JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Hiljainen viikko johdattelee uskon perustan äärelle

Päivämies
Artikkelit
19.4.2014 5.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:28
2020010123285220140419050000

Pää­si­äis­tä edel­tää hil­jai­nen viik­ko, jota kut­su­taan myös ni­mel­lä pii­na­viik­ko tai suu­ri viik­ko. Hil­jai­sel­la vii­kol­la muis­tel­laan Jee­suk­sen kär­si­mys­tä ja kuo­le­maa. Viik­ko al­kaa pal­mu­sun­nun­tai­na ja päät­tyy hil­jai­seen lau­an­tai­hin eli lan­ka­lau­an­tai­hin. Sen jäl­keen koit­taa rie­mul­li­nen pää­si­äi­nen, joka muis­tut­taa us­kon pe­rus­tas­ta, Kris­tuk­sen ylös­nou­se­muk­ses­ta.

Pal­mu­sun­nun­tain la­ti­nan­kie­li­nen nimi ”do­mi­ni­ca pal­ma­rum” viit­taa Jee­suk­sen rat­sas­tuk­seen Je­ru­sa­le­miin, jol­loin ih­mi­set heit­ti­vät hä­nen kul­ku­rei­til­leen pal­mu­nok­sia. Sun­nun­tain kir­kol­li­se­na ai­hee­na on Kun­ni­an ku­nin­kaan alen­nus­tie. Be­ta­ni­as­sa voi­del­tu Kris­tus rat­sas­ti aa­sil­la Je­ru­sa­le­miin koh­ti kär­si­mys­tä ja kuo­le­maa. Sun­nun­tain kir­kol­li­se­na vä­ri­nä on paas­to­na­jan väri, vi­o­let­ti, joka sym­bo­loi ka­tu­mus­ta, odo­tus­ta ja val­mis­tau­tu­mis­ta. Vi­o­le­tin rin­nal­la voi­daan käyt­tää myös tum­maa si­nis­tä.

Hil­jai­sen vii­kon maa­nan­tain kir­kol­li­se­na ai­hee­na on Jee­sus Get­se­ma­nes­sa. Sil­loin muis­tel­laan Jee­suk­sen ru­koi­lua Get­se­ma­nes­sa, hä­nen van­git­se­mis­taan ja Pie­ta­rin kiel­tä­mis­tä. Jee­sus läh­ti ope­tus­las­ten­sa kans­sa puu­tar­haan ru­koi­le­maan. Siel­lä Juu­das osoit­ti suu­del­mal­laan aseis­tau­tu­neil­le mie­hil­le Jee­suk­sen. Jee­sus van­git­tiin ja vie­tiin yli­pa­pin ta­loon, jon­ka pi­hal­la Pie­ta­ri kol­mes­ti kiel­si tun­te­van­sa tätä. (Matt. 26, Luuk. 22.)

Tiis­tain kir­kol­li­nen ai­he Jee­sus tut­kit­ta­va­na muis­tut­taa sii­tä, kun Jee­sus vie­tiin juu­ta­lais­ten suu­ren neu­vos­ton, Pi­la­tuk­sen ja He­ro­dek­sen kuul­ta­vak­si. Suu­ri neu­vos­to yrit­ti löy­tää vää­rän to­dis­tuk­sen voi­dak­seen sur­ma­ta Jee­suk­sen. Kun Jee­sus myön­si neu­vos­tol­le ole­van­sa Ju­ma­lan Poi­ka, yli­pap­pi re­päi­si vaat­teen­sa ja sa­noi: ”Hän her­jaa Ju­ma­laa. Mitä me enää to­dis­ta­jia tar­vit­sem­me!” Sen jäl­keen Jee­sus vie­tiin köy­tet­ty­nä maa­her­ra Pi­la­tuk­sen tut­kit­ta­vak­si. (Matt. 26–27, Luuk. 22–23.)

Kes­ki­vii­kon ai­hee­na on Jee­sus tuo­mi­taan. Pi­la­tus ei löy­tä­nyt Jee­sus­ta syyl­li­sek­si mi­hin­kään, mut­ta juu­ta­lai­set vaa­ti­vat, et­tä tämä täy­tyy ris­tiin­nau­li­ta. Sil­loin so­ti­laat vään­si­vät or­jan­tap­pu­rois­ta kruu­nun hä­nen pää­hän­sä ja löi­vät hän­tä. Pi­la­tus pesi kä­ten­sä ja sa­noi: ”Minä olen syy­tön tä­män mie­hen ve­reen. Tämä on tei­dän asi­an­ne.” Sen jäl­keen hän luo­vut­ti Jee­suk­sen ris­tiin­nau­lit­ta­vak­si. (Matt. 27, Joh. 19.)

Kii­ras­tors­tain ai­hee­na on Pyhä eh­tool­li­nen. Ka­to­li­ses­sa kir­kos­sa kii­ras­tors­tai on ol­lut ri­pit­täy­ty­mis­päi­vä, jo­hon päi­vän suo­men­kie­li­nen ni­mi­kin viit­taa. ’Kii­ras’ tu­lee ruot­sin sa­nas­ta ’skära’, puh­dis­taa. Kii­ras­tors­tai­na Jee­sus ate­ri­oi vii­mei­sen ker­ran yh­des­sä ope­tus­las­ten­sa kans­sa ja aset­ti eh­tool­li­sen. Ate­ri­an jäl­keen he lau­loi­vat kii­tos­vir­ren ja läh­ti­vät Get­se­ma­neen. (Matt. 26, Luuk. 22.)

Pit­kä­per­jan­tai­na paas­to­na­jan vi­o­let­ti väri vaih­tuu mus­taan, joka on kuo­le­man­su­run ja ka­to­a­vai­suu­den väri. Päi­vän kir­kol­li­se­na ai­hee­na on Ju­ma­lan Ka­rit­sa, ja sen raa­ma­tun­teks­teis­sä seu­ra­taan Gol­ga­tan ta­pah­tu­mia ris­tiin­nau­lit­se­mi­ses­ta Jee­suk­sen kuo­le­maan. Eng­lan­nin kie­les­sä päi­vän ni­me­nä on Good Fri­day, hyvä per­jan­tai, joka viit­taa lah­jaan, jon­ka Ju­ma­la an­toi maa­il­mal­le Poi­kan­sa so­vi­tus­työs­sä. Jee­sus sa­noi ris­til­lä ”Se on täy­tet­ty” en­nen kuin an­toi hen­ken­sä. (Luuk. 23, Joh. 19.)

Pit­kä­per­jan­tain ja pää­si­äi­sen vä­li­sen lau­an­tain kir­kol­li­se­na ai­hee­na on Jee­sus hau­das­sa. Jee­sus kävi myös tuo­ne­las­sa, mis­sä hän saar­na­si ”van­keu­des­sa ole­vil­le hen­gil­le”. Yli­pa­pit ja fa­ri­seuk­set pel­kä­si­vät, et­tä Jee­suk­sen ope­tus­lap­set va­ras­tai­si­vat Jee­suk­sen ruu­miin. Sen vuok­si he pyy­si­vät Pi­la­tuk­sel­ta var­ti­joi­ta, jot­ka aset­tui­vat hau­dal­le var­ti­oon. (Matt. 27, 1. Piet. 3.)

Pää­si­äi­se­nä kirk­ko­jen mus­ta väri vaih­tuu val­koi­seen – ilon, kii­tok­sen, puh­tau­den ja au­tuu­den vä­riin. Sun­nun­tain kir­kol­li­se­na ai­hee­na on Kris­tus on ylös­nous­sut! Pää­si­äi­sen sa­no­ma Jee­suk­sen ylös­nou­se­muk­ses­ta on kris­til­li­sen us­kon ydin ja pe­rus­ta. Pää­si­äi­se­nä en­ke­lin vies­ti saa­vut­ti tyh­jän hau­dan edes­sä sei­so­vat ope­tus­lap­set. Kris­tus oli he­rä­tet­ty kuol­leis­ta. Hän oli voit­ta­nut kuo­le­man, syn­nin ja ka­do­tuk­sen val­lan.

Toi­se­na pää­si­äis­päi­vä­nä ai­hee­na on Ylös­nous­seen koh­taa­mi­nen. Sil­loin muis­tel­laan Jee­suk­sen il­mes­ty­mi­siä hä­nen seu­raa­jil­leen. Tyh­jäl­tä hau­dal­ta läh­te­neet nai­set koh­ta­si­vat Jee­suk­sen, joka roh­kai­si hei­tä: ”äl­kää pe­lät­kö!” Jee­sus il­mes­tyi myös kah­del­le ope­tus­lap­sel­leen Em­mauk­sen tiel­lä. Kun nämä ope­tus­lap­set pa­la­si­vat Je­ru­sa­le­miin, he sai­vat kuul­la siel­lä muil­ta ope­tus­lap­sil­ta: ”Her­ra on to­del­la nous­sut kuol­leis­ta!” Seu­ra­kun­ta elää ylös­nous­seen seu­ras­sa. (Matt. 28, Luuk. 24.)

Pek­ka Ait­ta­kum­pu

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 16.4.2014.

Kuva: Mar­ket­ta Lu­mi­jär­vi

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys