JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Työ on Jumalan lahja

Pääkirjoitukset
20.8.2021 15.30

Juttua muokattu:

20.8. 15:27
2021082015270520210820153000

Al­ku­ke­sän kun­ta­vaa­lien yk­si kes­kei­nen pu­hee­nai­he oli työ. Hal­li­tuk­sel­ta on pe­rään­kuu­lu­tet­tu voi­mak­kaam­pia työl­li­syys­toi­men­pi­tei­tä ja nii­den on vies­ti­tet­ty ole­van maam­me me­nes­tyk­sen eli­neh­to. Myös kun­tien ja kau­pun­kien kes­tä­vän ta­lou­den pe­rus­ta ovat yri­tyk­set ja nii­den mu­ka­naan tuo­mat työ­pai­kat.

Täl­lai­sis­sa työ­hön ja työ­paik­koi­hin liit­ty­vis­sä toi­veis­sa ei ole mi­tään vää­rää, ja ne ovat ym­mär­ret­tä­viä var­sin­kin, kun pit­kit­ty­nyt ko­ro­na­pan­de­mia on haas­ta­nut yh­teis­kun­taa mo­nin ta­voin. Ki­pey­des­sään nämä ko­et­te­le­muk­set muis­tut­ta­vat sii­tä, et­tä työ on suu­ri Ju­ma­lan lah­ja ja jo­ka­päi­väi­nen kii­tok­sen ai­he.

Työn vas­ta­koh­ta on lepo. Ju­ma­la­kin le­pä­si, kun oli luo­nut maan (1. Moos. 2:3). Ai­na lepo ei ole kui­ten­kaan va­paa­eh­tois­ta. Kun ih­mi­nen on työ­tön tai hän ei voi ter­vey­ten­sä vuok­si teh­dä töi­tä, va­paa-ai­ka ei vält­tä­mät­tä tun­nu le­vol­ta, vaan sii­tä voi tul­la taak­ka.

Pit­kä­ai­kai­nen työt­tö­myys voi joh­taa syr­jäy­ty­mi­seen ja ma­sen­nuk­seen. On hyvä muis­taa, et­tä yh­teis­kun­ta ei ole vain me­nes­ty­jien ja sel­viy­ty­jien. Us­ko­vai­sen ru­kous on, et­tä uu­sil­la kun­ta­päät­tä­jil­lä on halu huo­ma­ta kaik­ki ih­mi­set ja an­taa heil­le kuu­lu­va ih­mi­sar­vo. Ju­ma­lan sil­mis­sä kaik­ki ih­mi­set ovat sa­ma­nar­voi­sia.

Vii­me ke­vää­nä kou­lu­ja lai­tet­tiin jäl­leen pa­rem­muus­jär­jes­tyk­seen, ja leh­dis­sä oli jut­tu­ja eri­no­mai­ses­ti me­nes­ty­neis­tä nuo­ris­ta ja hei­dän saa­vu­tuk­sis­taan. Me­di­as­sa nos­tet­tiin esil­le myös kes­ki­ta­soa ole­vat nuo­ret, jot­ka ko­ke­vat ole­van­sa har­maa­ta mas­saa, nä­ky­mät­tö­miä. On­ko heil­le si­jaa yh­teis­kun­nas­sa, joka mit­taa ja ar­vot­taa ih­mi­siä hei­dän suo­ri­tus­ten­sa pe­rus­teel­la? Tuo uu­ti­nen hät­käh­dyt­ti ja an­toi ajat­te­le­mi­sen ai­het­ta. Mi­ten minä voi­sin omas­sa elä­mäs­sä­ni ede­saut­taa sitä, et­tä kaik­ki lä­him­mäi­se­ni tu­li­si­vat näh­dyik­si?

Raa­mat­tu opet­taa, et­tä saam­me teh­dä työm­me niin kuin te­ki­sim­me sen Ju­ma­lal­le (Kol. 3: 23). Mart­ti Lut­her piti re­hel­lis­tä työ­tä tär­ke­ä­nä, mut­ta hän opet­ti myös koh­tuul­li­suu­teen. Ajal­li­nen me­nes­ty­mi­nen ja rik­kaus ovat Ju­ma­lan lah­jaa, mut­ta us­ko­vai­sen ei kan­na­ta ra­ken­taa elä­mään­sä nii­den va­raan. Jos­kus vä­hem­pi­kin työ voi riit­tää ja jät­tää elä­mäs­sä si­jaa tär­ke­äm­mil­le asi­oil­le. Raa­mat­tu muis­tut­taa: “Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si” (Matt. 6: 21).

Kris­tit­ty­jen on hyvä val­voa sii­nä, et­tei­vät pu­hee­nai­heem­me kes­ki­ty lii­ak­si sii­hen, mitä joku on saa­nut ai­kaan tai min­kä ase­man hän on yh­teis­kun­nas­sa saa­vut­ta­nut. Näis­sä kes­kus­te­luis­sa joku saat­taa tah­to­mat­tam­me­kin tun­tea it­sen­sä osat­to­mak­si.

Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on täyn­nä ar­moa ja rau­haa. Se an­taa le­von työs­tä vä­sy­neel­le. Se loh­dut­taa sitä, jol­la ei ole työ­tä. Se an­taa ih­mi­sar­von sille­kin, joka ei kos­kaan ky­ke­ne työ­hön. Ju­ma­lan sil­mien al­la ku­kaan ei ole syr­jäy­ty­nyt tai nä­ky­mä­tön. Ih­mi­sen pe­las­tu­mi­nen ei ole kiin­ni hä­nen saa­vu­tuk­sis­taan tai työ­teh­tä­vis­tään, vaan an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mi kuu­luu jo­kai­sel­le. Elä­vä us­ko sy­dä­mes­sä on ih­mi­sen ai­noa to­del­li­nen aar­re.

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys