JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mainos

Kirja, jossa on helppo hengittää

Mainos
20.6.2022 9.00

Juttua muokattu:

13.6. 15:01
2022061315014720220620090000

Mia Kaut­to

Hiek­ka ra­hi­see ka­vi­oi­den al­la ja edel­lä hei­luu Vee­ran po­ni­hän­tä. Tun­nen Ru­fuk­sen ihon vä­räh­tä­vän. Vie­rel­lä­ni rat­sas­taa Ma­riel­la. Hä­nen koh­ta­lon­sa kiin­nos­taa mi­nua; hän on me­net­tä­nyt mo­lem­mat van­hem­pan­sa, ei­kä hä­nel­lä ole ny­kyi­ses­sä per­hees­sään yh­tään lä­heis­tä ih­mis­tä. Osa ty­tön ko­dis­ta on tal­leil­la, osa la­dos­sa, jo­hon hän on ra­ken­ta­nut it­sel­leen ko­din omis­ta tär­keis­tä asi­ois­taan. Mi­ten hän sel­vi­ää?

Han­na Ahon Tääl­tä tul­laan Krok­vik on rai­kas ja yl­lä­tyk­sel­li­nen kir­ja. Eni­ten mi­nua kieh­to­vat sen hen­ki­lö­hah­mot. Or­vok­si jää­neen Ma­riel­lan kaut­ta kä­si­tel­lään sitä, et­tei kai­kil­la ole sa­man­lai­set läh­tö­koh­dat elä­mäl­le: jot­kut jou­tu­vat koh­taa­maan elä­mäs­sään mah­dot­to­mal­ta­kin tun­tu­via haas­tei­ta. Sil­ti­kään kaik­ki ei­vät lan­nis­tu. Ma­riel­la on täl­lai­nen sel­viy­ty­jä­tyyp­pi. Hä­nen ko­ke­man­sa on­gel­mat ovat ison tun­tui­sia, mut­ta hän on kek­se­li­äs ja sel­viy­tyy niis­tä. On­gel­ma­käyt­täy­ty­mi­sen si­jaan hän suun­tau­tuu ulos­päin ja aut­taa lä­hiym­pä­ris­tön ai­kui­sia hoi­ta­mal­la hei­dän he­vo­si­aan.

Ma­riel­la on va­loi­sa hah­mo, joka an­taa toi­voa muil­le­kin lap­sil­le ja nuo­ril­le. Hän on löy­tä­nyt ym­pä­ris­tös­tään ih­mi­siä, jot­ka pys­ty­vät sa­nat­to­mas­ti­kin ym­mär­tä­mään hän­tä. Vee­ran ja Va­pun kaut­ta näi­den vä­lit­tä­vien ih­mis­ten pii­ri laa­je­nee. Ma­riel­la ko­ko­aa rak­kau­den hip­pu­ja siel­tä ja tääl­tä ja ja­kaa nii­tä ym­pä­ris­töön­sä.

Mie­les­tä­ni tämä on tar­peel­li­nen kir­ja lap­sil­le ja nuo­ril­le. Vaik­ka kir­jas­sa koh­da­taan myös me­ne­tyk­ses­tä joh­tu­vaa su­rua, sen maa­il­mas­sa on help­po hen­git­tää. Mitä enem­män täl­lai­sia po­si­tii­vi­sia sel­viy­ty­mis­ta­ri­noi­ta nuo­ril­le kir­joi­te­taan, sen enem­män heil­le an­ne­taan toi­voa ja sel­viy­ty­mi­sen vä­li­nei­tä omaan elä­mään­sä.

Ai­kui­se­na sain myös kir­jas­ta nä­kö­kul­mia omaan kas­va­tus­työ­hö­ni. Mo­nes­ti sa­mais­tut­ta­vat ta­ri­nat opet­ta­vat enem­män kuin par­haat­kaan kas­va­tu­sop­paat.

4.7.2022

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys