JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Vas­toin­käy­mi­set kir­kas­ta­vat us­koa

Matkaevääksi
23.6.2021 10.00

Juttua muokattu:

22.6. 14:03
2021062214032920210623100000

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

Sam­po San­dell

Elä­mäs­sä ta­pah­tuu asi­oi­ta, joi­ta voi ol­la vai­kea ym­mär­tää ja hy­väk­syä. Ko­et­te­le­mus­ten ja vas­toin­käy­mis­ten kes­kel­lä nou­see mo­nen­lai­sia ky­sy­myk­siä. Mik­si elä­mää­ni sal­li­taan täl­lais­ta? Olen­ko teh­nyt jo­ta­kin, jon­ka vuok­si mi­nua ko­e­tel­laan? Mik­si hyvä Ju­ma­la sal­lii pa­han ta­pah­tu­van?

Raa­ma­tun ker­to­mus Jo­bis­ta on ku­vaus kär­si­myk­ses­tä. Jo­bin kir­jas­ta voi et­siä vas­tauk­sia kär­si­myk­seen liit­ty­vin ky­sy­myk­siin. Ju­ma­la sal­li ko­e­tel­la Jo­bia mo­nen­lai­sil­la elä­män­koh­ta­loil­la ja me­ne­tyk­sil­lä. Job me­net­ti kai­ken ajal­li­sen: per­heen, omai­suu­den ja ter­vey­den.

Jo­bia loh­dut­ta­maan tul­lei­den ys­tä­vien ja Jo­bin vuo­ro­pu­he­lu muut­tui Jo­bin loh­dut­ta­mi­ses­ta nuh­te­le­mi­sek­si. Kes­kus­te­lus­sa tuli il­mi ys­tä­vien aja­tus ko­et­te­le­muk­sis­ta Ju­ma­lan ran­gais­tuk­se­na syn­nis­tä: ”Elit le­ve­äs­ti, huol­ta vail­la. Si­nun pöy­tä­si not­kui ras­vai­sia herk­ku­ja. Mut­ta nyt si­nua on koh­dan­nut ran­gais­tus syn­neis­tä­si, sinä saat an­si­o­si mu­kaan.” (Job. 36:16–17.) Job puo­lus­tau­tuu va­kuut­ta­mal­la elä­neen­sä elä­män­sä vir­heet­tö­mäs­ti: ”Oma­tun­to­ni ei mi­nua syy­tä, ei mis­tään, mitä elä­mä­ni päi­vi­nä olen teh­nyt” (Job. 27:6).


Vai­keis­sa elä­män­koh­ta­lois­sa us­ko voi ol­la ko­e­tuk­sel­la. Ju­ma­la ei kui­ten­kaan kiu­saa ke­tään (Jaak. 1:13). Tämä tu­lee il­mi Jo­bin koh­ta­los­sa: Ju­ma­la ei aset­ta­nut Jo­bin elä­mään vai­keuk­sia, mut­ta sal­li nii­den ta­pah­tu­van. Us­ko an­taa voi­maa kes­tää ko­et­te­le­mus­ten­kin kes­kel­lä. Ko­et­te­le­muk­set aut­ta­vat usein erot­ta­maan olen­nai­sen vä­hä­pä­töi­ses­tä. Usein vas­toin­käy­mi­set kir­kas­ta­vat myös us­kon kal­leut­ta.

Ju­ma­lan suh­tau­tu­mi­nen ih­mi­seen ei ole pää­tel­tä­vis­sä me­nes­tyk­ses­tä tai vas­toin­käy­mi­sis­tä. Jee­suk­sen ope­tus oli, et­tä Ju­ma­la an­taa au­rin­gon pais­taa ja sa­teen sa­taa niin hurs­kail­le kuin ju­ma­lat­to­mil­le (Matt. 5:45). Asaf ih­met­te­li ju­ma­lat­to­mien me­nes­ty­mis­tä, mut­ta löy­si lo­pul­ta Ju­ma­lan py­hä­kös­sä elä­män­sä to­del­li­sen aar­teen: ”Tai­vaas­sa mi­nul­la on si­nut, sinä olet ai­noa tur­va­ni maan pääl­lä. Vaik­ka ruu­mii­ni ja sie­lu­ni nään­tyy, Ju­ma­la on kal­li­o­ni, mi­nun osa­ni ian­kaik­ki­ses­ti” (Ps. 73:25–26.)

Jo­bin kir­jan lo­pus­sa Ju­ma­la pu­hut­te­lee Jo­bia, ja Job jou­tuu to­te­a­maan: ”Vain kor­va­kuu­lol­ta si­nut tun­sin. Nyt ovat sil­mä­ni näh­neet si­nut. Sen täh­den minä hä­pe­än pu­hei­ta­ni ja ka­dun nii­tä to­mus­sa ja tuh­kas­sa.” (Job. 42:5–6.) Ju­ma­la nuh­te­lee Jo­bin ys­tä­viä ja käs­kee toi­mit­ta­maan hy­vi­ty­suh­rin. Ju­ma­lan edes­sä ovat kaik­ki syn­ti­siä ja pe­las­tuk­seen kel­paa­mat­to­mia.


Raa­ma­tun kes­kei­sin vies­ti ei ole sa­no­ma syn­nis­tä vaan syn­tien so­vit­ta­jas­ta Jee­suk­ses­ta Kris­tuk­ses­ta. Hä­nen an­si­os­taan saam­me Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta kuul­la omal­le sy­dä­mel­le loh­du­tuk­sen evan­ke­liu­min. Evan­ke­liu­mi roh­kai­see us­ko­maan ja luot­ta­maan Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen vai­keuk­sien­kin kes­kel­lä. Ju­ma­lan ar­mo aut­taa ra­kas­ta­maan lä­him­mäis­tä ja tais­te­le­maan syn­tiä vas­taan. Evan­ke­liu­mi kut­suu Ju­ma­lan yh­tey­des­tä eroon jou­tu­nei­ta ta­kai­sin hä­nen yh­tey­teen­sä.

Us­kon pää­mää­rä on ian­kaik­ki­nen elä­mä Ju­ma­lan yh­tey­des­sä. Tai­vaas­sa ei ole kär­si­mys­tä, ko­et­te­le­mus­ta tai syn­tiä. ”Näl­kä ei hei­tä enää vai­vaa, ei jano, enää ei hei­tä pol­ta au­rin­ko ei­kä paah­ta­va hel­le. Ka­rit­sa, joka on val­tais­tui­men edes­sä, kait­see hei­tä ja vie hei­dät elä­män ve­den läh­teil­le, ja Ju­ma­la pyyh­kii hei­dän sil­mis­tään kaik­ki kyy­ne­leet.” (Ilm. 7:16–17.)

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.