JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Kyläily vähenee koko ajan

Artikkelit
10.9.2020 6.00

Juttua muokattu:

10.9. 15:32
2020091015320820200910060000

Sirk­ka Leh­to

So­si­aa­li­sel­la kans­sa­käy­mi­sel­lä tar­koi­te­taan ajan­käyt­tö­tut­ki­muk­ses­sa muun mu­as­sa per­heen­jä­sen­ten kans­sa seu­rus­te­lua, ky­läs­sä käyn­tiä ja tut­ta­vien kans­sa seu­rus­te­lua ko­to­na, kah­vi­lois­sa tai ra­vin­to­lois­sa.

Ajan­käyt­tö­tut­ki­mus­ten mu­kaan so­si­aa­li­seen kans­sa­käy­mi­seen per­heen tai ys­tä­vien ja tut­tu­jen kans­sa käy­tet­ty ai­ka ei ole vii­mei­sen 10 vuo­den ai­ka­na olen­nai­ses­ti muut­tu­nut. Suu­rin muu­tos ta­pah­tui 1990-lu­vul­la: so­si­aa­li­nen kans­sa­käy­mi­nen vä­hen­tyi sel­väs­ti ver­rat­tu­na ai­kai­sem­piin vuo­si­kym­me­niin. Vii­mei­sen 10 vuo­den ai­ka­na­kin on ha­vait­ta­vis­sa vä­häis­tä las­ku­ten­dens­siä, mut­ta muu­tok­set ei­vät kui­ten­kaan ole suu­ria. Lau­an­tai on nyt vilk­kain yh­des­sä­o­lo­päi­vä, ja näin oli jo 10 vuot­ta sit­ten.

Al­la ole­va kaa­vio ha­vain­nol­lis­taa vuo­si­kym­men­ten so­si­aa­li­sen kans­sa­käy­mi­sen sun­nun­tai­sin.

Ky­läi­ly on vä­hen­ty­nyt

Ti­las­to­kes­kuk­sen ajan­käyt­tö­tut­ki­muk­set osoit­ta­vat, et­tä yh­des­sä­o­loon käy­tet­ty ai­ka per­heen ul­ko­puo­lel­la on kui­ten­kin vä­hen­ty­nyt ta­sai­ses­ti jo pit­kän ai­kaa. Vuon­na 2106 jul­kais­tu tut­ki­mus vah­vis­taa ai­em­pia kä­si­tyk­siä. Suu­ri osa suo­ma­lai­sis­ta näyt­tää ky­läi­le­vän vain ”jou­lu­na ja ju­han­nuk­se­na”.

– Yk­si­löl­li­syyt­tä ja työ­tä ko­ros­ta­va elä­män­ta­pa, maal­ta­muut­to ja py­sy­vien yh­tei­sö­jen pur­kau­tu­mi­nen ovat vie­neet poh­jaa en­ti­sa­jan ky­läi­ly­kult­tuu­ril­ta. Ih­mi­sil­lä on kui­ten­kin suu­ri yh­tey­den halu ja kai­puu kii­reet­tö­mään yh­des­sä­o­loon tär­kei­den ih­mis­ten kans­sa. Ruo­kai­lu näh­dään kei­no­na to­teut­taa tätä, sa­noo suo­ma­lais­ten yh­tei­söl­li­syys­tut­ki­ja Ant­ti Mau­nu.

Jär­jes­täy­tyy­kö so­si­aa­li­suus uu­del­leen?

Tut­ki­mus­ten mu­kaan suo­ma­lais­ten yk­si­no­lo on li­sään­ty­nyt. Yk­si syy tä­hän on yk­si­na­su­mi­sen yleis­ty­mi­nen, mut­ta myös per­hei­den yh­des­sä vie­tet­ty ai­ka on vä­hen­ty­nyt.

So­si­aa­li­nen pää­o­ma, jol­la tar­koi­te­taan so­si­aa­li­sia ver­kos­to­ja ja niis­sä syn­ty­vää luot­ta­mus­ta ja vas­ta­vuo­roi­suut­ta, ei kui­ten­kaan vält­tä­mät­tä ole hei­ken­ty­nyt. En­nem­min­kin voi­daan aja­tel­la so­si­aa­li­suu­den jär­jes­täy­ty­vän uu­del­la ta­val­la.

Tut­ki­muk­sen mu­kaan so­si­aa­lis­ten suh­teet voi­vat jär­jes­täy­tyä uu­del­leen esi­mer­kik­si in­ter­ne­tin vä­li­tyk­sel­lä, ei­kä yk­si­no­lon yleis­ty­mi­sel­lä sil­loin ole vai­ku­tus­ta enem­mis­tön hy­vin­voin­tiin. Täs­tä ker­too myös se, et­tä yh­dis­ty­so­sal­lis­tu­mi­nen, va­paa­eh­tois­työn te­ke­mi­nen ja epä­vi­ral­li­sen avun an­ta­mi­nen su­ku­lai­sil­le ja ys­tä­vil­le ovat sa­maa luok­kaa kuin ai­kai­sem­min­kin.

Läh­teet: So­si­aa­li­set suh­teet jär­jes­täy­ty­vät uu­del­leen. 2015. Saa­ta­vis­sa: http://www.stat.fi/tie­tot­ren­dit/ar­tik­ke­lit/2015/so­si­aa­li­set-suh­teet-jar­jes­ta­y­ty­vat-uu­del­leen; Tut­ki­mus: Suo­ma­lai­set kai­paa­vat ren­toa yh­des­sä syö­mis­tä. Saa­ta­vis­sa: http://www.elo-saa­tio.fi/blog/2016/06/05/tut­ki­mus-suo­ma­lai­set-kai­paa­vat-ren­toa-yh­des­sa-sy­o­mis­ta; Han­nu Pääk­kö­nen ja Riit­ta Ha­ni­fi 2011. Ajan­käy­tön muu­tok­set 2000-lu­vul­la. Saa­ta­vis­sa: http://www.ti­las­to­kes­kus.fi/tup/jul­kai­sut/tie­dos­tot/isbn_978-952-244-331-1.pdf..

25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys