JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Mikään ihmissuhde ei ole täydellinen

Päivämies
Pääkirjoitukset
15.4.2019 6.45

Juttua muokattu:

30.12. 10:30
2019123010302420190415064500

Ih­mis­suh­tei­den syn­ty ja yl­lä­pi­to edel­lyt­tä­vät vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja kom­mu­ni­kaa­ti­o­ta ih­mis­ten kes­ken. Tar­vi­taan em­pa­ti­aa, kun­ni­oi­tus­ta, yh­teis­tä ai­kaa ja en­nen kaik­kea rak­kaut­ta.

Ih­mi­se­lä­män en­sim­mäi­nen ih­mis­suh­de syn­tyy vau­van ja äi­din vä­lil­lä. Vau­va on jo en­nen syn­ty­mään­sä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa äi­din ja ym­pä­ris­tön kans­sa. Syn­ty­män jäl­keen keh­key­tyy ih­mis­suh­tei­ta ko­din pii­ris­sä lä­heis­ten kes­ken ja myö­hem­min ka­ve­rei­den kans­sa.

Ih­mis­suh­teet vai­kut­ta­vat elä­mään ja hy­vin­voin­tiin erit­täin pal­jon. Hy­vät ih­mis­suh­teet luo­vat vah­van tu­ki­ver­kon ja pe­rus­tan. Ne edis­tä­vät hy­vin­voin­tia ja ter­veyt­tä.

Ai­na yh­des­sä­o­lo ei kui­ten­kaan ole on­gel­ma­ton­ta. Huo­not tai rik­kou­tu­neet ih­mis­suh­teet tuo­vat pa­hoin­voin­tia.

Ih­mis­suh­teet voi­vat men­nä pie­leen mo­nen syyn vai­ku­tuk­ses­ta. Eri­lai­set ar­vot, kom­mu­ni­kaa­ti­o­vai­keu­det tai per­soo­nal­li­suu­se­rot voi­vat al­tis­taa sil­le. Ih­mis­suh­teet voi­vat ol­la ko­e­tuk­sel­la myös haas­ta­vis­sa elä­män­vai­heis­sa, ku­ten ruuh­ka­vuo­sien ja sai­ras­tu­mis­ten ai­ka­na.

Oman per­heen ja ko­din hy­vän il­ma­pii­rin ra­ken­ta­mi­nen mer­kit­see mui­den per­heen­jä­sen­ten kuun­te­le­mis­ta ja kun­ni­oit­ta­mis­ta sekä toi­vei­den huo­mi­oi­mis­ta.

Ih­mis­suh­teet vaih­tu­vat osit­tain elä­män ai­ka­na. Sa­man­kin ih­mi­sen kans­sa voi ol­la eri­lai­sia vai­hei­ta, ja joku vä­lil­lä etäi­sem­mäk­si muut­tu­nut ih­mis­suh­de eh­kä löy­tyy uu­des­taan otol­li­sen ajan koit­ta­es­sa.

Jos­kus ih­mi­nen voi ko­kea ole­van­sa yk­sin suu­ren jou­kon kes­kel­lä, ja uu­sien ih­mis­suh­tei­den muo­dos­ta­mi­nen tun­tuu to­del­la vai­ke­al­ta.

Ai­van eri­tyi­nen Ju­ma­lan sa­nan pe­rus­tal­le ra­ken­net­tu ih­mis­suh­de on mie­hen ja nai­sen vä­lil­le sol­mit­tu pyhä avi­o­liit­to. Ajan mur­rok­sen kes­kel­lä sitä py­ri­tään mur­ta­maan mo­nin kei­noin. Ju­ma­lan sana ke­hot­taa ra­kas­ta­maan avi­o­puo­li­so­aan hy­vi­nä ja pa­hoi­na päi­vi­nä ai­na kuo­le­maan as­ti.

Kun avi­o­puo­li­soi­den kes­ken val­lit­see kun­ni­oi­tus ja rak­kaus, pe­rus­ta ko­din ih­mis­suh­teil­le ja il­ma­pii­ril­le on kun­nos­sa.

Eri­lai­set tun­teet ja haas­ta­vat ti­lan­teet ovat osa elä­mää. Jos­kus asi­oi­ta on hyvä ja­kaa ja poh­tia am­mat­ti­lai­sen kans­sa. Vai­ke­at­kin sol­mut voi­vat avau­tua.

Elä­män rik­ki­näi­syy­den kes­kel­lä tu­lee epä­on­nis­tu­mi­sia ei­kä mi­kään ih­mis­suh­de ole täy­del­li­nen. Sen vuok­si täy­del­li­nen evan­ke­liu­mi kor­jaa rik­koon­tu­nei­ta ih­mis­suh­tei­ta. Paa­va­li an­toi hy­vän neu­von ih­mis­ten vä­li­seen kans­sa­käy­mi­seen. ”So­pi­kaa rii­tan­ne, en­nen kuin au­rin­ko las­kee” (Ef. 4:26).

Teks­ti: Ol­li Lohi

Ku­vi­tus­ku­va: Mar­ket­ta Lu­mi­jär­vi

Jul­kais­tu Lä­he­tys­leh­des­sä 10.4.2019

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys