JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Elä­kää si­ve­äs­ti

Päivämies
Matkaevääksi
13.3.2019 6.24

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302442420190313062400

Sil­mä­ni kos­tu­vat, kun lä­hei­sen on­nel­li­sel­ta vai­kut­ta­nut avi­o­liit­to hii­puu ja sär­kyy. Jou­dun seu­raa­maan it­sek­kään edun­ta­voit­te­lun rau­ni­oit­ta­van luot­ta­mus­ta ih­mis­ten vä­lil­lä.

Tie­dän, et­tä meis­sä kai­kis­sa on ai­nek­sia pa­haan. Toi­von, et­tä jo­kai­nen sai­si Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­mis­ta voi­maa us­koa syn­tin­sä an­teek­si, so­vit­taa te­kon­sa ja jat­kaa elä­mään­sä ka­vah­ta­en si­veet­tö­myyt­tä ja toi­sen kus­tan­nuk­sel­la hyö­ty­mis­tä. Kään­nyn Ju­ma­lan puo­leen, et­tä hän var­je­li­si ruu­miim­me ja sie­lum­me kai­kes­ta pa­has­ta.

Ju­ma­la loi mie­hen ja nai­sen ja aset­ti avi­o­lii­ton hei­dän vä­lil­leen eli­ni­käi­sek­si lii­tok­si, jota ih­mi­sen ei pidä erot­taa (Matt 19:6). Yh­dek­si li­hak­si tu­le­mi­seen hän kät­ki her­kän yh­tey­den, jota suo­je­lee kuu­des käs­ky.

Jee­sus muis­tut­ti ai­kan­sa fa­ri­seuk­sia, kuin­ka Ju­ma­la ajat­te­lee avi­o­lii­tos­ta toi­sin kuin he: Joka hyl­kää vai­mon­sa hän saat­taa hä­net te­ke­mään huo­rin ja te­kee it­se huo­rin kun nai toi­sen ja joka nai hyl­jä­tyn te­kee huo­rin (Matt 5:32; 19:9).

Jee­sus myös muis­tut­ti, et­tä pa­hat teot läh­te­vät pa­has­ta sy­dä­mes­tä. Sik­si hän, joka kat­soo hi­moi­ten nais­ta, on jo mie­les­sään teh­nyt huo­rin hä­nen kans­saan, ja ”tei­dän sy­dä­men­ne ko­vuu­den täh­den Moo­ses sal­li tei­dän hyl­jä­tä vai­mon­ne” (Matt. 5:28; 19:8).

Apos­to­li kut­suu luon­no­ton­ta yh­teyt­tä sa­man su­ku­puo­len vä­lil­lä hä­pe­äl­li­sek­si hi­mok­si (Room. 1:24). Hä­nen mu­kaan­sa huo­rin­te­ki­jät, epä­ju­ma­lan­pal­ve­li­jat, avi­on­rik­ko­jat, si­veet­tö­myy­den har­joit­ta­jat ja mies­ten kans­sa ma­kaa­vat mie­het ei­vät peri Ju­ma­lan val­ta­kun­taa (1. Kor. 6:9).

Ju­ma­la roh­kai­see mei­tä sa­nas­saan pi­tä­mään us­kon ja hy­vän oma­tun­non, jon­ka ”jot­kut ovat hy­län­neet ja ovat haak­si­rik­kou­tu­neet us­kos­saan” (1. Tim. 1:19). Si­veel­li­seen elä­mään voi­maa ei an­na Ju­ma­lan laki vaan hä­nen evan­ke­liu­min­sa. ”Ju­ma­lan ar­mo, kai­kil­le ih­mi­sil­le ter­veel­li­nen, on il­mes­ty­nyt, joka mei­dät opet­taa kai­ken ju­ma­lat­to­man me­non hyl­kää­mään ja maa­il­mal­li­set hi­mot ja täs­sä maa­il­mas­sa si­ve­äs­ti ja hurs­kaas­ti ja ju­ma­li­ses­ti elä­mään. (Tiit. 2:11–12).

Kris­ti­nop­pi aset­taa ta­voit­teek­si, et­tä sekä te­kom­me et­tä aja­tuk­sem­me oli­si­vat puh­taat. Täs­sä asi­as­sa kil­voit­te­lem­me maa­il­man epä­si­veel­li­sen vies­tin­nän ris­ti­tu­les­sa.

Yk­si rau­ha­nyh­dis­tys­ten tar­koi­tuk­sis­ta on edis­tää kris­til­lis­si­veel­lis­ten elä­män­ta­po­jen va­kiin­nut­ta­mis­ta kan­san kes­kuu­des­sa. Rau­ha­nyh­dis­tyk­set to­teut­ta­vat tätä jär­jes­tä­mäl­lä Ju­ma­lan sa­nan le­vit­tä­mi­sek­si seu­ro­ja, mui­ta ta­pah­tu­mia ja lei­re­jä sekä jul­kai­se­mal­la sitä tu­ke­vaa vies­tiä pai­ne­tus­sa ja säh­köi­ses­sä muo­dos­sa.

Teks­ti: Mat­ti Kont­ka­nen

Ku­vi­tus­ku­va: Heik­ki Vuo­no­ka­ri

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 13.3.2019

3.6.2020

Jee­sus sa­noo: "To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: sil­lä, joka us­koo, on ikui­nen elä­mä." Joh. 6:47

Viikon kysymys