JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Pe­las­tus­ta ei pe­ru­ta

Matkaevääksi
13.5.2020 6.20

Juttua muokattu:

12.5. 16:05
2020051216050420200513062000

Heli Majuri

Heli Majuri

Han­nu In­ke­roi­nen

Tie­dät­hän sen tun­teen, kun asun­to­vau­nu ve­de­tään oven eteen ja ale­taan pa­ka­ta Su­vi­seu­roi­hin läh­töä var­ten? Sil­loin ovat toi­veet ja odo­tuk­set kor­keim­mil­laan. Mo­nen toi­vee­na on pääs­tä joka kesä Su­vi­seu­roi­hin. Toi­veet muut­tu­vat nä­ke­mi­sek­si, kun en­sim­mäi­nen su­vi­seu­ra­kylt­ti nä­kyy.

Miel­tä­ni läm­mit­tää ai­na uu­del­leen se kut­kut­ta­va tun­ne, mikä lap­sil­la on, kun he kil­pai­le­vat sii­tä, kuka nä­kee en­sim­mäi­se­nä seu­ra­tel­tan. Näin van­hem­pa­na tie­dän, et­tä suun­ni­tel­mil­le voi ta­pah­tua mo­nen­lais­ta. Sen vuok­si tuo toi­ve pääs­tä Su­vi­seu­roi­hin jat­kuu sii­hen as­ti, kun­nes ol­laan pe­ril­lä. Sit­ten kun ol­laan pe­ril­lä, ei enää toi­vo­ta vaan iloi­taan, vaik­ka vi­hol­li­nen­kin on ai­na jo­ten­kin on­nis­tu­nut tu­le­maan mu­kaan myös su­vi­seu­ra­ken­täl­le.

Paa­va­li kir­joit­taa roo­ma­lai­sil­le, kuin­ka us­ko­vais­ten toi­vo on pe­las­tu­mi­ses­sa. Lap­set ovat esi­merk­kei­nä sii­tä, kuin­ka har­taas­ti jo­tain voi toi­voa, ja sa­mal­la sii­tä, kuin­ka var­mas­ti voi luot­taa sii­hen, et­tä toi­ve vie­lä to­teu­tuu.

Vaik­ka seu­roi­hin läh­te­mi­sen hi­das­tee­na voi ol­la muul­loin­kin kuin poik­keus­ti­lan­tees­sa työ- tai ta­lous­huo­lia, niin las­ta sel­lai­set huo­let ei­vät hi­das­ta. He vain toi­vo­vat ja luot­ta­vat, et­tä Su­vi­seu­roi­hin läh­de­tään. Pie­net lap­set myös yrit­tä­vät edis­tää toi­veen to­teu­tu­mis­ta, sil­lä vä­lil­lä he vä­sy­tyk­seen as­ti ky­se­le­vät: Mil­loin läh­de­tään, joko koh­ta?

Jos­pa toi­vo pe­las­tuk­ses­ta oli­si yh­tä var­ma ja yh­tä in­nok­kaas­ti odo­tet­tu. Sil­loin ih­mi­set yh­tä usein ja in­nok­kain ru­kouk­sin ky­se­li­si­vät Tai­vaan Isäl­tä, mil­loin toi­vee­ni to­teu­tuu, mil­loin pää­sen pe­ril­le tai­vaan ko­tiin.

Paa­va­li an­taa myös va­kuu­tuk­sen sii­tä, kuin­ka Hen­ki ru­koi­lee kaik­kien ih­mis­ten puo­les­ta sa­nat­to­min huo­kauk­sin, vaik­ka ih­mi­nen it­se ei osai­si ru­koil­la oi­kein. Moo­ses­kin huo­ka­si Ju­ma­lan puo­leen Pu­nai­sen­me­ren ran­nal­la, ja Ju­ma­la ky­syi, mitä Moo­ses huu­taa. Näin voi­mak­kaas­ti Hen­ki vä­lit­tää Ju­ma­lan las­ten tar­peet Isän puo­leen.

Raa­mat­tu pu­huu ru­koi­le­mi­ses­ta mo­nes­sa koh­das­sa. Jee­sus it­se­kin ke­hot­ti ru­koi­le­maan opet­ta­es­saan Isä mei­dän -ru­kouk­sen ope­tus­lap­sil­leen. Ru­kous ei ole vel­vol­li­suus tai vain hyvä tapa, vaan pu­heyh­teys Ju­ma­lan puo­leen.

Lap­set lä­hes­ty­vät roh­ke­as­ti van­hem­pi­aan pyyn­nöil­lään ja asi­oil­laan, vaik­ka van­hem­mat ei­vät ai­na ole vas­taa­not­ti­met au­ki kuu­le­mas­sa. Ju­ma­lal­la on kui­ten­kin ai­na vas­taa­not­to pääl­lä luo­tu­jen­sa puo­leen. Ih­mi­sil­lä on oi­keus lä­hes­tyä hän­tä ru­kouk­sin ai­na, kun sil­tä tun­tuu, ai­na, kun on tar­vet­ta. Saa luot­taa, et­tä Ju­ma­la myös kuu­lee ru­kouk­set voi­mak­kai­na ja sel­vi­nä.

Tai­vaan Isäl­tä voi roh­ke­as­ti pyy­tää mitä ha­lu­aa ja luot­taa, et­tei hän an­na sel­lais­ta, mikä on tai­vaan tiel­lä va­hin­gok­si. Hän an­taa sel­lais­ta, mikä on aut­ta­mas­sa lap­si­aan saa­vut­ta­maan toi­von­sa pää­te­pis­teen. Sii­nä pää­te­pis­tees­sä ei enää toi­vo­ta ei­kä us­ko­ta vaan omis­te­taan ian­kaik­ki­nen au­tuus tai­vaas­sa.

Sa­no­taan, et­tä hy­vää kan­nat­taa odot­taa. Tämä kos­kee var­maan myös fyy­si­ses­ti jär­jes­tet­ty­jä Su­vi­seu­ro­ja, mut­ta en­nen kaik­kea sitä kaik­kein pa­ras­ta, eli tai­vaan iloa.

Ih­mi­nen ei voi kos­kaan etu­kä­teen tie­tää, jär­jes­te­tään­kö esi­mer­kik­si Su­vi­seu­ro­ja. Mut­ta roo­ma­lais­kir­jeen kir­joit­ta­jan mu­kaan sen voi to­del­la tie­tää, et­tä kaik­ki koi­tuu nii­den par­haak­si, jot­ka ra­kas­ta­vat Ju­ma­laa. Tai­vaan ilo odot­taa var­mas­ti, ja sitä ei tul­la pe­ru­maan ei­kä siir­tä­mään.

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys