JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Siionista kuuluu laulu

Matkaevääksi
3.3.2021 9.15

Juttua muokattu:

1.3. 13:19
2021030113194820210303091500

Pek­ka Syr­jä­nie­mi

Psal­mien kir­ja on Van­han tes­ta­men­tin lau­lu­kir­ja. Lau­lu­jen te­ki­jöi­tä oli usei­ta. Joi­den­kin psal­mien ru­noi­li­joi­ta ei tie­de­tä, mut­ta suu­rim­man osan psal­meis­ta on kir­joit­ta­nut ku­nin­gas Daa­vid. Joi­hin­kin lau­lui­hin on mer­kit­ty myös sä­vel­mä, jol­la nii­tä voi­daan lau­laa. Sä­vel­mis­tä ei ole säi­ly­nyt kui­ten­kaan tark­kaa tie­toa.

Pää­sin 58 vuot­ta sit­ten op­pi­laak­si Jäm­sän kris­til­li­seen kan­sa­no­pis­toon, joka oli juu­ri siir­ty­nyt us­ko­vais­ten omis­tuk­seen. Mie­lee­ni on jää­nyt sen alu­een us­ko­vais­ten suu­ri rak­kaus opis­toa koh­taan. Oli saa­tu py­sy­vä seu­ra­paik­ka, mo­nil­le us­ko­vai­sil­le työ­paik­ka sekä meil­le nuo­ril­le opi­nah­jo, jos­ta on jää­nyt py­sy­viä muis­to­ja sekä rak­kaus Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­hön.

Mo­net Suo­men us­ko­vai­sis­ta poik­ke­si­vat mat­koil­laan kat­so­maan uut­ta opis­to­ko­tia. Se oli myös he­rä­tys­ten ai­kaa. “Van­has­ta muis­tis­ta” opis­toon oli tul­lut opis­ke­li­joi­ta myös epä­us­koi­sis­ta ko­deis­ta. Hei­tä oli noin puo­let op­pi­las­mää­räs­tä. Ju­ma­la sai vai­kut­taa niin, et­tä oli usei­ta pa­ran­nuk­sen­te­ki­jöi­tä. Syn­tyi iloa, joka pur­kau­tui mei­dän opis­ke­li­joi­den kes­kuu­des­sa kii­tos­lau­lui­na.

Mo­ne­na il­ta­na ko­koon­nuim­me ala-au­laan lau­la­maan, ja ne lau­lu­seu­rat saat­toi­vat kes­tää usei­ta tun­te­ja. Sa­mal­la soit­ta­jat sai­vat ar­vo­kas­ta op­pia sii­tä, kuin­ka yh­teis­lau­lua tu­e­taan omal­la lah­jal­la.

Pro­feet­ta kir­joit­taa: ”Sinä teet run­saak­si rie­mun, an­nat suu­ren ilon. He iloit­se­vat si­nun edes­sä­si, niin kuin elon­kor­juun ai­ka­na iloi­taan niin kuin saa­liin­ja­os­sa rie­mui­taan.” (Jes. 9:2.) Se va­pau­den­tun­ne oli ai­van kä­sin­kos­ke­tel­ta­va, niin kuin Daa­vi­dil­la­kin oli, kun hän sai lan­kee­muk­sen­sa an­teek­si. ”Hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta” (Ps. 25:15).

Työ­ai­ka­na­ni sain ko­kea myös mo­nien Sii­o­nin lau­lu­jen ja vir­sien sa­no­man vai­ku­tuk­sen. Eräs pap­pi to­te­si ker­ran, et­tä on se kum­ma, kun sinä saat kuo­roon suu­ren mää­rän hy­vin lau­la­via nuo­ria, kun sinä lau­la­tat tuol­lai­sia lau­lu­ja kuin ”Lam­mas oon mä Jee­suk­sen” ja ”Ju­ma­lan kut­sun kuu­lin sun val­ta­kun­nas­tas”.

Yk­si kah­den kuo­ro­lai­sen isä to­te­si äs­ket­täin:

– Ei se kuo­ron oh­jel­mis­to jät­tä­nyt hei­tä­kään kyl­mäk­si, vaan he sai­vat niis­tä pal­jon elä­män eväi­tä ja ajat­te­le­mi­sen ai­het­ta.

Us­ko­vais­ten rip­pi­kou­lu­työs­sä olen saa­nut tun­tea myös Raa­mat­tuun poh­jau­tu­vien lau­lu­jen ja vir­sien mer­ki­tyk­sen ja us­koa vir­voit­ta­va vai­ku­tuk­sen. On suu­ri mää­rä nuo­ril­le suun­nat­tu­ja, us­koa ruok­ki­via ja roh­kai­se­via lau­lu­ja, on us­kon elä­mää tu­ke­via lau­lu­ja sekä kii­tos­lau­lu­ja Ju­ma­lan hy­vyy­des­tä ja rak­kau­des­ta mei­tä syn­ti­siä koh­taan.

Sii­o­nin kan­sa on ai­na ol­lut lau­la­vaa jouk­koa. ”On ilo lau­laa nyt Jee­suk­ses­ta, syn­tis­ten par­haas­ta ys­tä­väs­tä” (SL 61:1). Muis­tan lap­suu­des­ta­ni oman äi­ti­ni lau­la­neen pal­jon. Huo­ma­sin, et­tä lau­la­mi­nen voi­maan­nut­ti hän­tä ar­ki­sis­sa as­ka­reis­sa.

Al­ku­a­jois­ta läh­tien lä­hes kaik­ki mu­siik­ki on ol­lut mu­siik­kia, joka on suun­nat­tu Ju­ma­lan kii­tok­sek­si ja kun­ni­ak­si. Tänä ai­ka­na suun­ta on muut­tu­nut lä­hes täy­del­li­ses­ti. Sik­si Sii­o­nin lau­lut ja vir­ret ovat suu­ri aar­re us­ko­vais­ten ar­jes­sa ja juh­lis­sa. ”An­ta­kaa Kris­tuk­sen sa­nan asua run­saa­na kes­kuu­des­san­ne. Opet­ta­kaa ja neu­vo­kaa toi­si­an­ne kai­kel­la vii­sau­del­la ja lau­la­kaa kii­tol­li­sin mie­lin Ju­ma­lal­le psal­me­ja, ylis­tys­vir­siä ja hen­gel­li­siä lau­lu­ja.” (Kol. 3:16.)

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys