JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Us­ko avaa oi­ke­an ar­vo­jär­jes­tyk­sen

Pääkirjoitukset
15.9.2021 7.00

Juttua muokattu:

14.9. 09:25
2021091409255620210915070000

Tois­ten ar­ki on rau­hal­lis­ta ja kii­ree­tön­tä, kun taas tois­ten elä­män täyt­tää mo­nen­lai­nen toi­min­ta ja te­ke­mi­nen. Elä­män­ti­lan­tees­ta riip­pu­mat­ta on hyvä esit­tää it­sel­leen ky­sy­mys ”Mikä on mi­nul­le tär­kein­tä?”. Vas­tauk­sen poh­ti­mi­nen saat­taa par­haim­mil­laan kir­kas­taa elä­män ja us­kon lah­jan ar­voa juu­ri omal­la koh­dal­la, va­paa­na ym­pä­ris­tön aset­ta­mis­ta vaa­ti­muk­sis­ta ja pai­neis­ta.

Raa­mat­tu opet­taa asi­oi­den oi­ke­as­ta tär­keys­jär­jes­tyk­ses­tä ih­mi­sen elä­mäs­sä: ”Et­si­kää en­nen kaik­kea Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja hä­nen van­hurs­kas­ta tah­to­aan, niin teil­le an­ne­taan kaik­ki tä­mä­kin” (Matt. 6:33). Jee­sus osoit­ti tä­män to­dek­si Ma­ri­an elä­mäs­sä: ”Vain yk­si on tar­peen. Ma­ria on va­lin­nut hy­vän osan, ei­kä sitä ote­ta hä­nel­tä pois.” (Luuk. 10:42.) Ma­ri­al­le oma­koh­tai­nen us­ko ja sen hoi­ta­mi­nen Ju­ma­lan sa­nal­la oli tär­kein­tä si­nän­sä ar­vok­kai­den ajal­lis­ten lah­jo­jen ja as­ka­rei­den kes­kel­lä. Us­ko ava­si hä­nel­le oi­ke­an ar­vo­jär­jes­tyk­sen.

Mi­kään ei sai­si nous­ta us­kon lah­jan edel­le ja muo­dos­tua us­kon es­teek­si. Jee­suk­sen ver­tauk­ses­sa pel­los­ta aar­teen löy­tä­nyt mies myi kai­ken ja os­ti pel­lon. Hä­nel­le tuli oma­koh­tai­nen us­ko ja osal­li­suus Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa elä­män tär­keim­mäk­si aar­teek­si. Vuo­ri­saar­nas­sa Jee­sus opet­ti ”Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si” (Matt. 6:21). Pyhä Hen­ki oh­jaa te­ke­mään sel­lai­sia va­lin­to­ja, et­tä us­ko­vai­nen ih­mi­nen säi­lyt­täi­si us­kon ja hy­vän oman­tun­non. Evan­ke­liu­mi an­taa voi­maa tä­hän kil­voit­te­luun.

Sa­na­kir­jan mu­kaan koh­tuul­li­nen tar­koit­taa sel­lais­ta, mikä py­syy koh­tuu­den ra­jois­sa: ei ole lii­an suur­ta ei­kä toi­saal­ta lii­an pien­tä. Koh­tuul­li­suut­ta voi­daan ku­va­ta myös sa­noil­la so­pi­va tai tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen.

Koh­tuul­li­suut­ta on tar­peen tar­kas­tel­la oma­koh­tai­ses­ti. Mitä mi­nul­la on? Mis­tä voin kiit­tää? Mikä tun­tuu so­pi­val­ta elä­mäs­sä­ni ver­tai­le­mat­ta mui­hin? Koh­tuul­li­suu­teen ei ole yk­si­se­lit­tei­siä mit­ta­rei­ta. Koh­tuul­li­suu­den tar­kas­te­lu ei lii­ty pel­käs­tään ra­haan, ta­va­raan ja val­taan. Sitä on hyvä poh­tia myös har­ras­tuk­siin, ra­vin­toon, ter­vey­teen ja omaan ke­hoon liit­ty­vien ihan­tei­den ja ta­voit­tei­den koh­dal­la.

Jos­kus oman elä­män mo­net teh­tä­vät ja ak­ti­vi­tee­tit joh­ta­vat koh­tuut­to­man ras­kaa­seen kuor­maan, ajan­käy­tön haas­tei­siin ja uu­pu­mi­seen. Eri­tyi­ses­ti sil­loin koh­tuul­lis­ta­mi­seen pyr­ki­vät rat­kai­sut avaa­vat par­haim­mil­laan nä­kö­a­lan ”vä­hem­män on enem­män”.

Mo­nen van­huk­sen to­te­a­mus ”hy­vin me­nee kun ei ver­tai­le” an­taa hy­vän nä­kö­kul­man oman ti­lan­teen tar­kas­te­luun, py­säh­ty­mi­seen ja tyy­ty­väi­syy­teen. Elä­mäs­sä on hyvä ol­la ta­voit­tei­ta, kun­han niis­tä ei tule elä­mää oh­jaa­va tär­kein ar­vo.

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.