JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Alkoholismi on vakava sairaus

Päivämies
Artikkelit
19.6.2015 6.38

Juttua muokattu:

1.1. 23:14
2020010123143920150619063800

Al­ko­ho­lis­mi on sai­raus, jo­hon sai­ras­tu­neel­la on pa­ko­no­mai­nen tar­ve juo­da al­ko­ho­lia ja hän tu­lee riip­pu­vai­sek­si al­ko­ho­lin saa­mi­ses­ta. Al­ko­ho­lis­tin on mah­do­ton­ta hal­li­ta juo­mis­taan, ja hän kär­sii sekä fyy­si­ses­tä et­tä psyyk­ki­ses­tä riip­pu­vuu­des­ta.

Vie­roi­tu­soi­rei­den il­me­tes­sä hän yleen­sä jat­kaa al­ko­ho­lin hai­tal­lis­ta käyt­töä. Al­ko­ho­lin lii­ka­käyt­tö voi ol­la joko kau­sit­tais­ta tai jat­ku­vaa. Pe­rin­nöl­li­sil­lä te­ki­jöil­lä on tär­keä osuus eri­tyi­ses­ti nuo­ruu­des­sa al­ka­vas­sa al­ko­ho­lis­mis­sa.

Al­ko­ho­lin käy­tön hai­tat

Al­ko­ho­li­riip­pu­vuu­den ke­hi­tyt­tyä hen­ki­lö käyt­tää al­ko­ho­lia suu­rem­pia mää­riä tai pi­tem­pään kuin hä­nen tar­koi­tuk­sen­sa oli. Hän ei myös­kään ky­ke­ne ha­lus­taan huo­li­mat­ta vä­hen­tä­mään tai lo­pet­ta­maan al­ko­ho­lin käyt­tö­ään, vaik­ka se ai­heut­taa huo­mat­ta­via hait­to­ja elä­mään.

Hu­ma­la­ti­loi­hin voi liit­tyä sam­mu­mis­ta ja muis­ti­kat­kok­sia. Seu­rauk­se­na voi ol­la ris­ti­rii­to­ja lä­heis­ten kans­sa, avi­oe­ro, vai­keu­det työs­sä tai työs­tä ir­ti­sa­no­mi­nen, ta­lou­del­li­set vai­keu­det, rat­ti­juop­pous, rik­keet tai ri­kok­set. Usein huo­mat­ta­va osa hen­ki­lön ajas­ta ku­luu al­ko­ho­lin hank­ki­mi­seen, käyt­töön tai käy­tös­tä toi­pu­mi­seen. Kiin­nos­tus mui­hin har­ras­tuk­siin vä­he­nee. Osa al­ko­ho­lis­teis­ta juo yk­si­nään tai sa­laa, osa ko­to­naan ja ra­vin­to­lois­sa.

Va­ka­va sai­raus­ti­la

Pa­ko­no­mai­nen, jat­ku­va ja hu­ma­la­ha­kui­nen al­ko­ho­lin käyt­tö ei ole luon­teel­taan tah­do­na­lais­ta käy­tös­tä, vaan on va­ka­va sai­raus­ti­la. Psy­ko­lo­gi­sel­la ta­sol­la riip­pu­vuu­den taus­tal­la voi ol­la hen­ki­lön taus­taan tai elä­män­ti­lan­tee­seen liit­ty­vä mie­lel­le sie­tä­mä­tön ris­ti­rii­ta. Al­ko­ho­lin käyt­tö voi ol­la kei­no pa­e­ta mie­len si­säis­tä sie­tä­mä­tön­tä avut­to­muu­den tun­net­ta, ah­dis­tu­nei­suut­ta tai la­maan­tu­mis­ta.

Bi­o­lo­gi­sel­la ta­sol­la pa­ko­no­mai­sen al­ko­ho­lin käyt­tö ai­heut­taa kes­kus­her­mos­ton toi­min­nan muu­tok­sen. Tämä muu­tos­ti­la kor­jau­tuu hi­taas­ti ja edel­lyt­tää usei­den kuu­kau­sien mit­tais­ta rai­tis­ta jak­soa. Toi­saal­ta tämä muu­tos pa­lau­tuu hel­pos­ti pit­kään­kin kes­tä­neen rait­tiin jak­son jäl­keen, jos hen­ki­lö al­kaa uu­del­leen juo­da, ja sik­si al­ko­ho­lis­miin sai­ras­tu­neen vaih­to­eh­to­na on yleen­sä py­sy­vä täy­del­li­nen rait­tius.

Mo­nia lii­tän­näis­sai­rauk­sia

Mo­net psy­ki­at­ri­set häi­ri­öt li­sää­vät al­ko­ho­lin on­gel­ma­käyt­töä ja al­ko­ho­li­riip­pu­vuu­den ke­hit­ty­mis­ris­kiä, kos­ka al­ko­ho­lin käyt­töön tur­vau­du­taan usein eri­as­teis­ten psyyk­kis­ten oi­rei­den lie­vit­tä­mi­sek­si.

Al­ko­ho­lin lii­ka­käy­tön taus­tal­la voi ol­la hoi­ta­ma­ton ma­sen­nus, ah­dis­tu­nei­suus­häi­riö tai kak­si­suun­tai­nen mie­li­a­la­häi­riö. Toi­saal­ta al­ko­ho­lin lii­ka­käyt­tö sekä ai­heut­taa et­tä vai­keut­taa ah­dis­tus-, pel­ko-, unet­to­muus- ja ma­sen­nu­soi­rei­ta.

Run­saa­seen ja pit­kä­ai­kai­seen al­ko­ho­lin­käyt­töön liit­tyy al­tis­tu­mi­nen ta­pa­tur­mil­le, ter­vey­del­li­siä on­gel­mia ja eli­mel­li­siä sai­rauk­sia, esi­mer­kik­si hai­ma­tu­leh­dus, ras­va­mak­sa, mak­sa­kir­roo­si, ai­vo­jen toi­min­nan häi­ri­öt tai sy­dän­li­has­vau­rio.

Per­he ja al­ko­ho­lis­mi

Al­ko­ho­lis­min ke­hit­ty­mi­nen kes­tää ta­val­li­ses­ti vuo­sia, jona ai­ka­na hen­ki­lö kiel­tää on­gel­ma­käyt­tön­sä tai vä­hi­tel­len li­sään­ty­vän riip­pu­vuu­ten­sa. Lä­hei­set kie­tou­tu­vat yleen­sä voi­mak­kaas­ti al­ko­ho­lis­miin ja al­ko­ho­lis­tin juo­mi­nen hal­lit­see muun per­heen elä­mää.

Sai­rau­teen liit­ty­vän hä­pe­ä­lei­man vuok­si lä­hei­set osal­lis­tu­vat usein asi­an sa­lai­luun ja peit­te­lyyn. Per­he voi eris­täy­tyä ih­mis­suh­teis­ta, lap­set ei­vät hä­pe­än vuok­si eh­kä ha­lua tuo­da ka­ve­rei­ta ko­tiin. Lä­hi­pi­rin sa­lai­le­va käyt­täy­ty­mi­nen voi yl­lä­pi­tää ja mah­dol­lis­taa al­ko­ho­lis­tin hai­tal­lis­ta elä­män­ta­paa.

On myös ta­val­lis­ta, et­tä al­ko­ho­lis­ti tois­tu­vas­ti lu­paa ol­la juo­mat­ta, mut­ta kos­ka ei voi hal­li­ta sai­raut­taan, rat­ke­aa yhä uu­del­leen juo­maan. Al­ko­ho­lis­ti lei­mau­tuu tä­ten va­leh­te­li­jak­si, kun ei voi lu­pauk­sis­taan huo­li­mat­ta ol­la juo­mat­ta. Toi­saal­ta kau­sit­tain al­ko­ho­lia lii­ka­käyt­tä­vä hen­ki­lö voi hy­vi­nä ai­koi­naan ol­la ah­ke­ra, miel­lyt­tä­vä ja vas­tuul­li­nen ai­kui­nen.

Mi­ten hoi­de­taan?

Mitä ai­kai­sem­min hen­ki­lö ky­ke­nee tun­nis­ta­maan ja ot­ta­maan va­ka­vas­ti li­sään­ty­vän on­gel­ma­käyt­tön­sä, sitä suu­rem­mal­la to­den­nä­köi­syy­del­lä hän voi op­pia hal­lit­se­maan al­ko­ho­lin käyt­tön­sä ja vält­tä­mään lii­tän­näis­sai­rau­det tai hai­tal­li­set psy­ko­so­si­aa­li­set seu­rauk­set.

Hoi­toon voi ha­keu­tua joko lää­kä­rin, psy­ko­lo­gin, mie­len­ter­veys­toi­mis­ton tai A-kli­ni­kan vas­taa­no­tol­le, jos hen­ki­lö ei ky­ke­ne omin avuin lo­pet­ta­maan al­ko­ho­lin on­gel­ma­käyt­tö­ään. Osa hyö­tyy AA-ryh­mis­tä tai muis­ta ryh­mä­hoi­dois­ta. Myös per­heil­le on omia hoi­to­ryh­miä.

Te­ra­peut­tis­ten hoi­to­muo­to­jen poh­ja­na on tuen an­ta­mi­nen ja muu­tok­seen kan­nus­ta­mi­nen. Hoi­dot tu­ke­vat muu­tos­ta rait­tiu­teen ja aut­ta­vat hen­ki­löä op­pi­maan mui­ta ah­dis­tuk­sen ja stres­sin hal­lin­ta­kei­no­ja kuin al­ko­ho­lin­käyt­tö. Uu­sia tun­tei­den sää­te­lyn muo­to­ja voi op­pia.

Lää­ke­hoi­toi­na voi­daan käyt­tää mie­li­a­la­lääk­kei­tä, al­ko­ho­lin käy­tön es­tä­vää lää­ki­tys­tä tai al­ko­ho­lin hu­mal­lut­ta­vaa vai­ku­tus­ta es­tä­vää lää­ki­tys­tä.

Per­he­te­ra­peut­ti­sis­sa hoi­dois­sa al­ko­ho­lis­mi näh­dään koko per­heen on­gel­ma­na ja et­si­tään kei­no­ja per­heen va­paut­ta­mi­seen hai­tal­li­ses­ta, al­ko­ho­lis­mia yl­lä­pi­tä­väs­tä käyt­täy­ty­mis­mal­lis­ta. Las­ten hy­vin­voin­ti on kes­keis­tä kai­kis­sa hoi­to­muo­dois­sa.

Avain­sa­na oma tah­to

Ei ole ole­mas­sa yh­tä ai­no­aa oi­ke­aa ta­paa pääs­tä al­ko­ho­lis­ta eroon – avain­sa­na hoi­don on­nis­tu­mi­sel­le on oma halu.

Hoi­to­jen tar­koi­tus on saa­da hen­ki­lö miet­ti­mään juo­mi­sen ja ret­kah­ta­mis­ten syi­tä ja et­si­mään juo­mi­sel­le eri­lai­sia tur­val­li­sia vaih­to­eh­to­ja. Oman mo­ti­vaa­ti­on löy­tä­mi­nen on tär­ke­ää, ja on­gel­ma­ti­lan­tei­den tun­nis­ta­mi­nen aut­taa es­tä­mään ret­kah­duk­sia.

Pa­ko­no­mai­sen al­ko­ho­lin­käy­tön lau­kai­se­va­na te­ki­jä­nä on usein omaan elä­män­ti­lan­tee­seen ja his­to­ri­aan liit­ty­vä ja mie­lel­le sie­tä­mä­tön avut­to­muu­den tun­ne. Sik­si tä­män ti­lan­teen tun­nis­ta­mi­nen, ym­mär­tä­mi­nen ja rat­kai­se­mi­nen muil­la ta­voin on toi­pu­mi­sen kan­nal­ta tär­ke­ää.

Ar­ja Mai­nio

Psy­ki­at­ri­an eri­kois­lää­kä­ri, do­sent­ti

Läh­teet:

Ter­veys­kir­jas­to

Duo­de­cim Käy­pä hoi­to

Mi­ten huo­leh­din lap­sis­ta­ni?: Kä­si­kir­ja van­hem­mil­le, joi­ta oma päih­tei­den­käyt­tö as­kar­rut­taa.

Voit lu­kea täl­lä vii­kol­la il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä myös mui­ta al­ko­ho­li­ai­hei­sia jut­tu­ja.

6.6.2023

Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot! Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Jes. 6:3

Viikon kysymys