JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Rakennetaan rauhaa

Siionin Lähetyslehti
Artikkelit
25.1.2015 8.46

Juttua muokattu:

1.1. 23:50
2020010123503120150125084600

Rau­hal­la tar­koi­te­taan val­ti­oi­den vä­lis­tä nor­maa­lia so­vin­non ti­laa; so­dan tai aseel­li­sen konf­lik­tin vas­ta­koh­taa. Fi­lo­so­fi­ses­ti aja­tel­tu­na rau­ha on so­dan, vä­ki­val­lan ja sor­ron pois­sa­o­loa. Käy­tän­nös­sä rau­han säi­ly­mi­nen kan­sa­kun­tien kes­ken poh­jau­tuu kan­sain­vä­li­siin so­pi­muk­siin ja la­kei­hin sekä ih­mi­soi­keuk­sien nou­dat­ta­mi­seen.

Kaut­ta ai­ko­jen kan­sa­kun­nat ovat nous­seet toi­si­aan vas­taan ja rat­kais­seet on­gel­mi­aan tais­tel­len ase kä­des­sä. Muis­tam­me jo Raa­ma­tun his­to­ri­as­ta ker­to­muk­sia Is­ra­e­lin kan­san käy­mis­tä so­dis­ta. 1900-lu­vul­ta tun­nem­me ve­ri­set en­sim­mäi­sen ja toi­sen maa­il­man­so­dan sekä Suo­men tal­vi- ja jat­ko­so­dan. Viet­na­min ja Per­si­an­lah­den so­dat sekä Lähi-idän ja Uk­rai­nan vii­me­ai­kai­set ta­pah­tu­mat ovat tul­leet lä­hel­lem­me tie­do­tus­vä­li­nei­den kaut­ta.

Lä­hes päi­vit­täin kuu­lem­me uu­ti­sia ter­ro­ri­te­ois­ta, jois­sa syyt­tö­mät ih­mi­set kuo­le­vat tai louk­kaan­tu­vat. Ih­mis­kun­nan his­to­ri­an voi­daan to­de­ta pe­rus­tel­lus­ti ole­van konf­lik­tien ja so­tien his­to­ri­aa.

Rau­han­tah­toi­nen maa

Me suo­ma­lai­set olem­me saa­neet iloi­ta pit­kään val­lin­nees­ta rau­han jak­sos­ta. Ju­ma­la on siu­nan­nut isän­maal­lem­me ra­ken­ta­mi­sen ajan. Suo­mi on hy­vin­voin­ti­val­tio, jos­ta ha­e­taan op­pia, ja Suo­mea ar­vos­te­taan maa­il­mal­la. Maam­me ul­ko­po­li­tiik­ka on rau­han­tah­tois­ta, ja me ra­ken­nam­me yh­teyt­tä kan­sa­kun­tien vä­lil­le. Suo­mi pyr­kii vai­kut­ta­maan kan­sain­vä­li­sel­lä yh­teis­työl­lä krii­sien eri­lai­siin taus­ta­syi­hin sekä ha­kee rau­ha­no­mai­sia rat­kai­su­ja it­se konf­lik­ti­ti­lan­tei­siin. Kes­kei­si­nä toi­mi­joi­na rau­han­työs­sä ovat ol­leet maam­me ar­vos­te­tut pre­si­den­tit, jois­ta Mart­ti Ah­ti­saa­ri on pal­kit­tu No­be­lin rau­han­pal­kin­nol­la.

YK:n tär­keä roo­li rau­han­työs­sä

Yh­dis­ty­neet kan­sa­kun­nat (YK) pe­rus­tet­tiin toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen edis­tä­mään kan­sain­vä­lis­tä rau­haa ja tur­val­li­suut­ta, oi­keu­den­mu­kai­suut­ta sekä ih­mi­soi­keuk­sia. Joh­to­a­ja­tuk­se­na YK:n pe­rus­ta­mi­sel­le oli aja­tus "ei kos­kaan enää". Ny­ky­ään lä­hes kaik­ki val­ti­ot ovat liit­ty­neet jä­se­nik­si YK:hon, ja sil­lä on mer­kit­tä­vä roo­li kan­sa­kun­tien yh­dis­tä­mi­ses­sä sekä alu­eel­lis­ten konf­lik­tien rat­kai­se­mi­ses­sa. Mo­net suo­ma­lai­set ovat ol­leet me­nes­tyk­sel­li­ses­ti YK:n alai­sis­sa rau­han­tur­vaa­mi­so­pe­raa­ti­ois­sa eri puo­lil­la maa­il­maa. Suo­mea on pi­det­ty rau­han­tur­vaa­mi­sen suur­val­ta­na ja suo­ma­lai­sia rau­han­tur­vaa­jia ar­vos­te­taan krii­si­koh­teis­sa.

Tur­val­li­suu­suh­kiin va­rau­dut­tu

Suo­mi on va­kaa ja tur­val­li­nen yh­teis­kun­ta, joka on jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti va­rau­tu­nut poik­keu­so­loi­hin. Lain­sää­dän­töm­me vel­voit­taa kaik­kia vi­ra­no­mai­sia ja osin yri­tyk­si­ä­kin va­rau­tu­maan eri­lai­siin on­net­to­muuk­siin, krii­si­ti­lan­tei­siin ja sota-ai­kaan.

Maam­me puo­lus­ta­mi­nen pe­rus­tuu ylei­seen ase­vel­vol­li­suu­teen ja kor­ke­aan maan­puo­lus­tus­tah­toon. Ra­ja­var­ti­o­lai­tos val­voo ra­jo­jam­me us­kot­ta­vas­ti ja it­se­näi­ses­ti. Po­lii­si huo­leh­tii ylei­sen jär­jes­tyk­sen ja tur­val­li­suu­den yl­lä­pi­tä­mi­ses­tä sekä ri­kol­li­suu­den tor­jun­nas­ta. Palo- ja pe­las­tus­vi­ra­no­mai­set vas­taa­vat osal­taan ar­ki­päi­vän tur­val­li­suu­des­ta. Eri vi­ra­no­mai­set te­ke­vät li­säk­si tii­vis­tä yh­teis­työ­tä tois­ten­sa kans­sa sekä an­ta­vat toi­sil­leen vir­ka-apua.

Työ­ni puo­les­ta voin to­de­ta, et­tä maam­me on hy­vin va­rau­tu­nut suo­je­le­maan ja puo­lus­ta­maan kan­sa­lai­si­aan kaik­kia uh­kia vas­taan. Me voim­me luot­taa vi­ra­no­mais­ten päi­vit­täin te­ke­mään laa­duk­kaa­seen työ­hön tur­val­li­suu­tem­me hy­väk­si.

Kris­til­li­set ar­vot edis­tä­vät rau­haa

Erää­nä kes­kei­sim­pä­nä asi­a­na rau­han ra­ken­ta­mi­ses­sa näen kan­sa­kun­tien ja ih­mis­ten ar­vot ja asen­teet. Kan­sain­vä­lis­ten Ih­mi­soi­keuk­sien sekä kan­sa­kun­tien it­se­mää­rää­mi­soi­keuk­sien kun­ni­oit­ta­mi­nen luo­vat pe­rus­tan val­ti­oi­den rau­ha­no­mai­sel­le rin­nak­kai­se­lol­le. Kris­til­li­set pe­ru­sar­vot ovat yk­si­löi­den ja kan­sa­kun­tien ole­mas­sa­o­lon kul­ma­ki­viä. Ne on mää­ri­tel­ty Raa­ma­tus­sa kym­me­nen käs­kyn lais­sa.

Esi­van­hem­pien työn kun­ni­oi­tus, rak­kaus isän­maa­han ja sen luon­toon sekä halu teh­dä työ­tä isän­maam­me ra­ken­ta­mi­sek­si ja puo­lus­ta­mi­sek­si ovat kan­sal­lis­ten pe­ru­sar­vo­jen il­men­ty­miä. Nämä ar­vot ovat syn­ty­neet vuo­si­sa­to­jen ku­lu­es­sa kan­sal­li­sen kult­tuu­rim­me poh­jal­ta ja ovat edel­leen ajan­koh­tai­sia meil­le kai­kil­le. Ko­deis­sa, kou­luis­sa, seu­ra­kun­nis­sa ja puo­lus­tus­voi­mis­sa an­net­tu kris­til­lis­ten pe­ru­sar­vo­jen ope­tus ja kas­va­tus ra­ken­ta­vat suo­ma­lais­ta yh­teis­kun­taa ja ovat pa­ras­ta rau­han­työ­tä.

Raa­mat­tu opet­taa mei­tä ra­kas­ta­maan lä­him­mäi­si­äm­me niin kuin it­se­äm­me. Ra­kas­ta­es­sam­me lä­him­mäis­täm­me me kun­ni­oi­tam­me hän­tä em­me­kä tah­do hä­nel­le mi­tään pa­haa. An­teek­si­an­ta­muk­sel­la kor­ja­taan ih­mis­ten rik­koon­tu­nei­ta vä­le­jä ja ra­ken­ne­taan rau­haa myös kan­sa­kun­nil­le. Rau­hat­to­man maa­il­man kes­kel­lä saam­me tur­vau­tua tai­vaal­li­sen Isäm­me puo­leen sil­lä ru­kouk­sel­la, et­tä hän siu­nai­si ja var­je­li­si mei­tä, kir­kas­tai­si ja kään­täi­si kas­von­sa mei­dän puo­leem­me ja an­tai­si meil­le rau­han; rau­han joka kes­tää.

An­te­ro Au­la­kos­ki, ri­ko­sy­li­ko­mi­sa­rio

Kir­joi­tus on jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 1/2015

Ku­vi­tus­ku­va: SRK:n kuva-ar­kis­to

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys