JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Ris­ti aut­taa py­sy­mään lä­hel­lä Ju­ma­laa

Matkaevääksi
11.4.2018 7.00

Mitä odo­tan ja ha­lu­an elä­mäl­tä­ni? Mitä tar­koit­taa, et­tä Ju­ma­la on kaik­ki­val­ti­as? Nämä ky­sy­myk­set nou­se­vat ai­ka ajoin mie­lee­ni.

Ny­ky­ään ta­voi­tel­laan help­poa elä­mää. Jot­kut suun­nit­te­le­vat jopa elä­vän­sä te­ke­mät­tä mi­tään sel­lais­ta, jota ei­vät it­se ha­lua. Mei­tä ke­ho­te­taan hal­lit­se­maan elä­määm­me ja ruu­mis­tam­me omien miel­ty­mys­tem­me mu­kai­ses­ti.

Ih­mi­nen kyl­lä voi muo­dos­taa maa­il­man­kat­so­muk­sen­sa ja va­kau­muk­sen­sa it­se, mut­ta ei voi muut­taa pe­las­tuk­sen eh­to­ja.

Ju­ma­lan sana an­taa esi­tet­tyi­hin ky­sy­myk­siin vas­tauk­sen: Ju­ma­la on luo­nut ih­mi­sen ja an­ta­nut hä­nel­le elä­män­teh­tä­vän, jol­la hän voi pal­vel­la Ju­ma­laa ja lä­him­mäis­tä.

Us­ko avaa ym­mär­ryk­sen, et­tä Ju­ma­la on an­ta­nut elä­män lah­jan. Hän yl­lä­pi­tää sitä ja on tä­hän päi­vään as­ti pi­tä­nyt omis­taan huol­ta. Ju­ma­la ha­lu­aa ih­mi­sen elä­vän yh­tey­des­sään ja sa­nas­saan il­moit­ta­man­sa tah­don mu­kai­ses­ti.

He ei­vät voi­neet ol­la ker­to­mat­ta

Apos­to­lien teot ker­too, kuin­ka Pie­ta­ri ja Jo­han­nes ju­lis­ti­vat ylös­nous­sees­ta Jee­suk­ses­ta suu­ren neu­vos­ton pu­hut­te­lus­ta ja kiel­lois­ta huo­li­mat­ta. He jat­koi­vat ju­lis­tus­ta Jee­suk­sen käs­kyn mu­kai­ses­ti ja sen­kin vuok­si, ”et­tei­vät voi­neet ol­la ker­to­mat­ta sii­tä, mitä oli­vat it­se näh­neet ja kuul­leet”.

Usei­den kiin­ni­ot­ta­mis­ten, van­ki­las­sa­o­lon ja ruos­ki­mi­sen jäl­keen he iloit­si­vat saa­tu­aan kär­siä Jee­suk­sen ni­men vuok­si. He ju­lis­ti­vat Ju­ma­lan ar­mo­jär­jes­tyk­ses­tä, Jee­suk­sen so­vi­tus­työs­tä ja ylös­nou­se­muk­ses­ta. Evan­ke­liu­min ilo­sa­no­mas­ta, jon­ka ydin on edel­leen syn­tien an­teek­si­an­ta­mus.

Herk­kä­nä Ju­ma­lan ää­nel­le

Olen kuul­lut sa­not­ta­van, et­tä ”kuu­li­ai­suus al­kaa sii­tä, mi­hin jär­ki lop­puu”. Pie­ta­rin ja Jo­han­nek­sen esi­mer­kin ohel­la Raa­ma­tus­sa on mo­nia esi­merk­ke­jä kuu­li­ai­suu­des­ta.

Ab­ra­ham läh­ti uh­raa­maan poi­kaan­sa var­mas­ti ras­kain as­ke­lin ja jär­jen ään­tä vas­tus­ta­en. Nooa ra­ken­si suur­ta ark­kia kui­val­le maal­le nou­dat­ta­en pil­kun­tar­kas­ti Ju­ma­lal­ta saa­mi­aan oh­jei­ta.

Paa­va­li ke­hot­taa ko­et­te­le­maan kaik­kea aja­tuk­sel­la, on­ko se Ju­ma­lan mie­len mu­kais­ta. Ju­ma­lan sana muis­tut­taa mei­tä sii­tä, mikä on maa­il­mas­ta. Mei­dän ei kan­na­ta kiin­nit­tää ais­te­jam­me ja sy­dän­täm­me maal­li­seen elä­mään, ohi­kii­tä­viin nau­tin­toi­hin ja us­kos­ta vie­raan­nut­ta­viin asi­oi­hin. Mi­ten kävi Loo­tin vai­mon, kun hän ei mie­les­sään pys­ty­nyt luo­pu­maan So­do­mas­ta? Hän muut­tui suo­la­pat­saak­si.

Jee­suk­sen seu­raa­ji­na

Jee­sus ke­hot­ti ope­tus­lap­si­aan: ”Seu­rat­kaa mi­nua!” Var­mas­ti ope­tus­lap­set jou­tui­vat miet­ti­mään, on­ko jär­ke­vää lo­pet­taa elan­non hank­ki­mi­nen ja seu­ra­ta tuo­ta mies­tä. Mut­ta he us­koi­vat ja oli­vat kuu­li­ai­sia kut­sul­le ja myö­hem­min to­te­si­vat: ”Her­ra, ke­nen luo me me­ni­sim­me? Si­nul­la on ikui­sen elä­män sa­nat” (Joh. 6:68).

Jee­sus lu­pa­si ope­tus­lap­sil­leen, et­tä he saa­vat hän­tä seu­ra­tes­saan sa­ta­ker­tai­ses­ti ja tu­le­vas­sa ajas­sa ian­kaik­ki­sen elä­män (Mark. 10:30).

Jee­sus muis­tut­ti, et­tä hä­neen us­ko­va saa osak­seen myös vai­noa (Mark. 10:30). Hän ke­hot­ti jo­kais­ta kiel­tä­mään it­sen­sä, ot­ta­maan ris­tin­sä ja seu­raa­maan hän­tä (Mark. 8:34). Ris­ti aut­taa py­sy­mään lä­hel­lä Ju­ma­laa; Ju­ma­lan voi­mal­la jak­sam­me kan­taa ris­ti­äm­me.

Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta kut­su­taan us­ko­maan oma­koh­tai­ses­ti: tee pa­ran­nus ja us­ko evan­ke­liu­mi. Jo­kai­sel­le ka­tu­val­le an­ne­taan kaik­ki syn­nit an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä. Us­ko­es­sa saa voi­man tul­la Ju­ma­lan lap­sek­si ja evan­ke­liu­mis­sa on us­kon ra­vin­to ja Ju­ma­lan voi­ma jat­kaa kil­voi­tus­ta.

Veli Tuo­mi­vaa­ra

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 11.4.2018

Ku­vi­tus­ku­va: An­ni­ka Myl­ly­lah­ti

27.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Kun paas­to­at­te, äl­kää ol­ko syn­kän nä­köi­siä niin kuin te­ko­py­hät. He muut­ta­vat muo­ton­sa sur­ke­ak­si, jot­ta kaik­ki var­mas­ti huo­mai­si­vat hei­dän paas­to­a­van." Matt. 6:16

Viikon kysymys