JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Hän luot­taa Her­raan

Matkaevääksi
25.8.2021 8.00

Juttua muokattu:

24.8. 10:49
2021082410494420210825080000

Arvi Tyni

Arvi Tyni

Sep­po Park­ki­la

Us­ko on luot­ta­mus­ta Ju­ma­laan. Kris­tit­tyi­nä luo­tam­me, et­tä Jee­sus on kär­si­mi­sel­lään ja kuo­le­mal­laan so­vit­ta­nut syn­tim­me ja näin avan­nut meil­le tien tai­vaan ko­tiin. Us­ko on sa­mal­la luot­ta­mus­ta Ju­ma­lan sa­naan, jos­sa ilo­sa­no­ma Kris­tuk­ses­ta on il­moi­tet­tu.

Raa­ma­tus­sa on mo­nia esi­merk­ke­jä us­ko­vai­sis­ta, jot­ka ovat luot­ta­neet Ju­ma­laan, vaik­ka jär­ki oli­si hei­tä toi­sin ke­hot­ta­nut. Luot­ta­muk­sen ja us­kon esi­ku­va oli Ab­ra­ham, joka luot­ti Ju­ma­lan il­moi­tuk­seen vai­kei­den ko­et­te­le­mus­ten kes­kel­lä. Hep­re­a­lais­kir­jees­sä sa­no­taan: ”Mut­ta us­ko on vah­va us­kal­lus nii­hin, joi­ta toi­vo­taan, ja ei nä­ky­mät­tö­mis­tä epäi­le. Sen kaut­ta ovat van­hat to­dis­tuk­sen saa­neet.” (Hepr. 11:1–2.)

On tär­ke­ää, et­tä me voim­me luot­taa myös toi­siin ih­mi­siin – lä­him­mäi­siim­me. Ih­mis­ten vä­li­nen luot­ta­mus hel­pot­taa kans­sa­käy­mis­tä mo­nin ta­voin. Per­heis­sä­kin tar­vi­taan pal­jon luot­ta­mus­ta. Avi­o­lii­tos­sa puo­li­soi­den vä­li­nen luot­ta­mus on hyvä pe­rus­tus tur­val­li­suu­den tun­teel­le ja kes­tä­väl­le lii­tol­le.

Hy­vin toi­mi­vas­sa yh­teis­kun­nas­sa ih­mi­set luot­ta­vat yh­teis­kun­nal­li­siin ins­ti­tuu­ti­oi­hin. Elin­kei­no­e­lä­män val­tuus­kun­nan jul­kai­se­man tut­ki­muk­sen mu­kaan suo­ma­lai­set luot­ta­vat yh­teis­kun­nal­li­sis­ta ins­ti­tuu­ti­ois­ta vah­vim­min po­lii­siin, ta­sa­val­lan pre­si­dent­tiin, puo­lus­tus­voi­miin, kou­lu­tus­jär­jes­tel­mään ja oi­keus­lai­tok­seen.

En­si­lu­ke­mal­ta tu­los on hyvä ja ker­too yh­teis­kun­tam­me va­kau­des­ta. Tut­ki­mus­tu­lok­sis­ta pal­jas­tui kui­ten­kin myös joi­ta­kin yl­lä­tyk­siä. Usein hy­vin va­kaa­na pi­det­ty ins­ti­tuu­tio eli kirk­ko löy­tyy tuol­ta lis­tal­ta vas­ta 19. si­jal­ta. Sen edel­lä oli­vat muun mu­as­sa ym­pä­ris­tö­jär­jes­töt, pan­kit, usei­ta tie­do­tus­vä­li­nei­tä ja am­mat­tiyh­dis­tys­lii­ke. Kan­sa­lais­ten luot­ta­mus kirk­koon ei siis ole ko­vin vah­vaa, jos sitä ver­ra­taan mo­niin maal­li­siin ins­ti­tuu­ti­oi­hin.

Kir­joi­tan tätä teks­tiä kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa, jos­sa ku­lu­neen vii­kon ai­ka­na on teh­ty ja val­mis­tel­tu uu­sia kirk­ko­am­me kos­ke­via pää­tök­siä. Sel­väk­si on tul­lut jäl­leen ker­ran, et­tä esi­mer­kik­si avi­o­lii­tos­ta on eri­lai­sia kä­si­tyk­siä evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon pii­ris­sä. Luot­ta­mus Ju­ma­lan sa­nan ar­vo­val­taan tun­tuu usein ole­van ka­dok­sis­sa. Mie­lel­lään pu­hu­taan ih­mi­sen oi­keu­des­ta rak­kau­teen ja avi­o­liit­toon kui­ten­kin unoh­ta­en, et­tä avi­o­liit­to on Raa­ma­tun mu­kaan mie­hen ja nai­sen vä­li­nen liit­to.

Syn­nis­tä va­roit­ta­mi­nen ko­e­taan her­käs­ti epä­so­pi­va­na kir­kon ope­tuk­sel­le. Kirk­ko­lain mu­kaan kir­kon teh­tä­vä on kui­ten­kin tun­nus­tuk­sen­sa mu­kai­ses­ti ju­lis­taa Ju­ma­lan sa­naa, ja­kaa sak­ra­ment­te­ja sekä toi­mia muu­ten­kin kris­til­li­sen sa­no­man le­vit­tä­mi­sek­si ja lä­him­mäi­sen­rak­kau­den to­teut­ta­mi­sek­si. Ju­ma­lan sa­nan ju­lis­ta­mi­sen teh­tä­vä vaa­tii, et­tä kir­kon tu­lee pi­täy­tyä Ju­ma­lan sa­nan mu­kai­ses­sa ope­tuk­ses­sa. Äk­ki­kään­nök­set opil­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä vä­hen­tä­vät luot­ta­mus­ta en­ti­ses­tään­kin.

Kris­ti­no­pin mu­kaan ”Ju­ma­la joh­taa van­hurs­kau­des­saan ja rak­kau­des­saan maa­il­man ja kan­so­jen koh­ta­loi­ta sa­moin kuin yk­si­tyis­ten ih­mis­ten vai­hei­ta.” Epä­var­muu­den­kin kes­kel­lä saam­me luot­taa, et­tä Ju­ma­la pi­tää meis­tä hy­vän huo­len. ”Hy­vyy­den voi­man ih­meel­li­seen suo­jaan, olem­me kaik­ki hil­jaa kät­ke­tyt. Me saam­me luot­taa us­kol­li­seen Luo­jaan, yh­des­sä käy­dä uu­teen ai­kaan nyt.” (VK. 600:1.)

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.