JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Ky­läi­ly vä­he­nee koko ajan

Artikkelit
10.9.2020 6.00

Juttua muokattu:

10.9. 15:32
2020091015320820200910060000

Sirk­ka Leh­to

So­si­aa­li­sel­la kans­sa­käy­mi­sel­lä tar­koi­te­taan ajan­käyt­tö­tut­ki­muk­ses­sa muun mu­as­sa per­heen­jä­sen­ten kans­sa seu­rus­te­lua, ky­läs­sä käyn­tiä ja tut­ta­vien kans­sa seu­rus­te­lua ko­to­na, kah­vi­lois­sa tai ra­vin­to­lois­sa.

Ajan­käyt­tö­tut­ki­mus­ten mu­kaan so­si­aa­li­seen kans­sa­käy­mi­seen per­heen tai ys­tä­vien ja tut­tu­jen kans­sa käy­tet­ty ai­ka ei ole vii­mei­sen 10 vuo­den ai­ka­na olen­nai­ses­ti muut­tu­nut. Suu­rin muu­tos ta­pah­tui 1990-lu­vul­la: so­si­aa­li­nen kans­sa­käy­mi­nen vä­hen­tyi sel­väs­ti ver­rat­tu­na ai­kai­sem­piin vuo­si­kym­me­niin. Vii­mei­sen 10 vuo­den ai­ka­na­kin on ha­vait­ta­vis­sa vä­häis­tä las­ku­ten­dens­siä, mut­ta muu­tok­set ei­vät kui­ten­kaan ole suu­ria. Lau­an­tai on nyt vilk­kain yh­des­sä­o­lo­päi­vä, ja näin oli jo 10 vuot­ta sit­ten.

Al­la ole­va kaa­vio ha­vain­nol­lis­taa vuo­si­kym­men­ten so­si­aa­li­sen kans­sa­käy­mi­sen sun­nun­tai­sin.

Ky­läi­ly on vä­hen­ty­nyt

Ti­las­to­kes­kuk­sen ajan­käyt­tö­tut­ki­muk­set osoit­ta­vat, et­tä yh­des­sä­o­loon käy­tet­ty ai­ka per­heen ul­ko­puo­lel­la on kui­ten­kin vä­hen­ty­nyt ta­sai­ses­ti jo pit­kän ai­kaa. Vuon­na 2106 jul­kais­tu tut­ki­mus vah­vis­taa ai­em­pia kä­si­tyk­siä. Suu­ri osa suo­ma­lai­sis­ta näyt­tää ky­läi­le­vän vain ”jou­lu­na ja ju­han­nuk­se­na”.

– Yk­si­löl­li­syyt­tä ja työ­tä ko­ros­ta­va elä­män­ta­pa, maal­ta­muut­to ja py­sy­vien yh­tei­sö­jen pur­kau­tu­mi­nen ovat vie­neet poh­jaa en­ti­sa­jan ky­läi­ly­kult­tuu­ril­ta. Ih­mi­sil­lä on kui­ten­kin suu­ri yh­tey­den halu ja kai­puu kii­reet­tö­mään yh­des­sä­o­loon tär­kei­den ih­mis­ten kans­sa. Ruo­kai­lu näh­dään kei­no­na to­teut­taa tätä, sa­noo suo­ma­lais­ten yh­tei­söl­li­syys­tut­ki­ja Ant­ti Mau­nu.

Jär­jes­täy­tyy­kö so­si­aa­li­suus uu­del­leen?

Tut­ki­mus­ten mu­kaan suo­ma­lais­ten yk­si­no­lo on li­sään­ty­nyt. Yk­si syy tä­hän on yk­si­na­su­mi­sen yleis­ty­mi­nen, mut­ta myös per­hei­den yh­des­sä vie­tet­ty ai­ka on vä­hen­ty­nyt.

So­si­aa­li­nen pää­o­ma, jol­la tar­koi­te­taan so­si­aa­li­sia ver­kos­to­ja ja niis­sä syn­ty­vää luot­ta­mus­ta ja vas­ta­vuo­roi­suut­ta, ei kui­ten­kaan vält­tä­mät­tä ole hei­ken­ty­nyt. En­nem­min­kin voi­daan aja­tel­la so­si­aa­li­suu­den jär­jes­täy­ty­vän uu­del­la ta­val­la.

Tut­ki­muk­sen mu­kaan so­si­aa­lis­ten suh­teet voi­vat jär­jes­täy­tyä uu­del­leen esi­mer­kik­si in­ter­ne­tin vä­li­tyk­sel­lä, ei­kä yk­si­no­lon yleis­ty­mi­sel­lä sil­loin ole vai­ku­tus­ta enem­mis­tön hy­vin­voin­tiin. Täs­tä ker­too myös se, et­tä yh­dis­ty­so­sal­lis­tu­mi­nen, va­paa­eh­tois­työn te­ke­mi­nen ja epä­vi­ral­li­sen avun an­ta­mi­nen su­ku­lai­sil­le ja ys­tä­vil­le ovat sa­maa luok­kaa kuin ai­kai­sem­min­kin.

Läh­teet: So­si­aa­li­set suh­teet jär­jes­täy­ty­vät uu­del­leen. 2015. Saa­ta­vis­sa: http://www.stat.fi/tie­tot­ren­dit/ar­tik­ke­lit/2015/so­si­aa­li­set-suh­teet-jar­jes­ta­y­ty­vat-uu­del­leen; Tut­ki­mus: Suo­ma­lai­set kai­paa­vat ren­toa yh­des­sä syö­mis­tä. Saa­ta­vis­sa: http://www.elo-saa­tio.fi/blog/2016/06/05/tut­ki­mus-suo­ma­lai­set-kai­paa­vat-ren­toa-yh­des­sa-sy­o­mis­ta; Han­nu Pääk­kö­nen ja Riit­ta Ha­ni­fi 2011. Ajan­käy­tön muu­tok­set 2000-lu­vul­la. Saa­ta­vis­sa: http://www.ti­las­to­kes­kus.fi/tup/jul­kai­sut/tie­dos­tot/isbn_978-952-244-331-1.pdf..

26.7.2021

Sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den – il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.