JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Arkkipiispan puheenvuoro: "Työn tekeminen ei ole välttämätön paha vaan välttämätön hyvä"

Artikkelit
29.1.2024 14.35

Juttua muokattu:

29.1. 14:57
2024012914574220240129143500

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Päi­vä­mies

Työ ei ole ih­mi­sar­von mit­ta ei­kä sen mie­lek­kyys tule ra­han eteen raa­ta­mi­ses­ta. Lu­te­ri­lai­sen pe­rin­teen nä­kö­kul­mas­ta työ edis­tää yh­teis­tä hy­vää.

Ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma on jul­kais­sut ark­ki­piis­pan verk­ko­si­vuil­la pu­heen­vuo­ron työn ar­vos­ta. Hä­nen mu­kaan­sa työn te­ke­mi­nen on sy­väs­ti mer­ki­tyk­sel­lis­tä yk­si­löl­le, yh­tei­söil­le ja koko yh­teis­kun­nal­le. Yk­si­lön työ­ky­kyä pi­de­tään jos­kus jopa ylei­se­nä hy­vin­voin­nin mit­ta­ri­na.

Työ­e­lä­mää ja työ­hy­vin­voin­tia tar­kas­te­le­vis­ta tut­ki­muk­sis­ta piir­tyy Luo­man mu­kaan kui­ten­kin ris­ti­rii­tai­nen kuva. Toi­sil­le huol­ta ai­heut­ta­vat lii­ka työ ja pai­neet, toi­set ovat il­man työ­paik­kaa. Työ­e­lä­mä on myös pa­ran­tu­nut, mikä nä­kyy jous­ta­vuu­den li­sään­ty­mi­se­nä.

Työ ei tuo ih­mi­sar­voa

Ark­ki­piis­pa on ha­vain­nut, et­tä työn kä­si­te ym­mär­re­tään en­nen kaik­kea palk­ka­työ­nä. Toi­si­naan nou­see esiin työn roo­li lu­te­ri­lai­ses­sa ajat­te­lus­sa.

– Lu­te­ri­lai­nen työ­e­tiik­ka näyt­täy­tyy ah­ke­raa ja ilo­ton­ta puur­ta­mis­ta ihan­noi­va­na vel­vol­li­suu­den­tun­toi­se­na raa­ta­mi­se­na. Lu­te­ri­lai­suus on yh­dis­tet­ty myös ka­pi­ta­lis­ti­seen ta­lous­jär­jes­tel­män ke­hit­ty­mi­seen. Tä­män seu­rauk­se­na ih­mi­se­lä­män mer­ki­tys on al­ka­nut näyt­tää te­hok­kuu­den, tu­los­vas­tuun ja voi­ton­ta­voit­te­lun mää­rit­tä­mäl­tä. Täl­lai­set tul­kin­nat tun­tu­vat oi­keut­ta­van mo­raa­li­sen pa­hek­sun­nan nii­tä koh­taa, jot­ka ei­vät tee palk­ka­työ­tä.

Lu­te­ri­lai­ses­sa pe­rin­tees­sä on Luo­man mu­kaan kui­ten­kin ai­nek­sia myös toi­sen­lai­seen kä­si­tyk­seen työn mer­ki­tyk­ses­tä.

– Kris­til­li­nen ih­mis­kä­si­tys ko­ros­taa kaik­kien ih­mis­ten yh­den­ver­tai­suut­ta Ju­ma­lan edes­sä ja täs­tä seu­raa­vaa yh­tä­läis­tä ih­mi­sar­voa. Mi­kään työ ei muu­ta tätä ih­mi­sen pe­rim­mäis­tä ar­voa, oli­pa ky­sy­mys am­ma­tin­har­joit­ta­mi­ses­ta tai muus­ta toi­me­li­ai­suu­des­ta. Työ­te­li­äi­syy­del­lä ja toi­me­li­ai­suu­del­la ei tul­la Ju­ma­lal­le kel­paa­vak­si.

Ark­ki­piis­pa ko­ros­taa, et­tä työ ei ole ih­mi­sen ar­von mit­ta.

– Jo­kai­nen ih­mi­nen on mit­taa­mat­to­man ar­vo­kas. Työ­tä te­ke­mäl­lä huo­leh­dim­me pait­si it­ses­täm­me myös muis­ta ih­mi­sis­tä ja yh­teis­kun­nas­ta. Täs­tä nä­kö­kul­mas­ta työ näyt­täy­tyy lä­him­mäi­sen­rak­kau­den osoi­tuk­se­na. Työn tu­li­si tar­jo­ta te­ki­jäl­leen iloa, tyy­dy­tys­tä ja mer­ki­tys­tä.

Työ­tä yh­tei­sek­si hy­väk­si

Kirk­ko on ark­ki­piis­pan mu­kaan kut­sut­tu ra­ken­ta­maa yh­teis­kun­taa. Hän to­te­aa, et­tä Lut­he­rin te­o­lo­gi­nen kri­tiik­ki re­for­maa­ti­oai­ka­na koh­dis­tui en­nen kaik­kea yh­teis­kun­nas­sa käy­tyyn hen­gel­li­seen vaih­to­kaup­paan, jos­sa ra­hal­li­sel­la an­ta­mi­sel­la tai hen­gel­li­sel­lä har­joi­tuk­sel­la py­rit­tiin ta­voit­te­le­maan Ju­ma­lan suo­si­o­ta.

– Tä­män kri­tii­kin va­los­sa työn mer­ki­tyk­sel­li­syys al­koi lu­te­ri­lai­ses­sa pe­rin­tees­sä pai­not­tua ai­kai­sem­mas­ta poik­ke­a­val­la ta­val­la. Lu­te­ri­lai­sen pe­rin­teen nä­kö­kul­mas­ta työn te­ke­mi­nen ei ole eri­tyi­ses­ti köy­hyy­den vält­tä­mi­seen liit­ty­vä vel­vol­li­suus. Työl­lä on ta­lou­del­li­ses­ta tuot­ta­vuu­des­ta riip­pu­ma­ton ar­vo, joka liit­tyy jo­kai­sen ih­mi­sen ar­von ja mer­ki­tyk­sen ym­mär­tä­mi­seen yh­tei­sen hy­vän edis­tä­mi­sek­si. Työn te­ke­mi­nen ei ole niin­kään vält­tä­mä­tön paha kuin vält­tä­mä­tön hyvä.

Luo­ma jat­kaa, et­tä lu­te­ri­lai­suu­den vai­kut­ta­mis­sa yh­teis­kun­nis­sa sekä toi­sis­ta huo­leh­ti­mi­sen et­tä työn te­ke­mi­sen vel­voit­teet ovat muo­tou­tu­neet hy­vin­voin­ti­val­ti­on tar­jo­a­mia tu­ki­toi­mia oh­jaa­vik­si pe­ri­aat­teik­si.

– Köy­hien avus­ta­mi­ses­ta yh­teis­kun­nan ke­rää­mis­tä va­rois­ta sää­det­tiin Lut­he­rin vai­ku­tuk­ses­ta en­sim­mäi­sen ker­ran jo 1500-lu­vun al­ku­puo­lel­la.

Sa­mal­la ta­val­la kuin työ­tä ei voi tar­kas­tel­la vain ra­han an­sait­se­mi­sen nä­kö­kul­mas­ta, ei yh­teis­kun­nas­sa ta­voi­tel­tu yh­tei­nen hy­vä­kään pel­kis­ty pel­käk­si vau­rau­den kart­tu­mi­sek­si.

– Kai­ken­lai­nen omaan yh­tei­söön osal­lis­tu­mi­nen on mah­dol­li­suus to­teut­taa omaa kut­su­mus­taan Ju­ma­lan tar­koit­ta­mal­la ta­val­la yh­tei­sek­si hy­väk­si.

Kat­se työn mie­lek­kyy­teen

Ark­ki­piis­pa to­te­aa, et­tä täl­lä het­kel­lä en­na­koi­daan eri­tyi­ses­ti 2000-lu­vul­la syn­ty­nei­den omaa­van edel­li­sis­tä su­ku­pol­vis­ta mer­kit­tä­väs­ti poik­ke­a­via työ­e­lä­mä­o­do­tuk­sia. Näi­hin si­säl­tyy muun mu­as­sa aja­tus sii­tä, et­tä työn mie­lek­kyys ei tule ra­han eteen raa­ta­mi­ses­ta.

– Kes­tä­vä työ­e­lä­mä ei kil­pai­lu­ta ih­mis­tä nään­nyk­siin. Kes­tä­väs­sä työ­e­lä­mäs­sä kai­kis­ta py­ri­tään te­ke­mään tar­peel­li­sia ja kai­kil­le tar­jo­taan mah­dol­li­suuk­sia ko­kea it­sen­sä tär­ke­äk­si ja ar­vos­te­tuk­si.

Ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma tu­tus­tui ai­hee­seen toi­mies­saan Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon edus­ta­ja­na Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­ön joh­ta­mas­sa Työ­e­lä­mä 2020 -hank­kees­sa, joka to­teu­tet­tiin vuo­si­na 2013–2019.

18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys