JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Ju­ma­la kut­suu pa­ran­nuk­seen

Päivämies
Matkaevääksi
14.6.2017 6.00

Juttua muokattu:

1.1. 11:16
2020010111160920170614060000

Jär­jes­ty­neen yh­teis­kun­nan yk­si tun­nus­merk­ki on sään­nöt, mi­ten toi­mi­taan. Laki on kaik­kia vel­voit­ta­va sää­dös, val­ti­on tah­do­nil­maus, jota on nou­da­tet­ta­va. La­kia täs­men­ne­tään ase­tuk­sil­la.

Laki si­säl­tää oi­keus­nor­me­ja, jot­ka ovat kiel­tä­viä, käs­ke­viä tai sal­li­via. Laki vel­voit­taa te­ke­mään sää­dös­ten mu­kaan. Oi­keus­nor­min rik­ko­mi­nen joh­taa seu­raa­muk­seen, joka voi ol­la ran­gais­tus tai va­hin­gon­kor­vaus.

Suo­mes­sa lait sää­tää edus­kun­ta. La­ke­ja uu­dis­te­taan ja kor­va­taan kul­loi­sen­kin tar­peen mu­kaan. Lain tar­koi­tus on ol­lut ai­na ih­mis­tä ja yh­teis­kun­taa suo­je­le­va, mut­ta la­kia rik­ko­van osa on voi­nut ol­la an­ka­ra kos­to tai kuo­le­ma. Laki voi ero­ta hen­ki­lön mo­raa­li­kä­si­tyk­ses­tä ja voi ol­la myös vas­toin va­kau­mus­ta ja us­koa.

Van­hin laki on Ju­ma­lan tah­do­nil­mai­su en­sim­mäi­sel­le ih­mis­pa­ril­le: "Saat va­paas­ti syö­dä puu­tar­han kai­kis­ta puis­ta. Vain sii­tä puus­ta, joka an­taa tie­don hy­väs­tä ja pa­has­ta, älä syö." (1. Moos. 2:16–17.) Syn­tiin­lan­kee­muk­sen seu­rauk­se­na ih­mi­nen tur­mel­tui ei­kä enää voi­nut elää ku­ten Ju­ma­la alun pe­rin tar­koit­ti.

Lain al­ta ar­mon al­le

Ju­ma­la il­moit­ti ih­mi­sil­le py­hän tah­ton­sa an­ta­es­saan kym­me­nen käs­kyn lain Is­ra­e­lin kan­sal­le. Ju­ma­lan lail­la on kak­si teh­tä­vää. En­sim­mäi­nen on suo­jel­la elä­mää pi­tä­mäl­lä yl­lä ul­ko­nais­ta jär­jes­tys­tä.

Lain toi­nen teh­tä­vä on he­rät­tää epä­us­koon jou­tu­nees­sa ih­mi­ses­sä syn­nin­tun­to, osoit­taa, et­tä ih­mi­nen on rik­ko­nut Ju­ma­lan tah­toa vas­taan. Kun laki pu­hut­te­lee ih­mis­tä, Ju­ma­la kut­suu hän­tä us­ko­maan evan­ke­liu­min saar­nas­sa kaik­kien syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen.

Ju­ma­la on lä­het­tä­nyt seu­ra­kun­tan­sa ju­lis­ta­maan kai­kil­le luo­duil­le evan­ke­liu­mia, jon­ka ydin on syn­tien an­teek­si­an­ta­mus (Luuk. 24:46–47). Evan­ke­liu­mi ei si­säl­lä mi­tään vaa­ti­mus­ta, vaan se on puh­das­ta Ju­ma­lan ar­moa ja lu­paus­ta kaik­kien syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta Jee­suk­sen an­si­on täh­den.

Kun ih­mi­nen us­koo syn­tin­sä an­teek­si evan­ke­liu­min saar­nas­sa, hän pää­see lain al­ta ar­mon al­le. Laki ei ole enää hä­nen opet­ta­jan­sa. (Gal. 3:24–25.) Kris­ti­tyn opet­ta­ja­na on Ju­ma­lan ar­mo, joka opet­taa elä­mään ju­ma­li­ses­ti täs­sä maa­il­mas­sa (Tit. 2:11–12).

Veli Tuo­mi­vaa­ra

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 14.6.2017

Ku­vi­tus­ku­va: Mer­vi Hy­vö­nen

8.7.2020

Et­kö ym­mär­rä, et­tä Ju­ma­lan hy­vyys joh­taa si­nut kään­ty­mi­seen? Room. 2:4

Viikon kysymys