JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 32 33 34 35 36 37 38 ... 39 »

Mat­kan pääs­sä odot­taa voit­ta­jan pal­kin­to

Matkaevääksi28.1.2015 0.00

Joku voi elä­män­sä ai­ka­na on­nis­tua ke­rää­mään suu­ren omai­suu­den. Suu­ren­kin omai­suu­den voi sil­ti myös het­kes­sä me­net­tää. Ka­to­a­vaa kaik­ki!

Hä­pe­än­kö tun­nus­taa us­ko­a­ni?

Matkaevääksi21.1.2015 0.00

Hä­peä on tun­ne riit­tä­mät­tö­myy­des­tä tai huo­nom­muu­des­ta. Se on usein seu­raus sii­tä, et­tä olem­me ko­ke­neet epä­on­nis­tu­neem­me jos­sa­kin. Hä­peä aut­taa vält­tä­mään sel­lais­ta toi­min­taa, mikä ai­heut­tai­si kas­vo­jen me­net­tä­mi­sen.

Lah­jak­si elä­män vet­tä

Matkaevääksi14.1.2015 0.00

Maa­pal­lom­me pin­ta-alas­ta noin 70 pro­sent­tia on ve­den pei­tos­sa. Myös ih­mi­ses­tä noin 70 pro­sent­tia on vet­tä. Meis­tä jo­kai­nen tar­vit­see elääk­seen 2–3 lit­raa vet­tä päi­väs­sä. Vain pie­ni osa maa­pal­lom­me ve­des­tä on juo­ma­kel­pois­ta. Tääl­lä Suo­mes­sa juo­ma­kel­poi­ses­ta ve­des­tä ei ole puu­tet­ta. Kaik­ki­al­la ei ole näin.

Ju­ma­lan van­hurs­kaus Kris­tuk­ses­sa

Matkaevääksi7.1.2015 0.00

Kun Ju­ma­la saa he­rät­tää epä­us­koi­ses­sa ih­mi­ses­sä syn­nin tun­non, ih­mi­nen yleen­sä en­sim­mäi­sek­si ky­se­lee ku­ten ri­kas nuo­ru­kai­nen Jee­suk­sel­ta: ”Mitä hy­vää mi­nun pi­tää te­ke­män, et­tä minä sai­sin ian­kaik­ki­sen elä­män?” (Matt. 19:16.) Hän saat­taa al­kaa har­joit­taa hurs­kaut­ta ja ko­et­taa muut­taa elä­mään­sä. Raa­ma­tus­sa on täs­tä esi­merk­kei­nä myös muun mu­as­sa Kor­ne­lius (Ap. t. 10) ja Etio­pian ka­ma­ri­her­ra (Ap. t. 8:26–40).

Eri­lai­set lah­jat ja teh­tä­vät

Matkaevääksi31.12.2014 0.00

Muis­tan kuin­ka lap­se­na au­kai­sin en­sin peh­me­ät pa­ke­tit, jois­sa ar­ve­lin ole­van vä­hem­män kiin­nos­ta­via vaa­te­tu­syl­lä­tyk­siä ja sääs­tin isot, pai­na­vat tai ki­vas­ti ko­li­se­vat pa­ke­tit vii­mei­sek­si. Näin jän­ni­tys­tä riit­ti lop­puun as­ti.

Jou­lu­vie­ras

Matkaevääksi17.12.2014 0.00

”Jou­lu­ka­tu eli Kuok­ka­vie­ras syn­ty­mä­päi­vä­kes­teis­sä” -piir­ros jul­kais­tiin Hel­sin­gin Sa­no­mis­sa ta­san kuu­si­kym­men­tä vuot­ta sit­ten.

Päi­vä sa­ras­taa

Matkaevääksi10.12.2014 0.00

Tä­nään au­rin­ko näyt­täy­tyy vain muu­ta­man tun­nin ajan, ja se­kin het­ki voi ol­la pil­vi­nen. Pi­meys val­taa suu­rim­man osan päi­väs­tä. Kaa­mos ma­sen­taa ja kai­paam­me va­loa. Valo an­taa voi­maa elää.

Ju­ma­la joh­taa kan­so­jen vai­hei­ta

Matkaevääksi3.12.2014 0.00

Lap­suu­te­ni muis­ti­ku­vis­sa it­se­näi­syys­päi­vään liit­tyi­vät ko­din ik­ku­nal­la le­pat­ta­vat kynt­ti­lä­pa­rit.

Pu­ke­kaa yl­len­ne Her­ra Jee­sus Kris­tus

Matkaevääksi26.11.2014 0.00

äs­ket­täin erääs­sä sa­no­ma­leh­des­sä ul­ko­maa­lai­nen pu­keu­tu­mi­sen asi­an­tun­ti­ja sa­noi, et­tä hä­nen mie­les­tään suo­ma­lai­set mie­het ovat kuin tuh­ka­kup­pe­ja: pu­keu­tu­vat har­maas­ti ja tyl­säs­ti.

Ju­ma­la on oi­keu­den­mu­kai­nen

Matkaevääksi19.11.2014 0.00

Olet eh­kä jos­kus kes­kus­tel­lut ih­mi­sen kans­sa, joka on syyt­tä­nyt Ju­ma­laa ko­ke­mis­taan vas­toin­käy­mi­sis­tä. Voi­ko Ju­ma­la ol­la epä­oi­keu­den­mu­kai­nen?

« 1 ... 32 33 34 35 36 37 38 ... 39 »
29.1.2022

Kun huu­dat hä­nel­tä apua, hän ar­mah­taa, hän kuu­lee ja vas­taa si­nul­le. Jes. 30:19

Viikon kysymys