JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Iha­na ar­mo muut­ti tuo­mi­on

Päivämies
Matkaevääksi
13.11.2019 7.00

Juttua muokattu:

2.1. 11:02
2020010211023620191113070000

Kuin­ka voi val­mis­tau­tua koh­taa­maan Ju­ma­lan, joka on Kaik­ki­val­ti­as ja pyhä? Jon­ka kat­seen al­la ei yk­si­kään ih­mi­nen kes­tä? Jos­kus olen saa­nut ko­kea sen kou­riin­tun­tu­vas­ti.

Olen vai­ke­as­ti sai­raan ih­mi­sen vuo­teen ää­rel­lä. Kas­vot ovat tur­von­neet, hen­gi­tys pin­nal­lis­ta. Pu­hu­mi­nen on työ­läs­tä, mut­ta vä­sy­neet huu­let saa­vat muo­dos­tet­tua vie­lä muu­ta­man sa­nan: "Minä olen syn­ti­nen ih­mi­nen. Mi­ten mi­nul­le käy?"

Vie­rel­lä­ni on ih­mi­nen, joka on saa­nut jo tuo­mi­on lää­kä­reil­tä: ai­kaa on päi­viä, kor­kein­taan viik­ko­ja. Elä­mä on rii­sut­tu ja vie­dään koh­ta ko­ko­naan pois. Ih­mi­nen on kah­des­taan Kaik­ki­val­ti­aan Ju­ma­lan edes­sä, kah­des­taan kuo­le­man kans­sa. Hän val­mis­tau­tuu koh­taa­maan Ju­ma­lan­sa, mut­ta pel­kää ja on avu­ton.

Vie­rel­lä­ni ole­val­le lä­hes kaik­ki sa­nat ovat tur­hia, mer­ki­tyk­set­tö­miä. Ja mi­nun pi­täi­si sa­noa nyt hä­nel­le jo­ta­kin.

Sa­noi­sin­ko: ”Kyl­lä se elä­mä vie­lä voit­taa, tsemp­piä vaan. On mo­nen­lai­sia ih­me­pa­ran­tu­mi­sia näh­ty, ja kyl­lä sinä voit saa­da vie­lä li­sää elä­mää.” Nämä sa­nat voi­vat ol­la tot­ta. Mut­ta aut­ta­vat­ko ne ih­mis­tä, joka syn­nin hä­däs­sä kamp­pai­lee kuo­le­man kans­sa?

Vai pi­täi­si­kö muis­tut­taa: ”Si­nut on ker­ran kas­tet­tu. Se riit­tää. Me ol­laan tääl­lä syn­ti­siä, ei sil­le mi­tään voi.”

Hä­net on kas­tet­tu ja ih­mi­set ovat syn­ti­siä. Teem­me joka het­ki syn­tiä aja­tuk­sin, sa­noin ja te­oin. Kaik­ki tuo pi­tää paik­kan­sa. Mut­ta aut­ta­vat­ko ne ih­mis­tä, jon­ka teot ja te­ke­mät­tä jät­tä­mi­set huu­ta­vat tuo­mi­o­taan hä­nen omas­sa­tun­nos­saan? Joka tun­tee ole­van­sa vail­la pe­las­tus­ta, pal­jaa­na ja tyh­jä­nä Ju­ma­lan edes­sä.

En­tä ru­kous? ”Ru­koi­le Ju­ma­lal­ta pe­las­tus­ta. Ru­koi­le ko­vas­ti, et­tä Ju­ma­la an­tai­si si­nul­le syn­nit an­teek­si.” Tämä ih­mi­nen on jo ru­koil­lut ja pyy­tä­nyt Ju­ma­lal­ta apua.

Mi­nul­la on täl­le ih­mi­sel­le vain yh­det ter­vei­set ker­rot­ta­va­na­ni, ter­vei­set Ju­ma­lal­ta. Voin ker­toa ne hä­nel­le Kris­tuk­sen käs­kys­tä Py­hän Hen­gen voi­mal­la. Ter­vei­set ei­vät ole pit­kät ei­vät­kä mo­ni­mut­kai­set: ”Jee­sus Kris­tus on kär­si­mi­sel­lään ja kuo­le­mal­laan so­vit­ta­nut si­nun­kin syn­ti­si. Hä­nen ni­mes­sään ja ve­res­sään kuu­luu si­nul­le­kin an­teek­si­an­ta­mus ja ar­mo.”

Nämä ter­vei­set ei­vät ole ih­mis­sa­no­ja, vaan niis­sä on Ju­ma­lan voi­ma. Se syn­ti­nen, joka nii­hin tar­rau­tuu us­kol­la, nä­kee Kris­tuk­sen. Kaik­keu­den lo­pul­li­sen ku­nin­kaan ja tuo­ma­rin. Tuo­mio, joka oli vie­lä het­ki sit­ten hir­veä ja kuo­let­ta­va, on nyt iha­na ar­mo­tuo­mio.

Läh­ties­sä­ni sai­ras­vuo­teel­le jää le­vol­li­nen ih­mi­nen. Hä­nel­lä on rau­ha Ju­ma­lan kans­sa. Hä­net on val­mis­tet­tu koh­taa­maan Ju­ma­lan­sa. Ih­mi­nen on he­rän­nyt eloon, vaik­ka kan­taa­kin kuo­le­maa ka­to­a­vai­ses­sa ruu­miis­saan. Seu­raa­val­la vii­kol­la saan vies­tin. Elä­mä on lop­pu­nut – täs­sä ajas­sa.

Ant­ti Koi­vis­to

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 13.11.2019

Ku­vi­tus­ku­va: A.-L. S.

25.7.2021

Jee­sus sa­noo: "Jo­kai­nen, joka kuu­lee nämä sa­na­ni ja te­kee nii­den mu­kaan, on kuin jär­ke­vä mies, joka ra­ken­si ta­lon­sa kal­li­ol­le." Matt. 7:24

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.