JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Kuvataide on käsillä tekemisen aine

Päivämies
Artikkelit
5.11.2018 6.58

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109282920181105065800

Ma­ria Kär­ki­nen on tai­de­te­ol­li­ses­ta kor­ke­a­kou­lus­ta Hel­sin­gis­tä val­mis­tu­nut tai­teen mais­te­ri. Hän opet­taa ku­va­tai­det­ta Lau­rin­ky­län kou­lul­la Lie­ves­tuo­reel­la 4-9-luok­ka­lai­sil­le ja on li­säk­si luo­ka­no­pet­ta­ja­na 6-luok­ka­lai­sil­le.

Ylä­as­teel­la opet­ta­ja huo­ma­si, et­tä tai­de on ty­tön vah­vuus, ja kan­nus­ti alal­le.

– Töi­den on­nis­tu­mi­sen ja pii­rus­tus­kil­pai­lu­jen kaut­ta huo­ma­sin, et­tä olen hyvä täs­sä, Kär­ki­nen to­te­aa.

Lu­ki­on jäl­kei­nen vuo­si Li­min­gan tai­de­kou­lus­sa oli hä­nel­le mah­ta­va ko­ke­mus, kun sai aa­mus­ta il­taa maa­la­ta, piir­tää, teh­dä gra­fiik­kaa ja va­lo­ku­va­ta.

– Siel­lä op­pi niin pal­jon, et­tä pää­sin en­si yrit­tä­mäl­lä kou­luun, jo­hon ha­lu­sin.

Kär­ki­nen on pi­tä­nyt omia näyt­te­lyi­tä ja ve­tä­nyt ku­va­tai­de­kurs­se­ja. SRK:lle hän on ku­vit­ta­nut äi­ti-kir­jan, Päi­vä­mie­hen jou­lu­nu­me­roa ja Sii­o­nin jou­lua. Hän on ku­vit­ta­nut myös sa­tu­kir­jan.

– Ku­va­tai­teen tek­nii­kois­ta maa­laa­mi­nen ja piir­tä­mi­nen ovat mi­nul­le lä­hei­sim­piä. Olen teh­nyt pai­no­kan­kai­ta ja ke­ra­miik­kaa­kin. Tun­tuu hy­väl­tä, jos per­heen ja työn kes­kel­lä saa it­sel­leen het­ken ai­kaa pe­reh­tyä tai­teen te­ke­mi­seen.

Opet­ta­jan­työs­sä Kär­ki­sen mie­les­tä ovat hie­noim­pia het­kiä sel­lai­set, jois­sa nä­kee, et­tä op­pi­laat in­nos­tu­vat.

– Sil­loin tie­tää, et­tä on osan­nut an­taa ai­heen ja teh­tä­vän, joka is­kee nuo­riin ja saa naut­ti­maan vaik­ka­pa sa­ven muo­toi­lus­ta niin, et­tä kä­det py­sy­vät sa­ves­sa kän­ny­kän si­jas­ta.

Kär­ki­sen mu­kaan di­gi­ta­li­saa­tio on mu­ka­na vah­vem­min kou­lun ku­va­tai­teen ope­tuk­ses­sa. Se on hä­nen mie­les­tään hyvä, kos­ka lap­set ovat niin pal­jon tie­to­ko­neil­la tai kän­ny­köil­lä.

– Konk­reet­ti­ses­ti di­gi­ta­li­saa­tio on ku­va­tai­tees­sa ku­van ja vi­de­o­ku­van mo­ni­puo­lis­ta kä­sit­te­lyä ja ku­vien te­ke­mis­tä tie­to­ko­neil­la. Käy­tös­sä on myös piir­to­pöy­dät, jo­hon piir­ret­ty siir­tyy suo­raan ku­va­ruu­dul­le.

Ku­va­tai­de­o­pet­ta­ja ker­too, et­tä elo­ku­van te­ke­mi­sen tai­toa, ku­vaa­mis­ta ja edi­toin­tia tar­vi­taan mo­nes­sa muus­sa kou­lu­ai­nees­sa. Nuo­ril­le ope­te­taan myös graa­fis­ta suun­nit­te­lua ja tai­toa som­mi­tel­la tie­to­ko­neel­la.

– Ajat­te­len niin, et­tä ku­va­tai­de on eri­tyi­ses­ti kä­sil­lä te­ke­mi­sen ai­ne. Ha­lu­an, et­tä se myös py­syi­si sel­lai­se­na. Pi­dän sii­tä, et­tä ku­va­tai­tees­sa lap­set saa­vat konk­reet­ti­ses­ti työn­tää kä­det peh­me­ään pa­pe­ri­mas­saan ja kä­si­tel­lä vä­re­jä mo­nin ta­voin. Mo­nen­lais­ten ma­te­ri­aa­lien käyt­tö yl­lä­pi­tää ja ke­hit­tää las­ten mo­to­riik­kaa. Sil­ti myös tie­to­ko­ne voi ol­la mo­nel­le tär­keä il­mai­sun vä­li­ne.

Kär­ki­nen nä­kee, et­tä oman kult­tuu­rin ja men­nei­syy­ten­sä tun­te­mi­nen on tär­ke­ää. Sik­si on hyvä, et­tä kou­luis­sa on ku­va­tai­det­ta, mu­siik­kia ja mui­ta tai­de­ai­nei­ta.

Tai­de­kas­va­tuk­seen liit­tyy ku­va­tai­teen tek­nii­koi­den opet­ta­mi­nen, mut­ta se ei ole pel­käs­tään sitä.

– Tär­ke­ää on op­pia ym­mär­tä­mään, mil­loin ky­sees­sä on mai­nos­ku­va, tai­de­ku­va tai jo­hon­kin muu­hun käyt­töön tar­koi­tet­tu kuva. Kuva on voi­ma­kas vai­kut­ta­mis­kei­no, ja mai­nos­ta­jat tai­ta­via.

Tai­de­kas­va­tus tar­jo­aa lap­sil­le eri­lai­sia il­mai­su­muo­to­ja.

– Jos lap­si il­mai­see it­se­ään hei­kos­ti ver­baa­li­ses­ti tai elä­mäs­sä ei mene ko­vin hy­vin, saat­taa kuva ol­la vä­li­ne ker­toa omia aja­tuk­sia ja il­mais­ta it­seä.

Tai­de on läs­nä eli­nym­pä­ris­tös­säm­me. Kär­ki­sen mie­les­tä ku­va­tai­de ja tai­de­ai­neet ovat eh­dot­to­mas­ti hy­vin­voin­ti­ai­nei­ta, jot­ka an­ta­vat ai­kaa sel­ven­tää omia aja­tuk­si­aan. Kä­sil­lä te­ke­mi­nen aut­taa mo­nen asi­an ja maa­il­man kä­sit­tä­mis­tä.

– Kyl­lä maa­il­mas­sa tar­vi­taan es­te­tiik­kaa. Ku­ka­pa jät­täi­si va­lit­se­mat­ta kau­neim­man kan­kaan tai os­tai­si ru­man lei­vok­sen, jos vie­res­sä on kau­niim­pi.

Tai­de on Kär­ki­sen mie­les­tä mah­ta­va jut­tu, kos­ka se ei ra­jaa ke­tään ul­ko­puo­lel­le. Kaik­kea ei tar­vit­se ym­mär­tää.

– Sik­si ha­lu­an roh­kais­ta me­ne­mään tai­de­mu­se­oon. Kan­nat­taa men­nä ky­se­le­väl­lä ja ute­li­aal­la mie­lel­lä päl­lis­te­le­mään, löy­tyy­kö­hän tääl­tä jo­tain mi­nul­le.

Kär­ki­nen hok­saut­taa, et­tä jos­kus saat­taa löy­tyä kuva, joka ko­lah­taa kat­so­jaan sekä an­taa uu­den ide­an tai oi­val­luk­sen – ja sitä kaut­ta elä­män­voi­maa.

Kär­ki­nen ker­too jos­kus poh­ti­neen­sa, mil­lai­sia ku­nin­gas Sa­lo­mol­le ra­ken­net­tu temp­pe­li ja ra­ken­nuk­set ovat­kaan ol­leet. Es­te­tiik­kaa on ar­vos­tet­tu Raa­ma­tun­kin ai­kaan.

– Myö­hem­min Raa­ma­tun ta­ri­nat ovat in­noit­ta­neet mo­nia tai­tei­li­joi­ta, ja sik­si ne näyt­täy­ty­vät ih­mi­sil­le maa­lauk­si­na, joi­ta on nä­ky­vil­lä kir­kois­sa ja ku­va­tau­luis­sa. Jos ajat­te­lee vaik­ka jou­lua, mo­net ta­pah­tu­vat tu­le­vat mie­leen ku­va­muis­toi­na.

Hän poh­tii, et­tä us­ko­vai­se­na­kin on hyvä tun­nis­taa, et­tä kuva on vah­va vai­kut­ta­mi­sen vä­li­ne. Jo­kai­sen on vä­lil­lä hyvä miet­tiä, mil­lai­sil­la ku­vil­la ha­lu­aa omaa tai tois­ten sie­lua ja miel­tä ruok­kia.

– Tai­teel­li­nen lah­jak­kuus on Ju­ma­lan an­ta­ma­na lah­ja. Toi­voi­sin, et­tä maa­il­maan voi­si tuo­da tai­teen kei­noin hy­viä asi­oi­ta ku­ten iloa, on­nea ja hy­vin­voin­tia. Sitä ei var­maan ole kos­kaan lii­kaa.

Teks­ti: Vesa Jur­mu

Kuva Ma­ria Kär­ki­sel­tä

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 24.10.2018

15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys