JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Jouluna odotus täyttyy

Matkaevääksi
22.12.2021 6.00

Juttua muokattu:

17.12. 11:46
2021121711462020211222060000

Ant­ti Koi­vis­to

Jou­luun la­tau­tuu pal­jon odo­tuk­sia. Joku odot­taa yh­teis­tä ai­kaa lä­heis­ten kans­sa, toi­nen rau­hoit­tu­mis­ta it­sek­seen jou­lun sa­no­man ää­rel­le. Moni kai­paa jou­lu­kuus­ta ja mui­ta ko­ris­tei­ta, mu­siik­kia, ruo­kia, eh­kä tal­vis­ta mai­se­maa. Lap­set odot­ta­vat ja jän­nit­tä­vät usein jou­lu­lah­jo­ja.

Jou­lu­na odo­tuk­set sit­ten täyt­ty­vät ai­na­kin osit­tain – tai sit­ten jou­lun kul­ku on ihan odot­ta­ma­ton. Voi ol­la, et­tä suur­ten odo­tus­ten jäl­keen jou­tuu­kin ko­ke­maan pet­ty­mys­tä. Val­mis­te­lut uu­vut­ti­vat niin, et­tei jak­sa iloi­ta jou­lus­ta. Lah­ja ei ol­lut oi­kea. Lä­heis­ten kans­sa ei löy­ty­nyt­kään yh­teis­tä jou­lu­miel­tä.

Pet­ty­nyt kai­paa loh­du­tus­ta. Je­sa­ja lu­paa jou­lu­na lu­et­ta­vas­sa pro­fe­ti­as­sa, et­tä Her­ra on an­ta­nut kan­sal­leen loh­du­tuk­sen (Jes. 52:9).

Kuin­ka Ju­ma­la loh­dut­taa? Ju­ma­la toi­mii vas­toin in­hi­mil­li­siä aja­tuk­sia, ja sik­si hä­nen loh­du­tuk­sen­sa voi ol­la odot­ta­ma­ton­ta. Par­haat jou­lut ovat­kin syn­ty­neet juu­ri sil­loin, kun on ta­pah­tu­nut jo­tain yl­lät­tä­vää.

Ai­van odot­ta­mat­ta neit­syt Ma­ria sai tie­don lap­ses­ta, jon­ka hän syn­nyt­täi­si. En­ke­li­kuo­ro yl­lät­ti pai­me­net kes­ken yö­työn. Odot­ta­ma­ton­ta oli myös se, et­tä Ju­ma­lan poi­ka syn­tyi tal­lis­sa Ma­ri­al­le, ta­val­li­sel­le nuo­rel­le nai­sel­le.

Ju­ma­lan toi­min­ta voi al­kaa sii­tä, kun in­hi­mil­li­set odo­tuk­set lu­his­tu­vat. Sil­loin si­jaa saa sa­no­ma, joka eh­kä on jää­nyt jou­lus­sa si­vuo­saan kaik­kien mui­den jou­lu­a­si­oi­den rin­nal­la. Omiin odo­tuk­siin­sa ja it­seen­sä pet­ty­neel­le tar­jo­taan to­del­lis­ta ilo­sa­no­maa.

Ilo­sa­no­man tuo­jis­ta pu­huu myös pro­feet­ta Je­sa­ja. Hän ylis­tää sitä, ”kuin­ka iha­nat ovat vuo­ril­la ilo­sa­no­man tuo­jan as­ke­let” (Jes. 52:7). Je­sa­ja tar­koit­taa so­ta­jou­kon vies­tin­tuo­jia, jot­ka toi­vat sa­no­man so­dan voit­ta­mi­ses­ta, rau­has­ta ja pe­las­tuk­ses­ta.

Paa­va­li lai­naa Roo­ma­lais­kir­jees­sä Je­sa­jan sa­no­ja iha­nis­ta ilo­sa­no­man tuo­jan as­ke­leis­ta ja jat­kaa: ”Us­ko syn­tyy kuu­le­mi­ses­ta, mut­ta kuu­le­mi­sen syn­nyt­tää Kris­tuk­sen sana” (Room. 10:17). Näin hän ver­taa ilo­sa­no­man tuo­jaa us­ko­vai­seen ih­mi­seen, joka Py­hän Hen­gen voi­mas­ta voi ju­lis­taa muil­le Kris­tuk­sen sa­naa, ilo­sa­no­maa Jee­suk­ses­ta Kris­tuk­ses­ta.

Ju­ma­lan kan­sal­le ja sitä et­si­väl­le ih­mi­sel­le kuu­luu sama ilo­sa­no­ma. Se on vies­ti sii­tä, et­tä Ju­ma­la on edel­leen voi­mal­li­nen ja pi­tää lu­pauk­sis­taan kiin­ni. Syn­nin sota on voi­tet­tu, ja rau­ha on tul­lut to­dek­si Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa. Ju­ma­laan tur­vaa­van ei tar­vit­se pe­lä­tä, vaan hän saa luot­taa en­ke­lin kuu­lut­ta­maan ilo­sa­no­maan: ”Äl­kää pe­lät­kö! – – Tä­nään on teil­le Daa­vi­din kau­pun­gis­sa syn­ty­nyt Va­pah­ta­ja. Hän on Kris­tus, Her­ra.” (Luuk. 2:10–11.)

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys