on kus­kat­tu kaa­to­paik­ka­kuor­mia ja asen­net­tu nii­tä sel­lu­vil­lo­ja.

äi­ti­nä yri­tän pi­tää kirk­kaa­na mie­les­sä­ni, et­tä ty­töt ja po­jat ovat yh­tä ar­vok­kai­ta, vaik­ka ju­tut ovat eri­lai­sia.

Va­li­tet­ta­vas­ti ikäis­te­ni jou­kos­sa on vie­lä pal­jon nii­tä, jot­ka ko­ki­vat su­ku­puol­ten eri­ar­voi­suu­den. Olen ta­van­nut nai­sia, joi­den toi­vot­tiin ole­van poi­kia, kun hei­tä odo­tet­tiin, ja he sai­vat lap­se­na ko­kea ole­van­sa kak­kos­luok­kaa.

Olen ta­van­nut myös nai­sia, jot­ka yhä ko­ke­vat ole­van­sa ar­vot­to­mia, huo­nom­pia kuin ve­li­po­jat, kos­ka ei­vät ky­en­neet sa­moi­hin töi­hin kuin mies. Van­hem­mat aset­ti­vat ty­töt tiet­tyyn roo­liin: he vaa­ti­vat, et­tä ty­töt pal­ve­li­vat vel­ji­ään.

Vuo­si­kym­me­nien ku­lut­tu­a­kin nämä nai­set opet­te­le­vat ar­vos­ta­maan it­se­ään. Myös hei­dän vel­ji­ään olen ta­van­nut, mie­hiä, jot­ka il­mai­se­vat, et­tä nai­nen on vä­hem­pi­ar­voi­nen.

Olen myös ta­van­nut mie­hiä, joi­ta kiin­nos­taa muu kuin “mie­hi­set työt”. Heil­lä on ol­lut te­ke­mis­tä sii­nä, et­tä he osaa­vat ar­vos­taa it­se­ään oman­nä­köi­sen elä­män elä­ji­nä. He ovat ko­ke­neet, et­tä hei­dän mie­huu­ten­sa ky­see­na­lais­te­taan.

Olen ta­van­nut on­nek­si myös nai­sia, joi­ta koko per­he on kan­nus­ta­nut ja ar­vos­ta­nut pik­ku­ty­tös­tä läh­tien sekä mie­hiä, jot­ka ovat saa­neet suun­tau­tua peh­mei­siin ar­voi­hin hy­väk­syn­nän kan­ta­ma­na.

Tämä blo­gi­kir­joi­tus pal­jas­taa taus­ta­ni: tu­len maa­seu­dul­ta, olen maan­vil­je­lys­per­hees­tä. Olen syn­ty­nyt 1960-lu­vun alus­sa. Pie­ne­nä lei­kin pal­jon poi­kien kans­sa. Meil­lä oli sel­vät nais­ten ja mies­ten työt ja mi­nus­ta tun­tui, et­tä mies­ten työt oli­vat tär­ke­äm­piä.

Omat lap­sem­me ovat huo­man­neet, et­tä nai­set ja mie­het voi­vat teh­dä mo­nen­lai­sia asi­oi­ta. Toi­von, et­tä he ovat op­pi­neet myös sen, et­tä ty­tär on yh­tä ar­vo­kas kuin poi­ka, nai­nen sa­ma­nar­voi­nen kuin mies.

MirjaHeikkilä
3.6.2020

Jee­sus sa­noo: "To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: sil­lä, joka us­koo, on ikui­nen elä­mä." Joh. 6:47

Viikon kysymys