JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Miehen ja naisen elinikäinen liitto

Pääkirjoitukset
29.6.2021 13.50

Juttua muokattu:

29.6. 13:47
2021062913474520210629135000

Ju­ma­la loi ih­mi­sen omak­si ku­vak­seen, mie­hek­si ja nai­sek­si. Hän siu­na­si hei­dät ja an­toi heil­le teh­tä­vän ol­la he­del­mäl­li­siä, li­sään­tyä ja täyt­tää maa sekä ot­taa se val­taan­sa (1. Moos. 1:27–28). Jee­sus vah­vis­ti tä­män luo­mis­ker­to­muk­sen sa­no­man: ”Maa­il­man alus­sa Ju­ma­la loi ih­mi­sen mie­hek­si ja nai­sek­si. Sen täh­den mies jät­tää isän­sä ja äi­tin­sä ja liit­tyy vai­moon­sa, niin et­tä nämä kak­si tu­le­vat yh­dek­si li­hak­si. He ei­vät siis enää ole kak­si, he ovat yk­si. Ja min­kä Ju­ma­la on yh­dis­tä­nyt, sitä äl­köön ih­mi­nen erot­ta­ko.” (Mark 10:6–9.) Täl­le pe­rus­tal­le on yhä hyvä ra­ken­taa.

Avi­o­liit­to on mie­hen ja nai­sen vä­li­nen eli­ni­käi­nen liit­to, jos­sa puo­li­sot ra­ken­ta­vat yh­teis­tä tu­le­vai­suut­ta. Mies ja nai­nen täy­den­tä­vät toi­si­aan. He ovat eri­lai­sia sekä fyy­si­ses­ti et­tä hen­ki­ses­ti, mut­ta Ju­ma­lan edes­sä Ju­ma­lan ku­vik­si luo­tui­na sa­ma­nar­voi­sia. Avi­o­lii­tos­sa Ju­ma­la suo­je­lee hei­dän kes­ki­näis­tä yh­teyt­tään.

Vih­ki­kaa­vas­sa ky­sy­tään vi­hit­tä­vil­tä, tah­to­vat­ko he ra­kas­taa toi­si­aan ai­na kuo­le­maan saak­ka. Ky­sy­mys ko­ros­taa ha­lua toi­mia yh­tei­sen lii­ton ra­ken­nuk­sek­si. Luot­ta­mus sii­hen, et­tä Ju­ma­la on an­ta­nut mi­nul­le juu­ri so­pi­van avi­o­puo­li­son, an­taa voi­maa toi­mia lu­pauk­sen mu­kai­ses­ti. Paa­va­li ke­hot­taa: ”Kun­ni­oit­ta­kaa kil­van toi­nen tois­tan­ne” (Room. 12:10). Hän muis­tut­taa sekä avi­o­mie­hiä et­tä -vai­mo­ja puo­li­son kun­ni­oit­ta­mi­sen tär­key­des­tä (Ef. 5:21–28). Yh­tei­syy­des­tä huo­li­mat­ta on tär­ke­ää, et­tä kum­pi­kin puo­li­sois­ta saa ko­kea ole­van­sa ar­vo­kas myös yk­si­lö­nä.

Avi­o­liit­toa tu­lee hoi­taa. Sii­nä tar­vi­taan yh­teis­tä ai­kaa, yh­tei­siä kes­kus­te­lu­ja, so­pi­mis­ta yh­tei­sis­tä pe­li­sään­nöis­tä ja ajan­käy­tös­tä. Nämä lu­jit­ta­vat yh­teis­teis­tä rak­kaut­ta. Voim­me Ada­min ta­voin huu­dah­taa puo­li­sos­tam­me: ”Tämä se on!” (1.Moos. 2:23). Täl­tä poh­jal­ta on hyvä koh­da­ta kaik­ki se, mitä elä­mä tuo, ilot ja su­rut. Yh­teis­tä on myös vas­tuu – sekä puo­li­sos­ta et­tä lap­sis­ta, jos Ju­ma­la hei­tä suo.

Käär­me tuli pa­ra­tii­siin Ada­min ja Ee­van luo, ja vie­lä­kin sie­lun­vi­hol­li­nen löy­tää tien myös avi­o­puo­li­soi­den vä­lil­le. Sik­si pa­ras lää­ke avi­o­lii­ton ra­ken­ta­mi­ses­sa on an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mi.

Kir­joi­tus on jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 19.5.2021.

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys