JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Ketä tah­don pal­vel­la?

Matkaevääksi
7.7.2021 8.00

Juttua muokattu:

6.7. 12:17
2021070612172220210707080000

A.-L. S.

A.-L. S.

Jor­ma Vuor­ma

Raa­mat­tu ker­too Joo­su­an elä­mäs­tä muun mu­as­sa sen, et­tä hän oli tai­ta­va so­ti­las ja joh­ta­ja, Moo­sek­sen lä­hin avus­ta­ja. Lu­va­tun maan va­koo­ja­na hän toi Ka­le­bin kans­sa hy­viä vies­te­jä sii­tä, et­tä Ju­ma­lan voi­mal­la kan­sa voit­taa voi­mak­kaan vi­hol­li­sen (4. Moos. 13:1–33). Joo­sua joh­dat­ti omai­suus­kan­san lo­pul­li­ses­ti lu­vat­tuun maa­han.

Usein ih­mi­set poh­ti­vat elä­mää ja Ju­ma­lan joh­da­tus­ta. Kaik­kia ta­pah­tu­nei­ta asi­oi­ta ih­mis­mie­li ei ym­mär­rä. Vää­ris­tä va­lin­nois­ta saat­taa jou­tua kär­si­mään. Usein voi myös to­de­ta, et­tä va­lin­ta oli hyvä, ja asi­at ovat men­neet par­hain päin.

Syn­ty­mä ja kuo­le­ma ovat luon­nol­li­sia elä­mään kuu­lu­via vai­hei­ta. Jos­kus on hy­väs­ti­jät­tö­jen ai­ka. Raa­ma­tus­sa on usei­ta hy­väs­ti­jät­tö­pu­hei­ta, jois­ta yk­si on Jee­suk­sen. Sii­nä hän ru­koi­li: ”En kui­ten­kaan pyy­dä, et­tä ot­tai­sit hei­dät pois maa­il­mas­ta, vaan et­tä var­je­li­sit hei­dät pa­hal­ta” (Joh. 17:15).

Usein hy­väs­ti­jät­töi­hin liit­tyy ter­vei­set tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le. Paa­va­li roh­kai­si Ti­mo­teus­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työn ää­rel­lä te­ke­mään työ­tä roh­ke­as­ti ja puh­taan opin säi­lyt­tä­en sil­lä lah­jal­la, jon­ka Ju­ma­la on an­ta­nut.

Joo­su­an elä­män­teh­tä­vä oli päät­ty­mäs­sä. Hän ko­ko­si Is­ra­e­lin su­ku­kun­nat ja van­him­mat vii­mei­seen ko­kouk­seen Si­ke­miin ja ker­toi Ju­ma­lan te­ois­ta ja joh­da­tuk­ses­ta.

Joo­su­an puhe oli ke­hot­ta­va, mut­ta Ju­ma­lan ar­moa, lau­peut­ta ja rak­kaut­ta uh­ku­va. Is­ra­e­lin kan­sa oli hor­ju­nut vää­rien ju­ma­lien pal­ve­luk­seen ei­kä teh­nyt oi­kei­ta va­lin­to­ja. Joo­su­an sy­dä­mel­le va­lin­nat toi­vat mur­het­ta.

Omas­ta elä­mäs­tään hän saat­toi to­de­ta, et­tä ”minä ja mi­nun per­hee­ni pal­ve­lem­me Her­raa” (Joos. 24:15). Hän pu­he­li kuu­li­joil­leen tai­dol­la, rak­kau­del­la ja to­tuu­del­la al­haal­ta päin. Hä­nel­lä oli nöy­rä mie­li Ju­ma­lan ja ih­mis­ten edes­sä.

Kan­sal­le avau­tui, et­tei har­hai­lu ja vää­rien ju­ma­lien pal­ve­le­mi­nen ole oi­kein. ”Kan­sa sa­noi Joo­su­al­le: me tah­dom­me pal­vel­la Her­raa, Ju­ma­laam­me. Hän­tä me tah­dom­me to­tel­la.” (Joos 24: 24.)

Va­lin­ta­ti­lan­teis­sa ih­mi­sel­tä ky­sy­tään kuu­li­ai­suut­ta. Syn­ti vie­koit­te­lee jo­kais­ta eri­lai­sil­la ta­voil­la. Van­hat ovat sa­no­neet sie­lun­vi­hol­lis­ta ”tu­han­ten juon­ten kons­ti­mes­ta­rik­si”. Sil­lä on kei­non­sa, joil­la se ha­lu­ai­si lan­get­taa Ju­ma­lal­le kuu­li­ai­sen ih­mi­sen pois oi­ke­al­ta tiel­tä. Omas­sa­tun­nos­sa Ju­ma­lan ää­ni oh­jaa ih­mis­tä oi­ke­al­le tiel­le.

Ju­ma­lan ää­nel­le kan­nat­taa ol­la kuu­li­ai­nen. Joo­su­a­kin pu­hui sii­tä, mi­ten Ju­ma­lan mie­len mu­kai­set va­lin­nat tuo­vat elä­mään siu­nauk­sen. Hän roh­kai­si luot­ta­maan, et­tä Ju­ma­la so­tii omien­sa puo­les­ta.

Tär­kein va­lin­ta ih­mi­sel­lä on va­lin­ta us­kon säi­lyt­tä­mi­ses­tä. Us­ko­vai­set kut­su­vat kaik­kia ih­mi­siä us­kon osal­li­suu­teen. ”Niin va­lit­kaa tänä päi­vä­nä, ketä pal­ve­let­te” (Joos. 24:15). Tämä on­nis­tuu vain Ju­ma­lan avul­la.

Jo­kai­nen te­kee va­lin­tan­sa hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Sil­ti ties­tä ja mat­kas­ta kan­nat­taa kes­kus­tel­la yh­des­sä, toi­si­aan nuo­rem­pi­na ja van­hem­pi­na kuun­nel­len.

Ju­ma­lan lap­sen tie on vuo­ro­vai­kut­tei­nen. Van­hem­mil­la on ko­ke­mus­ta sekä elä­mäs­tä et­tä Ju­ma­lan joh­da­tuk­ses­ta. Van­hem­man mie­li myös toi­voo, et­tä Ju­ma­la var­je­li­si nuo­ret pa­hal­ta.

Nuo­ril­la on pal­jon an­net­ta­vaa van­hem­mil­le. He tie­tä­vät, min­kä­lais­ta on tä­män päi­vän nuo­ren elä­mä. Aja­tuk­sia yh­teen so­vit­ta­en ja Ju­ma­lan ään­tä kuun­nel­len Ju­ma­lan lap­set te­ke­vät mat­kaa evan­ke­liu­mi voi­ma­naan.

Elä­mään kuu­lu­vat myös epä­on­nis­tu­mi­set, ko­et­te­le­muk­set ja hor­ju­mi­set. Omas­sa elä­mäs­sään jou­tuu ky­sy­mään, ketä tah­don pal­vel­la. On tur­val­lis­ta us­koa oma­na it­se­nään, Hy­vän Pai­me­nen hoi­dos­sa lä­hel­lä toi­sia Ju­ma­lan lap­sia. Ju­ma­la sii­nä omi­an­sa aut­ta­koon.

20.10.2021

Apos­to­li Paa­va­li kir­joit­taa: "Vaik­ka ruu­miil­li­nen ti­la­ni pani tei­dät ko­e­tuk­sel­le, et­te hal­vek­si­neet et­te­kä in­hon­neet mi­nua vaan otit­te mi­nut vas­taan kuin Ju­ma­lan en­ke­lin, kuin Kris­tuk­sen Jee­suk­sen." Gal. 4:14

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Lap­si olen pie­ni - myös nuot­ti­vih­ko­na

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?