JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Ys­tä­vät ovat to­del­la­kin siu­naus

Aiemmat blogit
16.11.2017 6.14

Täs­sä­hän kävi juu­ri niin kuin ou­nas­te­lim­me. En­nen muut­toa pu­huim­me ys­tä­viem­me kans­sa, et­tä to­den­nä­köi­ses­ti ym­mär­räm­me vas­ta uu­des­sa maas­sa, mikä mer­ki­tys heil­lä on ol­lut meil­le. Meil­lä oli kii­re muut­to­hom­mien kans­sa, ja ko­ko­nai­nen uu­si maa­il­ma tun­tui odot­ta­van. Em­me täy­sin osan­neet aset­tua ys­tä­vien ase­maan hei­tä hy­väs­tel­les­säm­me ja tie­sim­me sen.

Nyt kun uut­ta ar­kea on elet­ty koh­ta vii­si kuu­kaut­ta, on ol­lut mo­nia het­kiä, jol­loin olem­me ki­pe­äs­ti­kin muis­ta­neet tä­män. Ys­tä­väm­me oli­vat niin tär­kei­tä saat­to­mie­hiä ja ar­jen ja­ka­jia. Ja nyt tuo­ta ja­et­ta­vaa oli­si niin pal­jon! Oli­si iha­na ol­la myös tu­ke­na ja lä­hel­lä sil­loin, kun ys­tä­vil­lä on mur­heel­li­sia kuu­lu­mi­sia. Jä­tim­me­kö lii­an vä­häl­le huo­mi­ol­le tuon siu­nauk­sen, et­tä lä­hel­lä oli use­am­mat­kin ys­tä­vät? Kun tuli tun­ne, et­tä nyt oli­si mu­ka­va ot­taa pie­ni breik­ki pyö­ri­tyk­ses­tä, yleen­sä se jol­le­kin ys­tä­vis­tä sopi. Vä­lil­lä taas kun ei it­se huo­man­nut kat­kais­ta ar­kea, niin ys­tä­vät te­ki­vät sen. Pie­ni il­ta-aje­lu, il­la­nis­tu­jai­nen ko­dis­sa tai ul­ko­na syö­mäs­sä, jos­sa sai sil­mä­nurk­ka kos­te­a­na ja­kaa huo­let ja vä­lil­lä taas nau­raa sy­dä­men kyl­lyy­des­tä. Vaik­ka pa­ri­suh­tees­sa­kin jaam­me kai­ken, oli hyvä saa­da toi­sen­lai­si­a­kin nä­kö­kul­mia per­hei­den vä­lil­lä. Ilo tup­laan­tui ja suru puo­lit­tui!

Kyl­lä uu­des­sa maas­sa­kin on ys­tä­viä. Löy­tyy suo­men­kie­li­siä, joi­den kans­sa ja­kaa elä­mää tu­tus­ti. Hei­dän kans­saan voi pu­hua niin has­suis­ta kuin ra­sit­ta­vis­ta­kin kult­tu­rie­rois­ta, joi­ta eri mai­den vä­lil­tä löy­tyy ai­na, ja he ym­mär­tä­vät täy­sin. Uu­des­ta maas­ta löy­tyy myös ih­mi­siä, jois­ta tie­dän, et­tä he tu­le­vat ole­maan eri­tyi­sen lä­hei­siä, kun­han pää­sem­me ja­ka­maan kai­ken sa­mal­la kie­lel­lä. Jo nyt he jak­sa­vat pyy­tää mu­kaan, aut­ta­vat ym­mär­tä­mään ja pu­hu­maan, hy­väk­sy­vät mei­dät suo­ma­lai­si­ne piir­tei­nem­me yrit­tä­mät­tä muut­taa nii­tä. He jak­sa­vat kuun­nel­la, kun so­peu­tu­mi­nen on ki­vu­li­as­ta. Kum­pa it­se­kin muis­tai­sin toi­mia näin ys­tä­vie­ni seu­ras­sa.

Luo­tan sii­hen, et­tä Ju­ma­lal­la on vara siu­na­ta ajan kans­sa lä­hei­siä ys­tä­viä myös tääl­tä. Ei­vät­kä Suo­men ys­tä­vät hä­viä. Tie­dän, et­tä kun he tu­le­vat käy­mään, saam­me mo­nin ver­roin ta­kai­sin. Sil­loin ei nu­ku­ta!

Eli­na Vä­hä­jylk­kä

Samalla Puolella – Elina Ja Harri Vähäjylkkä
Löysimme toisemme nuorina ja saimme vuosien myötä suuren perheen. Yhä edelleen opettelemme avioliittoa, sen ihanuutta ja kamaluutta. Tässä yhteisessä blogissamme käsittelemme rakkauden, avioliiton ja perheen teemoja omasta kokemuksestamme käsin, selkokielellä, päällimmäisenä ilo Jumalan antamasta lahjasta ja elämänmittaisesta tehtävästä. Palautetta blogistamme voi antaa osoitteeseen emvahajylkka@gmail.com.
19.1.2020

Jee­sus vas­ta­si nai­sel­le: "Joka juo tätä vet­tä, sen tu­lee uu­del­leen jano, mut­ta joka juo mi­nun an­ta­maa­ni vet­tä, ei enää kos­kaan ole ja­nois­saan." Joh. 4:13-14

Viikon kysymys