JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Mies huoltokatkon takana

Päivämies
Artikkelit
20.4.2019 6.11

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302443220190420061100

Veli Luuk­ko­nen on rau­hal­li­nen ja hy­myi­le­vä mies, jon­ka uu­te­na työ­nä on ke­hit­tää SRK:n tie­to­jär­jes­tel­miä.

51-vuo­ti­aal­la Luuk­ko­sel­la on vai­mo ja 13 las­ta, jois­ta seit­se­män asuu sään­nöl­li­ses­ti ko­to­na.

– Joku läh­tee ja joku tu­lee, mut­ta kes­ki­ar­vo tai­taa ol­la seit­se­män, hän hy­myi­lee.

Haa­pa­ve­del­lä 19 vuot­ta asu­nut per­hee­ni­sä on kul­ke­nut vuo­den 2018 tou­ko­kuun alus­ta SRK:n toi­mis­tol­la kes­ki­mää­rin kak­si päi­vää vii­kos­sa. Lo­put kol­me päi­vää hän te­kee ko­to­naan etä­töi­nä.

Luuk­ko­nen on opis­kel­lut tie­to­tek­nii­kan in­si­nöö­rik­si ja val­mis­tui 1992 oh­jel­mis­to­puo­lel­ta.

En­nen SRK:lle tu­lo­aan hän on 25 vuot­ta teh­nyt työk­seen eri­lais­ten lait­tei­den oh­jel­mis­to­ja, lä­hin­nä tie­to­lii­ken­ne­tek­niik­kaa.

– Verk­ko­lait­tei­siin liit­ty­vää työ­tä tein 17 vuot­ta ja kän­nyk­kä­puo­lel­la vii­si vuot­ta.

Pit­kän työ­ru­pe­a­man jäl­keen Veli Luuk­ko­nen jou­tui työt­tö­mäk­si.

– Olin ai­na ol­lut kiin­nos­tu­nut net­tiin liit­ty­vis­tä pro­jek­teis­ta, jo­ten läh­din opis­ke­le­maan, ja vuon­na 2017 val­mis­tuin tie­to- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan amk-in­si­nöö­rik­si.

Kou­lu­tus koi­tui Luuk­ko­sen mu­kaan siu­nauk­sek­si. Il­man sitä hän ei oli­si us­kal­ta­nut ha­kea SRK:lla avoi­mek­si tul­lut­ta paik­kaa.

– Heti työ­paik­kail­moi­tuk­sen lu­et­tu­a­ni mi­nul­le tuli tun­ne, et­tä tuo työ oli­si mi­nul­le juu­ri so­pi­va. Mie­les­sä oli kui­ten­kin epäi­lys, et­tä osaa­mi­se­ni ei rii­tä, kos­ka ko­ke­mus juu­ri tä­män tyyp­pi­seen teh­tä­vään oli vä­häi­nen. Toi­vot­ta­vas­ti olen pys­ty­nyt lu­nas­ta­maan odo­tuk­set.

SRK:lla Luuk­ko­sen työ on käy­tös­sä ole­vien jär­jes­tel­mien ke­hit­tä­mis­tä.

– Vä­hän ai­kaa sit­ten lei­ril­le.fi-si­vus­tol­le tuli il­moi­tus huol­to­kat­kos­ta. Se oli mi­nun an­si­o­ta, hän nau­raa.

Lei­ril­le.fi-si­vus­tol­le teh­tiin päi­vi­tys­tä.

– Käy­tet­tä­vyy­teen on teh­ty muu­tos­ta, mut­ta toi­min­nal­li­suus säi­lyy sa­ma­na. Vi­su­aa­lis­ta il­met­tä on ha­lut­tu yh­des­sä tait­ta­jien kans­sa päi­vit­tää.

Toi­nen isom­pi ko­ko­nai­suus Luuk­ko­sen työs­sä on SRK:n ko­ti­si­vuil­le teh­ty ka­len­te­ri­so­vel­lus, joka pys­tyy int­ras­ta (int­ra.srk.fi) ha­ke­maan tie­toa ja näyt­tä­mään ne SRK:n ko­ti­si­vuil­la.

– Esi­mer­kik­si ko­ti­maan lä­he­tys­seu­rat nä­ky­vät koo­tus­ti ko­ti­si­vuil­la, ja ne jär­jes­tel­mä on poi­mi­nut int­ras­ta.

Sa­moin uu­den, mar­ras­kuus­sa ava­tun, nuor­ten Us­kon­tiel­lä.fi-si­vus­ton ka­len­te­ris­ta nä­kyy osa alu­eel­li­sis­ta nuor­ten ti­lai­suuk­sis­ta.

– Toi­vo­taan, et­tä rau­ha­nyh­dis­tyk­set ot­tai­si­vat ka­len­te­rin käyt­töön ja il­moit­tai­si­vat omia ti­lai­suuk­si­aan, vink­kaa Luuk­ko­nen rau­ha­nyh­dis­tyk­siin päin.

Luuk­ko­nen on viih­ty­nyt ny­kyi­ses­sä työs­sään hy­vin. Ai­kai­sem­mat työ­yh­tei­söt oli­vat hy­vin ho­mo­gee­ni­siä, kun kaik­ki työn­te­ki­jät te­ki­vät sa­maa työ­tä lä­hes sa­mal­la kou­lu­tuk­sel­la.

– Tosi hy­vin olen viih­ty­nyt. Tämä on tosi eri­tyis­laa­tui­nen ja ri­kas työ­paik­ka, kun on niin mo­nen­lai­sia te­ki­jöi­tä. Päi­vit­täin olen op­pi­nut jo­ta­kin uut­ta.

– Olen saa­nut myös ko­kea, et­tä toi­mis­tol­la teh­tä­väl­lä työl­lä on ta­ka­na vah­va us­ko­nys­tä­vien tuki, jol­la on erit­täin suu­ri mer­ki­tys.

Toi­saal­ta var­si­nai­nen työ on jos­kus hy­vin yk­si­näis­tä. SRK:lla te­kee sa­maa, var­sin oman­lais­taan työ­tä vain kak­si ih­mis­tä.

– Vain yk­si toi­nen työn­te­ki­jä ym­mär­tää, mitä minä pu­hun, Luuk­ko­nen nau­rah­taa, mut­ta jat­kaa:

– Työ on mo­ni­puo­lis­ta, ei pää­se urau­tu­maan. Vä­ki­sin­kin, kun jou­tuu te­ke­mään ai­van kaik­kia. Mul­le se pas­saa tosi hy­vin.

Jär­jes­tel­mä­ke­hit­tä­jä iloit­see ja häm­mäs­te­lee taus­tal­la toi­mi­vien va­paa­eh­tois­ten koo­da­rei­den jouk­koa.

– Ai­na on joku, jol­ta ky­syä, vaik­kei ai­na ihan heti tu­le­kaan vas­taus­ta. Ar­vos­tan to­del­la va­paa­eh­tois­ta tu­ki­jouk­koa, joka on teh­nyt ai­van mie­let­tö­män työn.

SRK:n kah­vi­on sei­näl­lä on tau­lu, jos­sa on maa­lat­tu van­ha ku­pa­ri­nen hii­li­as­tia. Hy­vin rau­hal­li­nen vä­ri­maa­il­ma tuo maa­laa­jan­sa mie­leen. Luuk­ko­nen har­ras­taa siis maa­laus­ta – tai on har­ras­ta­nut.

– En ole vii­teen vuo­teen maa­lan­nut. Tai­teen luo­va työ vaa­tii ti­laa ym­pä­ril­leen. Nyt on ol­lut sel­lai­nen elä­män­ti­lan­ne sekä ko­to­na et­tä töis­sä, et­tä luo­vuus on ol­lut pii­los­sa.

Uu­den kou­lu­tuk­sen myö­tä löy­ty­nyt uu­si työ on pois­ta­nut stres­siä niin, et­tä Luuk­ko­nen on kui­ten­kin toi­vei­kas maa­laa­mi­sen suh­teen.

Lii­kun­ta­har­ras­tus on on­nek­si tul­lut jää­däk­seen. Sa­moin mu­siik­ki.

– Mu­siik­ki on mul­le sel­lai­nen hen­ki­rei­kä. Var­sin­kin kuo­ro­mu­siik­ki on lä­hel­lä.

Ko­neet ovat ai­na ko­nei­ta. On­gel­ma­ti­lan­tees­sa Luuk­ko­nen näyt­tää yh­tä rau­hal­li­sel­ta kuin ai­na en­nen­kin.

– No, nyt ta­pah­tui de­mo­e­fek­ti. Eli kun al­kaa näyt­tää jo­ta­kin jol­le­kin, jär­jes­tel­mä ei toi­mi­kaan.

Veli Luuk­ko­nen na­put­te­lee het­ken näp­päi­mis­töä ja jär­jes­tel­mä toi­mii taas.

Teks­ti: Sirk­ka Leh­to

Kuva: Ju­ha­ni Oja­leh­to

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 17.4.2019

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys