JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Rau­has­sa kaik­kien kans­sa

Päivämies
Matkaevääksi
20.6.2018 6.50

Juttua muokattu:

31.12. 09:27
2019123109275420180620065000

Yh­den­ver­tai­suus ja tasa-ar­vo ovat tär­kei­nä pi­det­ty­jä ar­vo­ja kaik­kien ih­mis­ten elä­mäs­sä. Nii­den esil­lä pi­tä­mi­sel­lä ja to­teu­tu­mi­sel­la on mer­ki­tys­tä ih­mis­ten vä­li­seen kans­sa­käy­mi­sen ja yh­tei­se­loon. Suo­ma­lai­seen yh­teis­kun­taan ja koko maa­il­maan toi­vo­taan asen­net­ta, joka mah­dol­lis­tai­si näi­den ar­vo­jen to­teu­tu­mi­sen.

It­se­näi­ses­sä Suo­mes­sa on ar­vos­tet­tu ky­kyä teh­dä yh­tei­siä pää­tök­siä usein suur­ten­kin nä­ke­my­se­ro­jen val­li­tes­sa. Ris­ti­rii­to­ja on edel­leen, jo­ten kyky so­pia yh­tei­sis­tä asi­ois­ta jou­tuu usein ko­e­tuk­sel­le.

Syn­ti luo ris­ti­rii­to­ja

Ih­mis­ten nä­ke­myk­set hy­väs­tä elä­mäs­tä ovat mo­ni­nai­set. Ih­mi­se­lä­mäs­sä kaik­ki ei ole hy­vää ja kau­nis­ta. Syn­tiin­lan­kee­muk­ses­ta läh­tien olem­me jou­tu­neet koh­taa­maan ne ris­ti­rii­dat ja vai­keu­det, jot­ka ovat syn­nin seu­raus­ta.

Syn­tiin­lan­kee­muk­ses­sa tur­mel­tu­nut ih­mi­nen elää usein ris­ti­rii­das­sa Luo­jam­me van­hurs­kaan tah­don suh­teen. Tämä il­me­nee myös suh­tau­tu­mi­ses­sa lä­him­mäi­seen.

Jo Aa­dam ja Ee­va poi­ki­neen ko­ki­vat kai­kes­sa kar­meu­des­saan lan­kee­muk­sen seu­rauk­set. Kain mur­ha­si vel­jen­sä Aa­be­lin, kun tämä ka­deh­ti hän­tä. Ju­ma­lan sana opet­taa kui­ten­kin toi­mi­maan rii­ta­ti­lan­teis­sa toi­sin kuin ih­mis­mie­li.

Ju­ma­lan sa­naan pe­rus­tu­vat ar­vot ja elä­män­ta­pa voi­vat näyt­tää mo­nien ih­mis­ten sil­mis­sä jopa vää­ril­tä ja va­hin­gol­li­sil­ta. Kun ih­mi­nen me­net­tää us­kon, sy­dä­meen tu­lee ”uu­si isän­tä”. Tä­män myö­tä käy usein niin, et­tä elä­mä ja ar­vot muut­tu­vat.

Rak­kaus oh­je­nuo­ra­na

Jee­suk­sel­ta ky­syt­tiin ai­ka­naan hy­vää elä­mää ta­voi­tel­len, mikä on lain suu­rin käs­ky. Jee­sus vas­ta­si: ”Ra­kas­ta Her­raa Ju­ma­laa­si, koko sy­dä­mes­tä­si, koko sie­lus­ta­si ja mie­les­tä­si” ja jat­koi: ”Ra­kas­ta lä­him­mäis­tä­si niin kuin it­se­ä­si.” (Matt. 22:35–40.)

Myös apos­to­li Paa­va­lin neu­vot ovat Jee­suk­sen ope­tuk­sen mu­kai­sia: ”Ol­koon rak­kau­ten­ne vil­pi­tön­tä. Vi­hat­kaa pa­haa ja py­sy­kää kiin­ni hy­väs­sä. Osoit­ta­kaa toi­sil­len­ne läm­min­tä vel­jes­rak­kaut­ta, kun­ni­oit­ta­kaa kil­van toi­nen tois­tan­ne. – – Siu­nat­kaa nii­tä, jot­ka tei­tä vai­no­a­vat, siu­nat­kaa äl­kää­kä ki­rot­ko. – – äl­kää mak­sa­ko ke­nel­le­kään pa­haa pa­hal­la, vaan pyr­ki­kää sii­hen, mikä on hy­vää kaik­kien sil­mis­sä. Jos on mah­dol­lis­ta ja meis­tä riip­puu, elä­kää rau­has­sa kaik­kien ih­mis­ten kans­sa. (Room. 12:9–18.)

Us­ko­mi­ses­ta py­sy­vää rau­haa

Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on rau­han val­ta­kun­ta. Val­ta­kun­nan ku­nin­gas on Jee­sus Kris­tus. Hän, syn­nin ja kuo­le­man voit­ta­ja, on us­kon pe­rus­tus ja rau­han syy. (Ef. 2:13–17.) Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on lä­hes­ty­nyt. Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­mi roh­kai­see us­ko­maan rau­haan, va­pau­teen ja iloon as­ti.

Kris­tuk­sen seu­raa­jat tu­le­vat mat­kan päät­ty­es­sä pe­ril­le rau­han maa­han. Kirk­kau­den maas­sa Ju­ma­lan van­hurs­kas tah­to, kii­tos ja kun­nia to­teu­tu­vat täy­del­li­si­nä.

Ta­pa­ni Kop­sa

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 20.6.2018

2.7.2020

Minä kuu­lun si­nul­le. Pe­las­ta mi­nut! Si­nun sää­dös­te­si mu­kaan minä tah­don elää. Minä olen kuin ek­sy­nyt lam­mas. Et­si mi­nut! Si­nun käs­ky­jä­si minä en unoh­da. Ps. 119:94,176

Viikon kysymys