JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Uu­sia tuu­lia

Kanto Kati
Aiemmat blogit
27.1.2019 6.47

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190127064700

Mi­nun piti kir­joit­taa blo­gi­teks­ti­ni jo en­nen jou­lua, mut­ta hups­hei­jaa, huo­ma­sin tie­tys­ti ta­ka­ra­jan jou­lu­a­lus­to­hi­nois­sa vas­ta lii­an myö­hään. Kir­joi­tan vii­mei­sen blo­gi­ni nyt sit­ten jo uu­den kau­den puo­lel­la.

Vii­mei­sin, mar­ras­kuun blo­gi­ni kä­sit­te­lee mat­kaa ja mat­kus­ta­mis­ta. Se en­na­koi tu­le­vaa, sil­lä olen nyt tääl­lä Un­ka­ris­sa, Aj­kas­sa viet­tä­mäs­sä opin­to­va­paa­ta pa­rin kuu­kau­den ajan.

Tääl­lä on vil­kas tai­de­seu­ra­toi­min­ta, jon­ka myö­tä mi­nul­la on tul­lut tut­tu­ja sen ver­ran, et­tä tu­lin tän­ne sit­ten uu­del­leen. Tai­de­seu­ral­la on nyt näyt­te­ly Aj­kan kult­tuu­ri­ta­lol­la, jos­sa mi­nul­la­kin on muu­ta­ma työ esil­lä. Ava­jai­set oli­vat juh­la­vat. Ti­lai­suu­den alus­sa kaik­ki nou­si­vat ylös lau­la­maan Un­ka­rin kan­sal­lis­lau­lua. Se oli hie­noa.

Vaik­ka ky­sees­sä on su­ku­lais­kan­sa, on kult­tuu­ri sil­ti eri, sa­moin kie­li. Ku­ten ai­na, uu­den kie­len edes­sä tun­tee it­sen­sä usein köm­pe­lök­si, avut­to­mak­si. Mi­ten hy­vin ym­mär­rän­kään opis­ke­li­joi­ta­ni, jot­ka opet­te­le­vat nyt suo­mea! Se on mel­koi­nen urak­ka, eten­kin kun opet­te­lun aloit­taa ai­kui­si­äl­lä. Sak­san kie­leen, jota tääl­lä ih­mi­set vie­raa­na kie­le­nä pu­hu­vat enem­män kuin eng­lan­tia, mi­nul­la on eri­lai­nen tun­tu­ma, kos­ka olen opis­kel­lut sitä lu­ki­os­sa. Nyt ym­mär­rän vii­meis­tään noi­den kol­men vuo­den ar­von.

Seu­ro­ja tääl­lä Un­ka­ris­sa on ol­lut sil­loin täl­löin, vii­mek­si oli­vat en­nen jou­lua.

Se­la­sin omia blo­ge­ja­ni taak­se­päin pa­rin vii­me vuo­den ajal­ta. Koko kir­joit­ta­misp­ro­ses­si on mat­ka. Blo­gien kaut­ta olen teh­nyt erään­lai­sen mat­kan it­see­ni ja elä­mää­ni. Ai­heet ovat syn­ty­neet jos­tain sen­het­ki­ses­tä ti­lan­tees­ta tai aja­tuk­ses­ta. Näi­den kah­den vuo­den ai­ka­na on avau­tu­nut mie­len­kiin­toi­sia, uu­sia kon­tak­te­ja ih­mis­ten kans­sa. Yl­lät­tä­en myös van­hat tu­tut vuo­si­kym­men­ten ta­kaa, jopa lap­suus­vuo­sil­ta ovat saat­ta­neet kir­joit­taa pa­lau­tet­ta. Se on ol­lut hie­noa.

Kii­tän toi­mi­tus­ta, eten­kin Han­naa, joka on aut­ta­nut teks­tien muok­kaa­mi­ses­sa sekä kaik­kia ys­tä­vi­ä­ni ja en­nes­tään tun­te­mat­to­mia, jot­ka olet­te lä­het­tä­neet tai an­ta­neet ta­va­tes­sam­me kan­nus­ta­vaa, mu­ka­vaa pa­lau­tet­ta teks­teis­tä­ni. Jääm­me odot­ta­maan ke­vät­tä ja au­rin­koi­sia, läm­pe­ne­viä päi­viä.

KatiKanto
Olen nelikymppinen nainen Lapista, kotoisin rajalta, Torniosta. Tällä hetkellä asun Rovaniemellä. Olen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Kirjoittaminen, kuvataiteet, liikunta ja laulaminen ovat minulle tärkeitä asioita. Palautetta blogiteksteihini voi antaa sähköpostiin: kati.kanto6(at)gmail.com.
29.5.2020

Her­ra on mi­nun va­lo­ni ja apu­ni, ketä minä pel­käi­sin? Her­ra on mi­nun elä­mä­ni tur­va, ketä siis säik­kyi­sin? Ps. 27:1

Viikon kysymys