JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 34 35 36 37 38 39 »

​Pu­heil­lam­me voim­me pa­ran­taa ja ra­ken­taa

Matkaevääksi3.9.2014 0.00

Erään van­han puu­ta­lon ka­dun­puo­lei­seen ik­ku­naan oli kiin­ni­tet­ty pei­li. Pei­li oli yh­tä van­ha kuin it­se ta­lo­kin.

Van­hurs­kau­den saa­vat kaik­ki, jot­ka us­ko­vat

Matkaevääksi27.8.2014 0.01

Ta­sa­puo­li­suus ja oi­keu­den­mu­kai­suus ovat ter­veen il­ma­pii­rin ja viih­ty­vyy­den pe­rus­pi­la­rei­ta yh­tä­lail­la koti-, kou­lu- kuin työ­e­lä­mäs­sä­kin.

Us­ko nä­kyy elä­mäs­sä

Matkaevääksi20.8.2014 0.00

Ke­sän rip­pi­kou­lus­sa joku rip­pi­kou­lu­lai­sis­ta oli jät­tä­nyt ky­sy­mys­laa­tik­koon ky­sy­myk­sen, jos­sa poh­dit­tiin, tar­vit­see­ko ih­mi­sen teh­dä mi­tään te­ko­ja au­tuu­ten­sa eteen, kos­ka ih­mi­nen pe­las­tuu yk­sin us­kos­ta Jee­suk­seen.

Lä­him­mäi­sen kun­ni­oit­ta­mi­nen

Matkaevääksi13.8.2014 0.00

Ke­vääl­lä su­vi­seu­ro­jen vas­tuu­hen­ki­löil­le jär­jes­tet­tiin tur­val­li­suus­kou­lu­tus­ta, jos­sa neu­vot­tiin, et­tä me vas­tuu­hen­ki­löt em­me sai­si kä­vel­lä vä­lin­pi­tä­mät­tö­mäs­ti ohi, jos nä­em­me epä­koh­tia su­vi­seu­rois­sa.

Py­sy­kää us­kol­li­si­na

Matkaevääksi6.8.2014 0.00

Ope­tuk­sia tu­lee niin oi­ke­al­ta kuin va­sem­mal­ta­kin, mut­ta mikä on to­tuus? En­nen seu­rois­sa saat­toi nä­kyä vie­lä van­ho­ja kris­tit­ty­jä, jot­ka nyö­kyt­te­li­vät pu­heen ai­ka­na ja sa­noi­vat jopa ää­neen ”amen”. Tämä oli merk­ki sii­tä, et­tä pu­hu­ja py­syi to­tuu­des­sa, kun kuu­li­jat sai­vat oi­ke­aa evan­ke­liu­min ruo­kaa. Toi­si­naan saat­toi käy­dä myös niin, et­tä kuu­li­jat puis­te­li­vat pää­tään ja sa­noi­vat: ”Ei se noin men­nyt.”

Kris­tus on Ju­ma­lan kuva

Matkaevääksi30.7.2014 0.00

Jee­sus oli va­el­ta­nut ope­tus­las­ten­sa kans­sa Fi­lip­pok­sen Ke­sa­re­an alu­eel­le. Mat­kal­la hän ky­se­li op­pi­lail­taan ih­mis­ten kä­si­tyk­siä hä­nes­tä. Nämä ker­toi­vat: ”Tois­ten mie­les­tä sinä olet Jo­han­nes Kas­ta­ja ja tois­ten mie­les­tä Elia.” Sit­ten Jee­sus koh­dis­ti sa­nan­sa omil­leen: ”En­tä te? Kuka minä tei­dän mie­les­tän­ne olen?” Pie­ta­ri tun­nus­ti: ”Sinä olet Mes­si­as.” Nyt Jee­sus al­koi avoi­mes­ti ker­toa, mitä hä­nel­le tu­lee ta­pah­tu­maan Je­ru­sa­le­mis­sa pää­si­äis­juh­lan ai­ka­na. Ope­tus­lap­set ei­vät ym­mär­tä­neet sa­naa­kaan, ja eri­tyi­ses­ti Pie­ta­ria Jee­sus jou­tui nuh­te­le­maan suo­rin sa­noin (Mark. 8:27–33).

​Kul­jem­me koh­ti ian­kaik­kis­ta kirk­kaut­ta

Matkaevääksi30.7.2014 0.00

Viik­ko su­vi­seu­ro­jen jäl­keen pa­la­sim­me lä­hel­le seu­ra­paik­kaa lo­mai­le­maan. Olim­me pe­rin­tei­sel­lä ve­ne­ret­kel­lä avo­me­rel­lä muu­ta­mia kym­me­niä ki­lo­met­re­jä Yp­pä­ris­tä lou­naa­seen pie­nel­lä pur­je­ve­neel­lä. Viik­ko oli man­te­reel­la kuu­ma, me­rel­lä so­pi­van läm­pöi­nen. Au­rin­ko pais­toi ja vä­lil­lä pu­lah­dim­me me­reen vil­voit­te­le­maan. Tiis­tai­aa­mu­na koim­me het­ken, joka vai­kut­ti ja jon­ka muis­tam­me pit­kään.

Val­ta­kun­ta, joka ei jär­ky

Matkaevääksi23.7.2014 0.00

Näyt­tää ai­ka ajoin sil­tä, et­tä Eu­roo­pan val­ti­oi­den ra­ken­teet hor­ju­vat. Mo­net ko­ke­vat häm­men­nys­tä ja eh­kä pel­ko­a­kin näi­den muu­tos­ten seu­rauk­sis­ta. Ajal­li­set val­ta­kun­nat ovat lo­pul­ta­kin hau­rai­ta, ja nii­den pe­rus­tuk­set voi­vat pet­tää ih­mis­ten toi­min­nan seu­rauk­se­na. Raa­ma­tus­sa ole­va Ju­ma­lan sana an­taa elä­mäl­lem­me kes­tä­vän pe­rus­tan. Raa­mat­tu ke­hot­taa mei­tä ra­ken­ta­maan koko elä­mäm­me Ju­ma­lan sa­nan va­raan, kos­ka vain sel­lai­nen elä­män poh­ja voi kes­tää ko­et­te­le­mus­ten koh­da­tes­sa.

Ju­ma­lan per­he

Matkaevääksi16.7.2014 0.00

”äi­ti ra­kas, mi­nul­la on hir­veä ikä­vä si­nua, vaik­ka tä­nään pu­huim­me­kin pu­he­li­mes­sa. Nyt tääl­lä kau­ka­na vas­ta oi­kein ym­mär­rän, mi­ten tär­keä sinä olet mi­nul­le ja mi­ten iha­na ja ra­kas per­he mi­nul­la on.” Vie­raas­sa maas­sa ja kau­ka­na omas­ta per­hees­tä ole­va tyt­tö kir­joit­ti näin tun­te­muk­si­aan. Vä­li­mat­ka ja har­va yh­tey­den­pi­to­mah­dol­li­suus li­sä­si­vät ikä­vää ja sa­mal­la osoit­ti­vat, mi­ten ra­kas oma äi­ti oli ja mi­ten tär­ke­äl­tä tun­tui­kaan nyt oma per­he. Eh­kä­pä moni meis­tä on ko­ke­nut sa­maa. Jo­kin vai­he elä­mäs­sä on eri­tyi­sel­lä ta­val­la nos­ta­nut esil­le omien lä­heis­ten ih­mis­ten tär­key­den.

On­ko syn­nit an­teek­si?

Matkaevääksi9.7.2014 5.00

Joi­den­kin van­hem­pien kris­tit­ty­jen ta­pa­na on teh­dä nuo­rem­mil­le suo­ra ky­sy­mys: on­ko si­nul­la syn­nit an­teek­si?

« 1 ... 34 35 36 37 38 39 »
29.1.2022

Kun huu­dat hä­nel­tä apua, hän ar­mah­taa, hän kuu­lee ja vas­taa si­nul­le. Jes. 30:19

Viikon kysymys