JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Kuu­des käs­ky neu­voo si­vey­teen ja kun­ni­oi­tuk­seen

Päivämies
Artikkelit
6.8.2016 6.59

Juttua muokattu:

1.1. 23:36
2020010123365620160806065900

Kuu­des käs­ky si­säl­tyy nii­den käs­ky­jen ko­ko­el­maan, joi­hin on tii­vis­tet­ty yh­tei­se­lä­mäm­me pe­ru­sa­si­at.

Avi­o­liit­to on yh­teis­kun­nan ja kir­kon kan­nal­ta tär­keä. Sen mer­ki­tys on suu­ri myös lap­sen ajal­li­sen hy­vin­voin­nin kan­nal­ta. Koti on avai­na­se­mas­sa Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­sä. Mo­nes­sa muus­sa­kin asi­as­sa koti an­taa tu­kea yh­teis­kun­nan toi­min­nal­le, muun mu­as­sa kou­lu­lai­tok­sel­le ja työl­le isän­maam­me par­haak­si.

Käs­ky koko elä­mää var­ten

Ny­kyi­ses­sä Kirk­ko­raa­ma­tus­sam­me kuu­des käs­ky on kään­net­ty ”älä tee avi­o­ri­kos­ta”. Van­hem­mis­sa kään­nök­sis­sä se on muo­dos­sa ”älä tee huo­rin” (KR 33/38) ja ”Ei si­nun pidä huo­rin te­ke­män” (Bib­lia 1776). Nämä var­hai­sem­mat kään­nök­set an­ta­vat pa­rem­man ku­van sii­tä, mitä kuu­des käs­ky vaa­tii: puh­taut­ta ja ku­ri­na­lai­suut­ta sa­nois­sa ja te­ois­sa myös avi­o­lii­ton ul­ko­puo­lel­la.

Avi­o­ri­kos tai huo­rin te­ke­mi­nen ei tar­koi­ta vain jo­ta­kin yk­sit­täis­tä te­koa, vaan kaik­kea, mitä ajat­te­lem­me, pu­hum­me tai teem­me. Sik­si kuu­des käs­ky neu­voo vaa­li­maan oman­tun­non puh­taut­ta. Sie­lun­vi­hol­li­nen ha­lu­aa myr­kyt­tää aja­tus­maa­il­mam­me kai­kin kei­noin. Jee­sus ei va­roit­ta­nut tur­haan: jo hi­mo­kas kat­se mer­kit­see huo­rin te­ke­mis­tä (Matt. 5:28). Apos­to­li Paa­va­li ke­hot­taa mei­tä pu­ke­maan yl­lem­me Her­ra Jee­sus Kris­tus ei­kä hem­mot­te­le­maan ruu­mis­tam­me niin, et­tä an­nam­me sen ha­luil­le val­lan (Room. 13:13–14).

Muis­tan ope­tel­lee­ni kuu­den­nen käs­kyn se­li­tys­tä jo van­has­sa kan­sa­kou­lus­sa ul­koa: ”olem­me puh­taat ja si­ve­ät aja­tuk­sis­sa, sa­nois­sa ja töis­sä”. Täl­lai­seen kil­voi­tuk­seen käs­ky mei­tä roh­kai­see. Näin voim­me var­jel­tua mo­nel­ta pa­hal­ta.

Kuu­den­nen käs­kyn ää­rel­lä ko­ros­tuu avi­o­lii­ton py­hyys. ”Pyhä” mer­kit­see al­ku­aan ero­tet­tua, syn­ti­sis­tä eril­leen otet­tua. Ju­ma­la on va­lin­nut ih­mis­ten jou­kos­ta mie­hen ja nai­sen toi­si­aan var­ten. Juu­ri he voi­vat yh­des­sä to­teut­taa avi­o­lii­ton suur­ta teh­tä­vää.

Vih­ki­ti­lan­tees­sa an­net­ta­va lu­paus avi­o­puo­li­son ra­kas­ta­mi­ses­ta on tar­koi­tet­tu eli­ni­käi­sek­si ja se ulot­tuu liki kaik­keen in­hi­mil­li­seen yh­tei­se­lä­mään. Vie­lä vuo­sien ja vuo­si­kym­men­ten­kin jäl­keen lu­pauk­sen suu­ruut­ta jou­du­taan ih­met­te­le­mään: tä­tä­kö me sil­loin ker­ran lu­pa­sim­me?

Ra­kas­ta puo­li­so­a­si

Avi­o­puo­li­sot on kut­sut­tu ra­kas­ta­maan toi­si­aan. Jo seu­rus­te­lu- ja kih­lau­sai­ka­na voi tu­le­va nuo­ri­pa­ri va­kuut­taa ra­kas­ta­van­sa toi­si­aan, mut­ta avi­o­lii­tos­sa rak­kau­den ih­me tu­lee vie­lä vah­vem­min esil­le. Pit­kän­kään yh­tei­sen mat­kan jäl­keen avi­o­rak­kaut­ta ei voi ym­mär­tää täy­sin. Sii­hen kas­ve­taan yh­des­sä.

Puo­li­soi­den suh­teen suu­ruut­ta ko­ros­ti myös Paa­va­li, kun hän sa­noi hei­dän tu­le­van yh­dek­si li­hak­si: ”Tämä on suu­ri sa­lai­suus; minä tar­koi­tan Kris­tus­ta ja seu­ra­kun­taa.” Paa­va­li jat­koi, et­tä jo­kai­sen tu­lee ra­kas­taa vai­mo­aan niin kuin it­se­ään, ja vai­mon tu­lee kun­ni­oit­taa mies­tään. (Ef. 5:31–33.)

Van­hoil­le nai­sil­le Paa­va­li an­toi tär­ke­än teh­tä­vän: hei­dän tuli ”ke­hot­taa nuo­ria nai­sia ra­kas­ta­maan mies­tään ja lap­si­aan, ole­maan puh­tai­ta ja si­vei­tä, hoi­ta­maan hy­vin ko­tin­sa”. Nuor­ten mies­ten taas tuli käyt­täy­tyä joka suh­tees­sa hil­li­tys­ti. (Tit. 2:3–6.) Ko­dis­sa tar­vi­taan rak­kau­den il­ma­pii­riä. Vih­ki­kaa­vas­sa on koh­ta, jos­sa hää­pa­ril­le lu­e­taan niin sa­not­tu rak­kau­den kor­kea vei­su (1. Kor. 13). Sitä kaik­kea on rak­kaus!

Kun­ni­oi­ta puo­li­so­a­si

Rak­kau­den rin­nal­la kuu­des käs­ky ke­hot­taa puo­li­soi­ta myös kun­ni­oit­ta­maan toi­si­aan. Kau­niin esi­mer­kin täs­tä an­toi mi­nul­le pit­kään avi­o­lii­tos­sa ol­lut, jo kau­an sit­ten le­poon pääs­syt mies: ”Kuu­le Mau­ri, jos tuo Hil­ja ei oli­si niin hy­vin ym­mär­tä­nyt mi­nua, en oli­si us­ko­mas­sa.” Puo­li­sos­ta an­net­tu kau­nis tun­nus­tus ker­toi ar­vo­nan­nos­ta ja kun­ni­oi­tuk­ses­ta.

Otam­me­ko me jos­kus ko­to­na kai­ken vas­taan val­mii­na em­me­kä huo­maa puo­li­son vai­van­nä­köä ko­din mo­nen­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä? Oli­si­ko use­am­min pai­kal­laan joku myön­tei­nen aja­tus ja kii­tos? Kum­pi­kin näet on avi­o­lii­tos­sa ai­nut­laa­tui­nen ih­mi­nen tai­toi­neen, tie­toi­neen ja tun­tei­neen. Myös ko­to­na tar­vi­taan apos­to­lin ke­ho­tus­ta: ”Kun­ni­oit­ta­kaa kil­van toi­nen tois­tan­ne” (Room. 12:10).

Avi­o­liit­to on yk­si tär­keim­mis­tä, mut­ta myös vaa­ti­vim­mis­ta teh­tä­vis­tä, joi­ta Ju­ma­la ih­mi­sel­le an­taa. Hän on myös lu­van­nut sil­le siu­nauk­sen­sa. On­nel­li­nen on se liit­to ja koti, jos­sa kuu­det­ta käs­kyä ope­tel­laan evan­ke­liu­min va­los­sa. Siel­lä seu­ra­taan ja tun­nus­te­taan Her­raa Jee­sus­ta ja siel­lä kas­va­te­taan Ju­ma­lan val­ta­kun­nan kan­sa­lai­sia. An­teek­si­an­non il­ma­pii­ri ra­ken­taa kris­tit­tyä avi­o­liit­toa ja ko­tia.

Kuu­lin ker­ran, kun van­ha pu­hu­ja ker­toi avi­o­lii­tos­taan: ”Meil­lä on mam­man kans­sa ta­pa­na joka il­ta pyy­tää ja an­taa toi­sil­lem­me an­teek­si kaik­ki Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä. Kyl­lä se jos­kus tun­tuu ta­val­ta, mut­ta ei se ai­na­kaan huo­no tapa ole.”

Mau­ri Hy­vä­ri­nen

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 27.7.2016

1.6.2020

Pie­ta­ri sa­noi: "Kään­ty­kää ja ot­ta­kaa it­se ku­kin kas­te Jee­suk­sen Kris­tuk­sen ni­meen, jot­ta syn­tin­ne an­net­tai­siin an­teek­si. Sil­loin te saat­te lah­jak­si Py­hän Hen­gen." Ap. t. 2:38

Viikon kysymys