JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Tur­va­paik­ka maa­il­man kes­kel­lä

Matkaevääksi
20.5.2020 6.20

Juttua muokattu:

19.5. 15:07
2020051915073320200520062000

Virpi Vasalampi

Virpi Vasalampi

Ar­to Töl­li

Häm­men­ty­neet mie­het kat­se­li­vat tai­vaal­le ja oli­vat eh­kä hie­man pe­lois­saan­kin. Etään­ty­vä pil­vi vei Jee­sus­ta yhä ylem­mäs koh­ti tai­vas­ta. Voi ar­vail­la, et­tä ope­tus­las­ten mie­lis­sä oli aja­tus: Mi­ten sel­vi­äm­me täs­tä eteen­päin? Taak­se oli­vat jää­neet päi­vät ja het­ket, jol­loin he sai­vat kul­kea Jee­suk­sen tur­val­li­ses­sa seu­ras­sa ja yh­tey­des­sä.

Oli­ko nyt kaik­ki toi­sin? Jee­sus oli lu­van­nut ol­la hei­dän kes­kel­lään Py­hän Hen­gen kaut­ta, ja oli myös lu­van­nut tul­la ta­kai­sin. Ju­ma­la ava­si ope­tus­lap­sil­le ym­mär­ryk­sen teh­dä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­tä. He oli­vat jo jon­kin ai­kaa ko­koon­tu­neet erää­seen ta­loon Je­ru­sa­le­mis­sa. He me­ni­vät sii­hen ta­loon ja pi­ti­vät kaik­ki yh­tä ja ru­koi­li­vat lak­kaa­mat­ta. (Ap. t. 1:12–14.)

Yh­tei­set ko­koon­tu­mi­set: seu­rat, raa­mat­tu­luo­kat, py­hä­kou­lut, nuor­ten il­lat ja muut rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ti­lai­suu­det ovat mo­nil­le ih­mi­sil­le olen­nai­nen osa elä­mää. Ne ovat tär­kei­tä Ju­ma­lan sa­nan ju­lis­ta­mi­sen ja us­kos­sa säi­ly­mi­sen kan­nal­ta. Useil­le su­ku­pol­vil­le ne ovat ai­na ol­leet saa­vu­tet­ta­vis­sa. Tänä ke­vää­nä ti­lan­ne on ol­lut eri­lai­nen, ja ke­ho­tus py­syä ko­to­na on tul­lut hy­vin tu­tuk­si. On­ko kaik­ki nyt toi­sin?

On ih­meel­lis­tä näh­dä, mi­ten tä­män­kin ko­ro­na­pan­de­mi­an kes­kel­lä Ju­ma­la on avan­nut mah­dol­li­suuk­sia yh­tei­siin ko­koon­tu­mi­siin ny­ky­tek­nii­kan tu­ke­ma­na. Sa­mal­la hän ju­lis­taa sa­naan­sa val­ta­kun­tan­sa kaut­ta en­tis­tä­kin laa­jem­min. Näin Ju­ma­la yhä ky­se­lee: Mis­sä olet, ih­mi­nen? (1. Moos. 3:9.)

”Voi, mi­ten ko­vas­ti minä kai­paan seu­roi­hin ja us­ko­vais­ten ih­mis­ten kes­kel­le.” huo­ka­si sai­ras lä­hei­se­ni. ”Oli­si se niin pal­jon loh­dut­ta­vam­paa ja tur­val­li­suut­ta li­sää­vää saa­da ol­la siel­lä”, hän jat­koi.

Mo­nel­le ih­mi­sel­le täl­lai­nen ti­lan­ne on jo pi­dem­mäl­tä ajal­ta tut­tu sai­rau­den, van­huu­den tai vaik­ka­pa ul­ko­mail­la asu­mi­sen vuok­si. Usein he saat­ta­vat ker­toa, kuin­ka vir­kis­tä­vää on kuun­nel­la seu­ro­ja ja lau­lu­ja ne­tin vä­li­tyk­sel­lä, ja et­tä on iha­naa kuul­la ar­mo­e­van­ke­liu­mi yk­si­näi­syy­den kes­kel­le. Sa­mal­la on kova kai­paus us­ko­vais­ten ih­mis­ten yh­tey­teen.

Jee­suk­sen esi­merk­ki opet­taa ih­mi­siä huo­leh­ti­maan lä­hei­sis­tään. On tär­ke­ää pi­tää yh­teyt­tä ja käy­dä kat­so­mas­sa myös hei­tä, jot­ka ei­vät pää­se yh­tei­siin ko­koon­tu­mi­siin. He­kin kai­paa­vat Hen­gen yh­teyt­tä ja yh­tei­siä ko­koon­tu­mi­sia. ”Jos­kus vain kak­si yh­des­sä on kool­la Her­ran ni­mes­sä, sil­loin­kin Kris­tus on läs­nä” (VK 197:3).

Raa­mat­tu opet­taa, et­tä us­kon kan­nal­ta tär­kein­tä on Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­nen. Sa­mal­la se opet­taa, mi­ten suu­ri mer­ki­tys on yh­tei­sel­lä ko­koon­tu­mi­sel­la, sil­lä us­koa hoi­de­taan seu­ra­kun­nan yh­tey­des­sä. Us­ko­vais­ten jou­kos­ta löy­ty­vät lä­hei­sim­mät saat­to­mie­het, jot­ka tu­ke­vat ja joi­den kans­sa voi ja­kaa elä­män huo­let ja ilot. Tätä hoi­toa jo­kai­nen tar­vit­see.

Ke­ho­tus py­syä ko­to­na nos­taa mie­lee­ni myös aja­tuk­sen sii­tä, kuin­ka Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on vah­va tur­va­paik­ka suu­ren maa­il­man kes­kel­lä, ”kuin äi­ti lä­hei­sin, rak­kain” (SL 103:4). Py­sy­tään siis ko­to­na.

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys