JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Kuka on suu­rin?

Päivämies
Matkaevääksi
16.5.2018 7.01

Juttua muokattu:

31.12. 09:27
2019123109274820180516070100

Kun ope­tus­lap­set ky­syi­vät Jee­suk­sel­ta, kuka on suu­rin tai­vas­ten val­ta­kun­nas­sa, vas­taus saat­toi yl­lät­tää hei­dät. Jee­sus ei lu­van­nut hei­dän toi­vo­maan­sa suu­rim­man paik­kaa jol­le­kin heis­tä, Ju­ma­lan val­ta­kun­taan kut­su­tuis­ta ope­tus­lap­sis­ta. He ajat­te­li­vat in­hi­mil­li­ses­ti, et­tä par­hai­ten us­kos­saan kil­voi­tel­lut saa pai­kan Jee­suk­sen lä­hel­lä.

Ky­sy­mys saat­taa nous­ta esil­le myös täs­sä ajas­sa. Yhä uu­des­taan on pa­lat­ta­va sii­hen, mitä Jee­sus suu­rim­man paik­kaa ky­se­le­vil­le ope­tus­lap­sil­leen asi­as­ta opet­ti.

Lap­sen us­kos­ta op­pia

Jee­sus kut­sui luok­seen lap­sen ja aset­ti hä­net ope­tus­las­ten kes­kel­le. Ti­lan­ne py­säh­dyt­ti Jee­suk­sen seu­raa­jat. He sai­vat ha­vain­nol­li­ses­ti op­pia us­kon pe­ru­sa­si­oi­ta. Ju­ma­lan val­ta­kun­taan pää­see vain ih­mi­nen, joka ot­taa vas­taan lah­ja­na Ju­ma­lan ar­mon, syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen. Ju­ma­lan val­ta­kun­ta ei avau­du it­sen­sä suu­rek­si ko­ke­vil­le, jot­ka ajat­te­le­vat pää­se­vän­sä sin­ne hy­vien te­ko­jen­sa ja oman van­hurs­kau­ten­sa pe­rus­teel­la.

Jee­sus ko­ros­taa ope­tuk­ses­saan, et­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­taan kut­su­tun, hä­nen seu­raa­jak­seen va­li­tun on jat­ku­vas­ti kil­voi­tel­ta­va lap­sen kal­tai­ses­ti. Jee­suk­sen vas­taus ope­tus­las­ten ky­sy­myk­seen oli var­mas­ti yl­lät­tä­vä. Va­pah­ta­ja sa­noi: ”Se, joka nöyr­tyy tä­män lap­sen kal­tai­sek­si, on suu­rin tai­vas­ten val­ta­kun­nas­sa” (Matt. 18:4).

Kun van­hem­mat toi­vat Jee­suk­sen siu­nat­ta­vak­si lap­sia, ope­tus­lap­set moit­ti­vat van­hem­pia. Sil­loin Jee­sus sa­noi: ”Sal­li­kaa las­ten tul­la mi­nun luok­se­ni, äl­kää es­tä­kö hei­tä. Hei­dän kal­tais­ten­sa on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta.” (Mark. 10:14.)

Nöy­ryyt­tä tun­te­va kai­paa tur­vaa

Lap­sen us­ko on esi­ku­va Ju­ma­lal­le kel­paa­vas­ta us­kos­ta. Lap­si on us­ko­val­le esi­ku­va nöy­ryy­des­sä ja kuu­li­ai­suu­des­sa. Lap­si ei tur­vau­du an­si­oi­hin, vaan ot­taa us­kol­la vas­taan Ju­ma­lan sa­nan ja evan­ke­liu­min. Niin kuin lap­si luot­taa omaan van­hem­paan­sa, hän tur­vau­tuu us­kol­laan las­ten ys­tä­vän Jee­suk­sen ja hä­nen siu­nauk­sen­sa suo­jaan.

Ju­ma­lan lah­joit­ta­ma elä­vä us­ko on yk­sin­ker­tais­ta us­koa. Ju­ma­la avaa sen lap­sen kal­tai­sek­si tu­le­val­le, pa­ran­nuk­seen nöyr­ty­väl­le. Myös Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­mi on yk­sin­ker­tais­ta saar­naa Kris­tuk­sen so­vin­to­työs­tä.

Jee­sus kiit­tää tai­vaal­lis­ta Isää, et­tä hän on avan­nut yk­sin­ker­tai­sen us­kon lap­sen­mie­li­sil­le: ”Minä ylis­tän si­nua, Isä, tai­vaan ja maan Her­ra, sii­tä et­tä olet sa­lan­nut tä­män vii­sail­ta ja op­pi­neil­ta mut­ta il­moit­ta­nut sen lap­sen­mie­li­sil­le. Näin sinä Isä, olet hy­väk­si näh­nyt.” (Matt. 11:25–26.)

Myös apos­to­li ot­taa esil­le us­kon yk­sin­ker­tai­suu­den ja kir­joit­taa: ”Ju­ma­la on kyl­lä osoit­ta­nut vii­sau­ten­sa, mut­ta kun maa­il­ma ei omas­sa vii­sau­des­saan op­pi­nut tun­te­maan Ju­ma­laa, Ju­ma­la kat­soi hy­väk­si ju­lis­taa hul­luut­ta ja näin pe­las­taa ne, jot­ka us­ko­vat” (1. Kor. 1:21). Jaa­kob (4:6) ku­vaa, kuin­ka Ju­ma­la on yl­pei­tä vas­taan, mut­ta nöy­ril­le hän an­taa ar­mon­sa.

Sii­o­nin lau­lun sa­nat tuo­vat pyyn­tö­nä esil­le us­kon yk­sin­ker­tai­suut­ta: Us­ko yk­sin­ker­tai­nen / mi­nul­le­kin an­na. / Mei­dät pie­net, suu­ret­kin / tai­vaan ko­tiin kan­na. (Sl. 148:4.)

Jaak­ko Kal­ta­ka­ri

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 16.5.2018

Ku­vi­tus­ku­va: Las­se Kok­ko

1.6.2020

Pie­ta­ri sa­noi: "Kään­ty­kää ja ot­ta­kaa it­se ku­kin kas­te Jee­suk­sen Kris­tuk­sen ni­meen, jot­ta syn­tin­ne an­net­tai­siin an­teek­si. Sil­loin te saat­te lah­jak­si Py­hän Hen­gen." Ap. t. 2:38

Viikon kysymys