JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Vies­te­jä

Aiemmat blogit
20.1.2016 6.28

Pu­he­lin piip­paa vies­tin mer­kik­si. What­sApp-ys­tä­vä­ryh­mäm­me äi­ti lait­taa vies­tiä:

"Ju­ma­la on he­rät­tä­nyt vää­ril­le tu­lil­le ek­sy­neen nuo­ru­kai­sen tun­non. Ha­lu­si pa­la­ta omien­sa luo. Us­koa epäi­lyk­set ja syn­nit an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä."

Pian pu­he­lin piip­paa taas. Mon­ta ker­taa. äi­tien ryh­mä iloit­see kyy­nel­sil­min tuh­laa­ja­po­jan pa­luus­ta. Tun­ne­vies­te­jä.

Seu­raa­va­na päi­vä­nä tu­lee toi­sen­lai­nen vies­ti. Su­ru­vies­ti. Pit­kän sai­rau­den vä­syt­tä­mä isoi­sä on saa­nut las­kea mat­ka­sau­van­sa. Pääs­syt yöl­lä tai­vaan ko­tiin. Yh­des­sä loh­du­tam­me mat­ka­ys­tä­vääm­me ero­ni­kä­väs­sä lu­kui­sin vies­tein ja lem­pein sa­noin. Mikä on tär­kein­tä? Muis­tu­tus­vies­te­jä.

En­tä al­ka­neen vuo­den toi­sen ka­len­te­ri­päi­vän ku­va­vies­ti: nuo­ri, vas­ta­vi­hit­ty pari kir­kon käy­tä­väl­lä. Jän­ni­tys, odo­tus, puh­taus, rak­kaus. Kaik­ki sii­nä yh­des­sä ku­vas­sa. Mor­si­a­men äi­din aja­tus­vies­ti myö­hem­min il­lal­la: ”Ihan poik­ki olo ja mie­li her­käl­lä.”

Kyy­ne­leet tul­vah­ta­vat sil­mii­ni. Muis­tan hy­vin kut­su­kor­tin, jon­ka saim­me vie­lä Suo­mes­sa ol­les­sam­me nii­hin häi­hin. Hää­kut­su! Mi­ten iha­naa! Jou­duin il­moit­ta­maan, et­tä em­me pää­se – muut­to­päi­vä oli ai­kais­tu­nut. Lä­hei­sen ys­tä­vän van­hin lap­si, mi­nun­kin ys­tä­vä­ni. Tai­vaan Isän siu­naa­maa liit­toa, rak­kaat nuo­ret! ”Kil­pail­kaa toi­nen tois­ten­ne kun­ni­oit­ta­mi­ses­sa”, kir­joi­tin vies­tiin. On­nit­te­lu­vies­te­jä.

Vies­te­jä per­he­ryh­mäs­tä Suo­mes­sa asu­vil­ta lap­sil­ta. Tu­le­vat lä­hem­mäk­si, vaik­ka vä­lis­sä on tu­han­sia mai­le­ja. Vies­teis­sä on pal­jon ku­via. Ja ku­va­pyyn­tö­jä. ”Lai­ta edes pie­nis­tä ku­via. Ik­su on.”

Va­loi­sia vies­te­jä: ”Nyt voi va­ra­ta len­not!” Odo­tuk­sen ilo!

Omia vies­te­jä­ni po­jal­le, joka ei pal­jon vies­teil­lä häi­rit­se. ”Mi­ten me­nee? Joko työt lop­pui? On­ko hiuk­set jo lei­kat­tu? Mi­hin ai­kaan int­tiin?” Vas­taus on usein pelk­kä ”Ihan oq”. Mut­ta on hen­gis­sä. Kun­nos­sa. Hyvä! Ar­ki­vies­te­jä.

Tei­ni­po­jan kä­den­jat­keek­si on kas­va­nut äly­pu­he­lin. Kon­tak­ti rip­pi­kou­lu­ka­ve­rei­hin ja kou­lu­ka­ve­rei­hin on tär­keä. 10 tun­nin ai­ka­e­ro hait­taa kon­tak­toin­tia. Tu­lee sa­no­mis­ta ko­to­na­kin vies­tit­tä­mi­sen kel­lo­na­jois­ta. Yö­ai­ka on nuk­ku­mis­ta var­ten. Komp­ro­mis­si­rat­kai­su­ja. Hel­pot­taa ka­ve­ri-ikä­vää, kun saa ju­tel­la kuu­lu­mi­sis­ta luot­toih­mis­ten kans­sa. Ka­ve­ri­vies­te­jä – ol­la kau­kaa lä­hel­lä.

Mei­dän per­heen ai­kuis­ten kes­ken on vies­til­lä tar­kas­tet­tu kaup­pa­lis­taa. Ha­et­tu hy­väk­syn­tää uu­del­le han­kin­nal­le. Sel­vi­tel­ty eri­mie­li­syyk­siä. Lä­he­tet­ty vies­ti mo­nil­la maus­teil­la tai lem­pe­äl­lä lau­seel­la. ”Ra­kas­tan sil­ti.” Rak­kaus­vies­te­jä. Ai­ka ko­rut­to­mas­ti­kin. ”Nu­ku­ta lap­set!”

Vies­ti on ku­tis­ta­nut etäi­syyt­tä Suo­meen. Hel­pot­ta­nut al­kui­kä­vää. Tsem­pan­nut so­pi­val­la het­kel­lä. Muis­tut­ta­nut mat­ka­ys­tä­vis­tä me­ren ta­ka­na. Se, mitä vies­tis­sä en pys­ty vä­lit­tä­mään, on uu­si ja laa­ja ym­pä­ris­tö, jos­sa nyt eläm­me. Mei­tä ym­pä­röi­vät vuo­ret, jot­ka siin­tä­vät taus­tal­la ul­jai­na ja pa­kah­dut­ta­van kau­nii­na.

Tuok­sut, vä­rit, ih­mis­ten kir­jo. Lii­ken­teen hek­ti­syys, moot­to­ri­tei­den kym­me­net eri kais­tat liit­ty­mä­sol­muis­sa. Maut, uu­det tot­tu­muk­set, il­mas­to. Vies­ti ei ker­ro, mi­ten tääl­lä seu­rois­sa kuu­luu sama Hy­vän Pai­me­nen ää­ni – eng­lan­nik­si. Ja vaik­ka en vie­lä jak­sa pin­nis­tel­lä ym­mär­tä­mään koko saar­naa vie­raal­la kie­lel­lä, olen iloin­nut seu­rois­sa käy­mi­ses­tä. Täy­tyi sitä pie­ni pala kir­kol­ta vi­de­o­vies­ti­nä ys­tä­vä­ryh­mään lä­het­tää. Ku­va­vies­te­jä.

Pi­de­tään yh­teyt­tä! Muis­te­taan toi­nen toi­si­am­me myös tär­keim­mäl­lä vies­tin­tä­ta­val­la. Ru­kouk­sin.

SariannaSuominen
50+ vuotta, 1 aviomies ja 9 lasta. Elämää Suomessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Uusi kotipaikkakunta Hyvinkää. Uskomisen kallis aarre löytyi aikuisiällä. Kirjoitan tuokiokuvia elämästä ison perheen äitinä, erityislapsen äitinä, työssäkäyvänä äitinä ja siitä, miltä tuntuu paluumuutto Suomeen, kun puoliso on yhä töissä meren takana. sarianna.suomi@gmail.com