JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Positiivinen uskonnonvapaus päiväkodeissa ja kouluissa

Päivämies
Artikkelit
18.5.2019 6.50

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302443620190518065000

”Nyt ne Pik­ku­kir­kot tu­le­vat”, lap­set huu­dah­ti­vat in­nois­saan, kun me­nin kant­to­rin kans­sa pi­tä­mään päi­vä­ko­tiin pik­ku­kirk­koa. Ko­ris­sa oli pik­ku­alt­ta­rin vä­li­neet. Pik­ku­sun­ti­ot oli­vat ka­ve­ri­na val­mis­ta­mas­sa alt­ta­ri­pöy­tää ja soit­ta­mas­sa pik­ku­kir­kon aloi­tus- ja pää­tös­kel­lo­ja. Saim­me viet­tää pie­nen har­taus­het­ken las­ten kans­sa. Muis­te­len kai­hol­la näi­tä muu­ta­man vuo­den ta­kai­sia ai­ko­ja.

Var­hais­kas­va­tuk­sen ja esi- ja pe­ru­so­pe­tuk­sen us­kon­nol­li­set ti­lai­suu­det ja toi­mi­tuk­set ovat us­kon­non har­joit­ta­mis­ta. Pe­rus­tus­lain 11 §:n 2 mo­men­tin mu­kaan us­kon­non ja oman­tun­non va­pau­teen si­säl­tyy oi­keus tun­nus­taa ja har­joit­taa us­kon­toa, oi­keus il­mais­ta va­kau­mus ja oi­keus kuu­lua tai ol­la kuu­lu­mat­ta us­kon­nol­li­seen yh­dys­kun­taan. Ku­kaan ei ole vel­vol­li­nen osal­lis­tu­maan oman­tun­ton­sa vas­tai­ses­ti us­kon­non har­joit­ta­mi­seen. Toi­saal­ta pe­rus­tus­lain 11 §:n 2 mo­men­tin tar­koi­tuk­se­na ei ole es­tää mui­den po­si­tii­vis­ta us­kon­non har­joit­ta­mi­sen va­paut­ta.

Us­kon­nol­lis­ten ti­lai­suuk­sien ja toi­mi­tus­ten ai­ka­na on mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan jär­jes­tet­tä­vä vaih­to­eh­tois­ta ja mie­le­käs­tä toi­min­taa (pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta 2/2014 vp). Vaih­to­eh­toi­sen toi­min­nan tu­lee ol­la, us­kon­nol­lis­ta si­säl­töä lu­kuun ot­ta­mat­ta, luon­teel­taan ja ta­voit­teil­taan mah­dol­li­sim­man sa­man­kal­tais­ta kuin sii­nä ti­lai­suu­des­sa, jon­ka ti­lal­la muu­ta toi­min­taa jär­jes­te­tään.

Var­hais­kas­va­tuk­ses­sa ja esi- ja pe­ru­so­pe­tuk­ses­sa tu­lee huo­leh­tia myös sii­tä, et­tei us­kon­nol­li­siin ti­lai­suuk­siin osal­lis­tu­mi­ses­ta tai osal­lis­tu­mat­ta jät­tä­mi­ses­tä ai­heu­du op­pi­laal­le lei­mau­tu­mis­ta tai mui­ta hai­tal­li­sia seu­raa­muk­sia. Olen­nais­ta on, et­tä op­pi­laan huol­ta­jal­le jää to­del­li­nen ja ai­to va­paus va­li­ta, osal­lis­tuu­ko op­pi­las us­kon­nol­lis­ta ai­nes­ta si­säl­ty­viin ti­lai­suuk­siin ja toi­mi­tuk­siin.

Läh­tö­koh­ta­na avoi­muus huol­ta­jiin

Var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­mas­sa pu­hu­taan ny­ky­jään us­kon­to­kas­va­tuk­sen si­jaan kat­so­mus­kas­va­tuk­ses­ta. Kat­so­mus­kas­va­tuk­sen tär­kein läh­tö­koh­ta on luot­ta­muk­sel­li­nen, avoin ja hyvä yh­teis­työ huol­ta­jien kans­sa. Yh­teis­työ pe­rus­tuu ko­din va­kau­muk­sen ja ar­vo­jen kun­ni­oit­ta­mi­seen. Huol­ta­jien kans­sa voi­daan teh­dä yh­teis­työ­tä eri kat­so­muk­siin tu­tus­tut­ta­es­sa. Kat­so­mus­kas­va­tus ja­kaan­tuu nel­jään ko­riin: yleis­si­vis­tä­vä ope­tus, pe­rin­tei­set juh­lat, us­kon­nol­li­set ti­lai­suu­det sekä kas­vun ja hy­vin­voin­nin tu­ke­mi­nen. Kaik­ki ko­rit ovat käy­tet­tä­vis­sä.

Yleis­si­vis­tä­vä ope­tus ra­ken­tuu mo­ni­nai­sel­le suo­ma­lai­sel­le kult­tuu­ri­pe­rin­nöl­le, huo­mi­oi­den mo­ni­kult­tuu­ri­suu­den ja eri­lai­set kat­so­muk­set. Var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lö­kun­ta kan­taa pe­da­go­gi­sen vas­tuun kat­so­mus­kas­va­tuk­ses­ta ja seu­ra­kun­tien työn­te­ki­jät toi­mi­vat kat­so­mus­kas­va­tuk­sen asi­an­tun­ti­joi­na ja men­to­rei­na. Ai­kui­nen on mal­li­na sil­le, mi­ten kat­so­muk­siin suh­tau­du­taan ja mi­ten niis­tä pu­hu­taan.

Eri seu­ra­kun­nat ovat myös op­pi­mi­sym­pä­ris­tö­jä var­hais­kas­va­tuk­ses­sa. Var­hais­kas­va­tuk­ses­sa voi­daan tu­tus­tua ko­ti­kirk­koon op­pi­mi­sym­pä­ris­tö­nä, kirk­ko­vuo­teen ja sen juh­liin sekä tu­tus­tu­taan kris­til­li­seen ja eri us­kon­to­jen tra­di­ti­oon. Päi­vä­ko­deis­sa ja per­he­päi­vä­hoi­dos­sa voi­daan osal­lis­tua kirk­ko­vuo­den juh­liin, ku­ten jou­lu­pol­kuun ja pää­si­äis­va­el­luk­seen.

Us­kon­toon viit­taa­vat pe­rin­tei­set juh­lat, esi­mer­kik­si jou­lu­juh­la tai ke­vät­juh­la, ovat osa suo­ma­lais­ta kult­tuu­ria. Kirk­koa ei suo­si­tel­la juh­la­pai­kak­si. Ti­lai­suus voi si­säl­tää us­kon­nol­lis­ta al­ku­pe­rää ole­via tra­di­ti­oi­ta, esi­mer­kik­si Su­vi­vir­ren, En­ke­li tai­vaan -vir­ren tai jou­lu­e­van­ke­liu­min. Yk­sit­täi­sen vir­si tai muut tra­di­ti­oon liit­ty­vät ta­vat ei­vät ole us­kon­non har­joit­ta­mis­ta.

Us­kon­nol­li­set ti­lai­suu­det, ku­ten jou­lu­kirk­ko tai pää­si­äis­kirk­ko, ovat us­kon­non har­joit­ta­mis­ta po­si­tii­vi­sen us­kon­non­va­pau­den pe­ri­aat­teel­la. Näis­tä ti­lai­suuk­sis­ta tie­do­te­taan ajois­sa ko­tei­hin. Lap­sen osal­lis­tu­mi­ses­ta päät­tä­vät huol­ta­jat. Var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lö­kun­ta jär­jes­tää sa­maan ai­kaan suun­ni­tel­lun, pe­da­go­gi­ses­ti ta­voit­teel­li­sen ja sa­man­ve­roi­sen vaih­to­eh­don heil­le, jot­ka ei­vät osal­lis­tu näi­hin us­kon­nol­li­siin ti­lai­suuk­siin.

Kas­vun ja hy­vin­voin­nin tuki on yh­tei­söl­lis­tä ja ta­sa­ver­tais­ta kump­pa­nuut­ta. Sii­nä var­hais­kas­va­tuk­sen omien hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti seu­ra­kun­ta tu­kee var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­töä esi­mer­kik­si las­ten en­nal­ta­eh­käi­se­vän hy­vin­voin­nin tu­ke­mi­ses­sa, ar­jen yh­teis­työs­sä, hen­ki­lö­kun­nan vir­kis­tys- ja kou­lu­tus­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­ses­sä tai krii­siyh­teis­työs­sä.

Ope­tus­hal­li­tuk­sen lin­ja ei ole muut­tu­nut

Var­hais­kas­va­tuk­sen kol­mas kori, us­kon­nol­li­set ti­lai­suu­det, on edel­leen käy­tös­sä. Päi­vä­ko­deis­sa voi­daan edel­leen­kin pi­tää pik­ku­kirk­ko­ja eli pie­niä har­taus­ti­lai­suuk­sia. Kou­luis­sa voi­daan pi­tää us­kon­nol­li­sia päi­vä­na­vauk­sia. Po­si­tii­vi­nen us­kon­non­va­paus an­taa sii­hen mah­dol­li­suu­den.

Var­hais­kas­va­tuk­sen ja ope­tuk­sen jär­jes­tä­jät voi­vat kui­ten­kin päät­tää, jär­jes­te­tään­kö toi­min­nan ja ope­tuk­sen yh­tey­des­sä us­kon­nol­li­sia ti­lai­suuk­sia ja us­kon­nol­li­sia toi­mi­tuk­sia. Kun seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jät saa­vat mah­dol­li­suu­den to­teut­taa us­kon­nol­lis­ta har­joit­ta­mis­ta päi­vä­ko­deis­sa ja kou­luis­sa, har­taus­ti­lai­suuk­sien ja päi­vä­na­vauk­sien pi­tä­jil­lä on vas­tuu sii­tä, et­tä us­kon­nol­li­nen ti­lai­suus on kuu­li­joil­le po­si­tii­vi­nen ko­ke­mus.

Ope­tus­hal­li­tuk­sen uu­det lin­jauk­set ovat käy­tän­nös­sä sa­mat kuin ai­kai­sem­min. Us­kon­non har­joit­ta­mi­seen liit­ty­vät ti­lai­suu­det ovat kui­ten­kin käy­tän­nös­sä vä­hen­ty­neet var­hais­kas­va­tuk­ses­sa ja esi- ja pe­ru­so­pe­tuk­ses­sa. Enem­mis­tön oi­keu­det po­si­tii­vi­seen us­kon­non­va­pau­teen jää­vät to­teu­tu­mat­ta. Vi­ra­no­mai­sil­la on pää­tös­val­ta oven avaa­mi­ses­sa ja sul­ke­mi­ses­sa. An­nam­me­ko lap­sil­le mah­dol­li­suu­den ko­kea vie­lä tä­nään­kin: ”Nyt ne Pik­ku­kir­kot tu­le­vat!”

Teks­ti: Pet­ri Sa­to­maa

Ku­vi­tus­ku­va: Sini Pen­na­nen / Kir­kon ku­va­pank­ki

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 15.5.2019

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys