JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Vir­voit­ta­vaa vet­tä tar­jol­la

Päivämies
Matkaevääksi
27.3.2019 6.26

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302442620190327062600

”Are you sure you have enough wa­ter?” Tun­te­mat­to­mat pa­ti­koi­jat ky­se­li­vät, olem­me­ko var­mo­ja, et­tä meil­lä on riit­tä­väs­ti vet­tä, kun kul­jim­me pie­ni lap­si rin­kas­sa Is­ra­e­lin kui­vas­sa hiek­ka­ki­vi­vuo­ris­tos­sa. Tun­te­mat­to­mien ih­mis­ten huo­leh­ti­mi­nen tun­tui hy­väl­tä, vaik­ka meil­lä ei mi­tään hä­tää ol­lut­kaan.

Olim­me jo­tain vuo­sia sit­ten lo­ma­mat­kal­la Ei­la­tis­sa, ja kä­vim­me yh­te­nä päi­vä­nä pa­ti­koi­mas­sa. Kul­kies­sam­me kui­via hiek­kai­sia vuo­ri­pol­ku­ja yri­tim­me sie­lum­me sil­min näh­dä, kuin­ka mil­joo­na­päi­nen Is­ra­e­lin kan­sa kul­ki tu­han­sia vuo­sia sit­ten eh­kä­pä sa­moil­la seu­duil­la.

Saa­toim­me hy­vin ku­vi­tel­la, kuin­ka paah­ta­va hel­le uu­vut­ti ja mie­li pa­loi vä­lil­lä ta­kai­sin Egyp­tin li­ha­pa­to­jen ää­rel­le. Heil­lä oli vä­lil­lä mää­rän­pää epä­sel­vä, läh­te­mi­nen ka­dut­ti, näl­kä ja jano vai­va­si­vat.

Meil­lä oli kän­ny­köis­sä kar­tat sekä eväs­tä ja vet­tä riit­tä­väs­ti mu­ka­na. Sil­ti ys­tä­väl­li­set pai­kal­li­set nuo­ret ym­mär­si­vät ve­den tär­key­den kuu­mas­sa ja kui­vas­sa ja tah­toi­vat vält­tä­mät­tä an­taa sitä meil­le li­sää, var­muu­den vuok­si.

Raa­ma­tus­sa pu­hu­taan pal­jon ve­des­tä. Läm­pi­mäs­sä maas­sa asu­vat Jee­suk­sen ai­ka­lai­set ym­mär­si­vät var­mas­ti hy­vin Jee­suk­sen ja Van­han tes­ta­men­tin pro­feet­to­jen ker­to­muk­set vir­voit­ta­vas­ta ve­des­tä. Suo­men tu­han­sien jär­vien maas­sa ver­tauk­set elä­väs­tä ve­des­tä ei­vät eh­kä au­ke­ne yh­tä luon­te­vas­ti, mut­ta tie­däm­me, et­tä ja­noi­sel­le ih­mi­sel­le mi­kään ei tun­nu niin hy­väl­tä kuin saa­da suu­hun­sa rai­kas­ta, puh­das­ta vet­tä.

Psal­min 84 kir­joit­ta­ja pu­huu mat­kaa­mi­ses­ta ve­det­tö­mäs­sä laak­sos­sa, kuin­ka vir­voit­ta­va läh­de ja sade an­ta­vat siu­nauk­sen. Us­ko­vai­sen ih­mi­sen elä­mä tun­tuu vä­lil­lä mat­kaa­mi­sel­ta kui­vas­sa ve­det­tö­mäs­sä laak­sos­sa.

Vaik­ka ym­pä­ril­lä oli­si elä­vää vet­tä tar­jo­a­via ys­tä­viä, sie­lun­vi­hol­li­nen so­kai­see mat­kaa­jien sil­mät ja lait­taa epäi­le­mään pe­ril­le­pää­syä. Se tah­toi­si saa­da mei­dät kat­so­maan edes­sä ole­via ki­viä, juu­ra­koi­ta ja vas­ta­mä­kiä sekä miet­ti­mään ras­kai­ta kan­ta­muk­sia. Kui­ten­kin tie­däm­me, et­tä mää­rän­pään nä­ke­mi­nen tai ajat­te­lu aut­taa jak­sa­maan ja hel­pot­taa kul­kua.

Jo­kai­nen ko­kee jos­kus elä­mäs­sään ja­noa. Se voi tul­la huo­maa­mat­ta, ko­van työn jäl­keen, tai ym­pä­ris­tön olo­suh­tei­den seu­rauk­se­na, ku­ten meil­lä oli­si pa­ti­koi­des­sa saat­ta­nut käy­dä. Ju­ma­la he­rät­tää ih­mi­sen oman­tun­non ja­no­a­maan elä­vää vet­tä. Hän pu­hut­te­lee ih­mi­siä eri ta­voil­la: luon­nos­sa, elä­män­koh­ta­lois­sa, Raa­ma­tus­sa ja kan­so­jen vai­heis­sa.

Ju­ma­lan val­ta­kun­nan mat­ka­jou­kos­sa kul­ke­va saa naut­tia us­ko­vais­ten ys­tä­vien kan­ta­mas­ta ve­des­tä. Kui­vak­si ja vä­sy­neek­si tun­te­va Ju­ma­lan lap­si saa voi­maa ja roh­kai­sua ja jak­saa taas kat­sel­la mää­rän­pää­hän, kun us­ko vah­vis­tuu evan­ke­liu­min saar­nas­ta. Niin kuin is­ra­e­li­lai­set joi­vat vet­tä kal­li­oon lyö­dys­tä läh­tees­tä, us­ko­vai­nen voi tä­nään­kin am­men­taa sa­mas­ta läh­tees­tä, Kris­tus-kal­li­os­ta.

Pa­tik­ka­mat­kal­lam­me pää­sem­me lo­pul­ta vuo­ren hui­pul­le ja saam­me kul­kea lop­pu­mat­kan ala­mä­keä, ihail­len kau­nii­ta Pu­nai­sel­le­me­rel­le avau­tu­via mai­se­mia. Tur­koo­sin si­ni­nen meri välk­kyy kut­su­va­na ja kat­se­lem­me, min­ne me­ni­sim­me ui­maan. Kun mää­rän­pää nä­kyy, as­kel on ke­vyt ei­kä rink­ka pai­na se­läs­sä.

Rin­kas­sa nuk­ku­vaa las­ta kat­so­es­sa muis­tuu mie­leen Raa­ma­tun neu­vo: Kat­so­kaa tai­vaan lin­tu­ja: ei­vät ne kyl­vä, ei­vät ne leik­kaa ei­vät­kä ko­koa va­ras­toon, ja sil­ti tei­dän tai­vaal­li­nen Isän­ne ruok­kii ne. Ja olet­te­han te pal­jon enem­män ar­voi­sia kuin lin­nut! (Matt. 6:26.)

Teks­ti: Tee­mu Kar­hu­maa

Ku­vi­tus­ku­va: Ma­ti­as Haa­ra­nie­mi

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 27.3.2019

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys