JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 34 35 36 37

Lem­peys ra­ken­taa

Matkaevääksi14.5.2014 0.00

Kir­joi­tan tätä Mat­ka­e­väs­tä avi­o­puo­li­so­lei­ril­lä. On myö­häi­nen lau­an­tai-il­ta, ja toi­mi­tuk­ses­ta saa­ma­ni säh­kö­pos­ti ke­hot­ti pa­laut­ta­maan kir­joi­tuk­sen vii­meis­tään huo­men­na. Siis­pä jä­tin vel­jel­li­sen sau­na­seu­ran vä­liin ja ve­täy­dyin huo­nee­seem­me poh­ti­maan an­net­tua ai­het­ta. Ai­heek­si olen saa­nut Jaa­ko­bin kir­jeen 1. lu­vun ja­keet 17–21, jois­sa Jaa­kob ke­hot­taa sä­vyi­syy­teen. Jou­dun täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa poh­ti­maan tee­maa, jos­sa koen it­se ole­va­ni op­pi­las, kuin esi­kou­lu­lai­nen.

Ju­ma­la an­taa avun

Matkaevääksi7.5.2014 0.00

Ju­ma­la an­taa avun – vai an­taa­ko? Eri­tyi­ses­ti ko­et­te­le­mus­ten ai­koi­na voi ol­la vai­kea luot­taa Ju­ma­laan ja hä­nen apuun­sa. Mie­len täyt­tä­vät ky­sy­myk­set, joi­hin ei tun­nu löy­ty­vän vas­taus­ta: Mik­si näin? Mik­si mi­nul­le? Mi­ten sel­vi­än?

Ju­ma­la kut­sui työ­hön­sä – Moo­ses es­te­li

Matkaevääksi30.4.2014 0.00

Olen kuul­lut ker­rot­ta­van, et­tä vuo­si­kym­me­niä sit­ten ky­lä­läi­set te­ki­vät usein yh­des­sä kyl­vö- ja sa­don­kor­juu­töi­tä. Vuo­ron pe­rään nii­tä teh­tiin eri ta­lo­jen ja eri isän­tien pel­loil­la. Yh­des­sä työt kä­vi­vät mu­ka­vam­min ja no­pe­am­min.

Hil­jai­sen vii­kon miet­tei­tä

Matkaevääksi16.4.2014 0.00

Pää­si­äi­sen ai­ka on rau­hoit­tu­mi­sen ai­kaa. Jo pii­na­vii­kol­la saam­me hil­jen­tää elä­määm­me mah­dol­li­suuk­siem­me mu­kaan. Joku saat­taa men­nä kuun­te­le­maan ah­ti­saar­no­ja tai osal­lis­tua kii­ras­tors­tain eh­tool­li­sel­le. Sy­dä­men hil­jen­ty­mi­seen liit­tyy py­säh­ty­mi­nen Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le.

Ra­ken­ta­jan us­kol­la

Matkaevääksi9.4.2014 0.00

Var­hai­nen ke­vät toi mu­ka­naan kii­reen ran­ta­sau­nan ra­ken­ta­jal­le. Mök­ki­ran­taan joh­ta­va tie kul­kee kos­te­an suon­lai­dan yli. Vä­lil­lä näyt­ti jo sil­tä, et­tä sora-au­toa kan­ta­va rou­ta su­laa tiel­tä en­nen ai­ko­jaan ja ra­ken­ta­mi­nen siir­tyy tu­le­vai­suu­teen.

Ju­ma­lan sa­nan var­ma pe­rus­tus

Matkaevääksi2.4.2014 0.00

Elä­mäm­me pe­rus­tus­ta voi­daan tar­kas­tel­la eri­lai­sis­ta nä­kö­kul­mis­ta. Seu­ra­tes­sam­me päi­vit­täi­siä uu­ti­sia huo­maam­me, et­tä ym­pä­röi­vä yh­teis­kun­tam­me on mo­nen­lais­ten muu­tos­ten kou­ris­sa. Kaik­ki muu­tok­set ei­vät ra­ken­na us­ko­am­me tai tun­nu muu­ten­kaan toi­vo­tuil­ta. Uu­dis­tuk­sia saa­te­taan­kin jos­kus teh­dä ih­mis­ten het­kel­lis­ten tar­pei­den poh­jal­ta nä­ke­mät­tä pi­dem­mäl­le.

Päi­vän lap­sia

Matkaevääksi26.3.2014 0.01

Huo­let­taa­ko si­nua jos­kus huo­mi­nen? Ky­se­let­kö toi­si­naan, mi­tä­hän tu­le­vai­suus tuo tul­les­saan? Eri­tyi­ses­ti ti­lan­teis­sa, jois­sa kaik­ki ei ole men­nyt omien suun­ni­tel­mien mu­kaan, saa­tam­me ah­dis­tu­nee­na ky­sel­lä, mi­ten­kö­hän täs­sä käy.

Et­tei yk­si­kään jou­tui­si ka­do­tuk­seen

Matkaevääksi19.3.2014 12.49

Me me­nem­me usein kaup­paan eri­kois­tar­jous­ten pe­räs­sä. Ta­lou­del­li­nen ih­mi­nen nä­kee vai­vaa sääs­tääk­seen kas­va­vis­sa ko­ti­ta­lous­me­nois­sa. Ju­ma­la kut­suu ih­mis­tä pa­ran­nuk­seen an­ta­en jat­ku­via tar­jouk­sia ja kut­su­ja Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

Tar­vit­sem­me mat­kal­la Ju­ma­lan voi­maa

Matkaevääksi12.3.2014 12.37

Vai­keuk­sien ja hä­dän kes­kel­lä moni ih­mi­nen ru­koi­lee ja et­sii yh­teyt­tä Ju­ma­laan. Näin kävi myös Jaa­ko­bil­le (1. Moos. 32:1-23). Kak­si­kym­men­tä vuot­ta ai­kai­sem­min hän oli pa­en­nut vel­jen­sä Ee­saun vi­haa. Sil­loin oli ol­lut kyse oi­keu­des­ta isäl­tä pe­rit­tyyn maa­han ja kan­saan. Tämä oi­keus edel­lyt­ti isäl­tä saa­tua siu­naus­ta.

Älä jää kiu­sauk­sis­sa yk­sin

Matkaevääksi5.3.2014 15.57

Ol­les­sa­ni ala­kou­lui­käi­nen naa­pu­rin poi­ka tuli ko­tiim­me ja pyy­si sa­la­pe­räi­se­nä mi­nua ulos. Po­jal­la oli tas­kus­sa pik­ku­au­to, ja hän oli kek­si­nyt, et­tä se pol­tet­tai­siin. Mi­nun piti ha­kea tu­li­ti­kut ja tär­pät­tiä. Isä ja äi­ti oli­vat kiel­tä­neet kos­ke­mas­ta mo­lem­piin, jo­ten se piti teh­dä sa­laa. En oli­si ha­lun­nut ol­la tot­te­le­ma­ton, mut­ta kun ka­ve­ri pyy­si. Ja kiin­nos­ti­han se polt­ta­mi­nen it­se­ä­ni­kin.

« 1 ... 34 35 36 37
22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.