JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

So­vi­tus ja lu­nas­tus

Matkaevääksi
5.8.2020 6.25

Juttua muokattu:

4.8. 14:11
2020080414111720200805062500

Meri Nissilä

Meri Nissilä

Ant­ti Koi­vis­to

Rip­pi­kou­lun lop­pu­puo­lel­la oh­jel­maan oli mer­kit­ty tun­nin ai­heek­si ”So­vi­tus ja lu­nas­tus”. Eräs ty­töis­tä tuli tun­nil­le in­nois­saan; hän ajat­te­li, et­tä nyt so­vi­te­taan ja lu­nas­te­taan kon­fir­maa­ti­os­sa käy­tet­tä­vät rip­pi­al­bat.

Al­ba on val­koi­nen mek­ko­mai­nen vaa­te, jota ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen toi­mit­ta­jat käyt­tä­vät. Seu­ra­kun­nan jär­jes­tä­mien rip­pi­lei­rien kon­fir­maa­ti­os­sa myös kon­fir­moi­ta­vat nuo­ret ovat pu­keu­tu­neet al­baan. So­pi­van ko­koi­sen al­ban löy­ty­mi­nen on toki tär­ke­ää, mut­ta tuol­la tun­nil­la pu­hut­tiin toi­sen­lai­ses­ta so­vi­tuk­ses­ta ja lu­nas­tuk­ses­ta.

Tun­nil­la pu­hut­tiin kris­ti­nus­kon kan­nal­ta kaik­kein kes­kei­sim­mis­tä asi­ois­ta: so­vi­tus- ja lu­nas­tus­työs­tä, jon­ka Kris­tus on teh­nyt mei­dän puo­les­tam­me. Kaik­ki­val­ti­as Ju­ma­la on luo­nut koko maa­il­man sa­nal­laan hy­väk­si. Ju­ma­lan hyvä luo­mis­työ kui­ten­kin tur­mel­tui.

Heti luo­mis­ker­to­mus­ten jäl­keen Raa­ma­tus­sa ker­ro­taan, kuin­ka en­sim­mäi­nen ih­mis­pa­ri käär­meen hou­kut­te­le­ma­na lan­ke­si syn­tiin. Syn­tiin­lan­kee­muk­sen tur­me­le­ma ih­mi­nen on poh­jim­mil­taan paha ja ky­ke­ne­mä­tön hy­vään.

On­ko ih­mi­nen to­del­la poh­jim­mil­taan paha? Täl­lai­nen kiel­tei­nen ih­mis­ku­va voi tun­tua häm­men­tä­väl­tä. Oli­si mu­ka­va us­koa, et­tä ih­mi­nen on lo­pul­ta poh­jim­mil­taan hyvä. Pa­han läs­nä­o­loa maa­il­mas­sa ei voi kui­ten­kaan kiel­tää.

Ol­les­saan it­sel­leen re­hel­li­nen ih­mi­sen täy­tyy tun­nus­taa ole­van­sa vi­al­li­nen ja ereh­ty­vä. Ih­mi­sen ase­ma syn­tiin lan­gen­nee­na ja epä­täy­del­li­se­nä es­tää hä­nen kel­vol­li­suu­ten­sa Ju­ma­lan edes­sä. Omien te­ko­jen­sa pe­rus­teel­la ih­mi­nen on ikui­seen kuo­le­maan tuo­mit­tu.

Ju­ma­la ei kui­ten­kaan jät­tä­nyt lan­gen­nut­ta ih­mis­tä yk­sin. Toi­ses­sa kir­jees­sään ko­rint­ti­lai­sil­le Paa­va­li kir­joit­taa: ”Ju­ma­la it­se teki Kris­tuk­ses­sa so­vin­non maa­il­man kans­sa ei­kä lu­ke­nut ih­mi­sil­le vi­ak­si hei­dän rik­ko­muk­si­aan” (2. Kor. 5:19). Kris­tuk­sen so­vi­tus­työn vuok­si hä­neen us­ko­vaa ei koh­taa Ju­ma­lan oi­keu­den­mu­kai­nen viha omien syn­tien­sä vuok­si. Jee­sus oli siis si­jai­suh­ri, joka kär­si mei­dän puo­les­tam­me meil­le kuu­lu­neen ran­gais­tuk­sen.

Jee­suk­sen teh­tä­väs­tä pu­hu­taan myös lu­nas­tus­työ­nä. En­sim­mäi­sen Pie­ta­rin kir­jeen en­sim­mäi­ses­sä lu­vus­sa kir­joi­te­taan: ”Tie­dät­te­hän, et­tei tei­tä ole lu­nas­tet­tu – – mil­lään ka­to­a­val­la ta­va­ral­la, ho­pe­al­la tai kul­lal­la, vaan Kris­tuk­sen, tuon vir­heet­tö­män ja tah­rat­to­man ka­rit­san, kal­liil­la ve­rel­lä” (1. Piet. 1:18). Jee­suk­sen vir­hee­tön elä­mä oli lain täyt­ty­mys. Hän täyt­ti vii­meis­tä piir­toa myö­ten lain, joka vaa­ti täy­del­lis­tä puh­taut­ta.

Kris­tuk­sen so­vi­tus- ja lu­nas­tus­työn voi omis­taa it­sel­leen us­ko­mal­la Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta ju­lis­te­tun evan­ke­liu­min. Se on ilo­sa­no­maa juu­ri sii­tä, et­tä Kris­tus on kuo­le­mal­laan so­vit­ta­nut ih­mis­ten syn­nit ja nous­sut ylös kuol­leis­ta voit­ta­en kuo­le­man ja pa­han val­lan. Kun sen us­koo, saa so­vit­taa ja lu­nas­taa it­sel­leen Kris­tuk­sen Gol­ga­tal­la ku­to­man täy­del­li­sen puh­taan van­hurs­kau­den vaat­teen.

Van­hurs­kau­den vaat­tees­sa ih­mi­nen on Ju­ma­lan edes­sä kel­paa­va. Sitä vaa­tet­ta sym­bo­loi myös val­koi­nen rip­pi­al­ba. Jot­ta van­hurs­kau­den vaa­te so­pii ja kel­paa ih­mi­sel­le, hä­nen täy­tyy näh­dä oma syyl­li­syy­ten­sä ja an­si­ot­to­muu­ten­sa Ju­ma­lan edes­sä.

Van­hurs­kau­den vaa­tet­ta ei kai­paa ih­mi­nen, joka ei tun­ne ti­laan­sa. Kau­nis, puh­das ja ar­vo­kas vaa­te näyt­tää sil­loin hal­val­ta, mi­tään sa­no­mat­to­mal­ta rie­vul­ta. Tuo vaa­te ei sovi ei­kä kel­paa myös­kään ih­mi­sel­le, jol­la on omia an­si­oi­taan Ju­ma­lan eteen tuo­ta­va­na.

8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys