JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Ar­mo­lah­joil­la työ­hön

Matkaevääksi
15.1.2020 6.00

Juttua muokattu:

15.1. 10:40
2020011510400420200115060000

Kaarlo Asikainen

Kaarlo Asikainen

Sam­po San­dell

Useim­mil­la on ko­ke­muk­sia sii­tä, kun on kut­sut­tu Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­hön. Mitä sinä olet aja­tel­lut tuon kut­sun saa­tu­a­si? Min­kä­lai­sia tun­te­muk­sia kut­su on si­nus­sa he­rät­tä­nyt?

Olet­ko sinä vas­tan­nut niin kuin pro­feet­ta Je­sa­ja, jota Ju­ma­la kut­sui pa­ran­nuk­sen ar­mon saa­tu­aan sa­nan­vie­jäk­seen: “Täs­sä olen, lä­he­tä mi­nut” (Jes. 6:8). Vai olet­ko es­tel­lyt Je­re­mi­an ta­voin: “Voi, Her­ra, Ju­ma­la­ni, en minä osaa pu­hua, minä olen niin nuo­ri!” (Jer. 1:6.) On­ko si­nul­le tul­lut mie­leen Moo­sek­sen ta­voin oma ky­vyt­tö­myy­te­si teh­tä­vään: "Mut­ta, Her­ra, minä en ole kos­kaan ol­lut hyvä pu­hu­ja en­kä ole nyt­kään, vaik­ka sinä olet pu­hu­nut mi­nul­le. Mi­nul­la on hi­das puhe ja kan­kea kie­li. – – Minä pyy­dän, Her­ra, lä­he­tä joku muu.” (2. Moos. 4:10, 13.)

Paa­va­li ver­taa Roo­ma­lais­kir­jees­sä Ju­ma­lan seu­ra­kun­taa ih­mis­ruu­mi­seen, jo­hon us­ko­vai­set on liit­ty­nee­nä eri­lai­si­na jä­se­ni­nä. Ju­ma­lan lap­sil­la on seu­ra­kun­nas­sa oma teh­tä­vä luon­nol­lis­ten ruu­mii­no­sien ta­voin. Paa­va­li muis­tut­taa, kuin­ka Ju­ma­la on an­ta­nut eri­lai­sia ar­mo­lah­jo­ja. Ar­mo­lah­ja on Ju­ma­lan us­ko­vai­sel­le an­ta­ma lah­ja, joka on tar­koi­tet­tu Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­hön.

Ar­mo­lah­joi­na Paa­va­li lu­et­te­lee pro­fe­toi­mi­sen, pal­ve­le­mi­sen, opet­ta­mi­sen, pal­ve­le­mi­sen seu­ra­kun­nan joh­ta­mi­sen ja köy­hien aut­ta­mi­sen. Näi­tä lah­jo­ja tar­vi­taan, ja nii­tä Paa­va­lin mu­kaan tu­lee käyt­tää evan­ke­liu­min työs­sä, mut­ta myös Ju­ma­lan val­ta­kun­nan asu­mi­ses­sa, rak­kau­den osoit­ta­mi­ses­sa toi­sia us­ko­vai­sia koh­taan. Paa­va­li muis­tut­taa täs­tä: “Osoit­ta­kaa toi­sil­len­ne läm­min­tä vel­jes­rak­kaut­ta, kun­ni­oit­ta­kaa kil­van toi­nen tois­tan­ne” (Room. 12:10).

It­sek­kyyt­tä ja omaa etua ko­ros­ta­vas­sa ajas­sa saat­taa kuva us­ko­vais­ten yh­tei­sös­tä ih­mis­ruu­mii­na kuu­los­taa van­ha­nai­kai­sel­ta. Ih­mis­mie­lel­le oli­si hel­pom­paa ra­ken­taa us­koa, jos­sa ku­kin us­koo, mi­ten it­se ha­lu­aa, ja ra­ken­taa it­sel­leen so­pi­van Kris­tuk­sen.

On tär­keä muis­taa, et­tä on vain yk­si Kris­tus, joka vai­kut­taa Py­hän Hen­gen kaut­ta Ju­ma­lan elä­väs­sä seu­ra­kun­nas­sa, ku­ten Paa­va­li ko­rint­to­lai­sil­le kir­joit­taa: “Ar­mo­lah­jo­ja on mo­nen­lai­sia, mut­ta Hen­ki on sama. Myös pal­ve­lu­teh­tä­viä on mo­nen­lai­sia, mut­ta Her­ra on sama. Ju­ma­lan voi­man vai­ku­tuk­sia on mo­nen­lai­sia, mut­ta hän, joka meis­sä kai­kis­sa kai­ken vai­kut­taa, on sama. Hän an­taa Hen­gen il­me­tä it­se kus­sa­kin eri­tyi­sel­lä ta­val­la, yh­tei­sek­si hyö­dyk­si.” (1. Kor. 12: 4–7.)

Ju­ma­lan val­ta­kun­nan asuk­kai­na on myös sel­lai­sia, jot­ka sai­rau­den tai muun es­teen vuok­si ei­vät pys­ty osal­lis­tu­maan eri­lai­siin teh­tä­viin. Jo­kai­nen voi kui­ten­kin osal­lis­tua ru­koi­le­mal­la Ju­ma­lan siu­naus­ta seu­ra­kun­nal­le ja sen hy­väk­si teh­tä­väl­le työl­le.

Jo­kai­nen voi roh­ke­as­ti tart­tua nii­hin teh­tä­viin, joi­hin Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­ta kut­su­taan. Voi luot­taa sii­hen, et­tä Ju­ma­la an­taa tai­toa ja ym­mär­rys­tä val­ta­kun­tan­sa työs­sä. Sa­mal­la on tär­keä muis­taa, et­tä ku­kaan ei ole omal­la asi­al­la: kaik­ki pal­ve­le­vat Ju­ma­lan seu­ra­kun­taa Ju­ma­lan an­ta­mil­la lah­joil­la. Pe­las­tus ei kui­ten­kaan ole teh­tä­vien te­ke­mi­sen vaan lap­sen­kal­tai­sen us­kon va­ras­sa. Us­ko an­taa oi­kei­ta nä­kö­a­lo­ja pal­vel­la Ju­ma­lan seu­ra­kun­taa eri teh­tä­vis­sä nöy­räl­lä mie­lel­lä ru­koil­len Ju­ma­lan tah­don to­teu­tu­mis­ta.

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys