JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Usko avaa oikean arvojärjestyksen

Pääkirjoitukset
15.9.2021 7.00

Juttua muokattu:

14.9. 09:25
2021091409255620210915070000

Tois­ten ar­ki on rau­hal­lis­ta ja kii­ree­tön­tä, kun taas tois­ten elä­män täyt­tää mo­nen­lai­nen toi­min­ta ja te­ke­mi­nen. Elä­män­ti­lan­tees­ta riip­pu­mat­ta on hyvä esit­tää it­sel­leen ky­sy­mys ”Mikä on mi­nul­le tär­kein­tä?”. Vas­tauk­sen poh­ti­mi­nen saat­taa par­haim­mil­laan kir­kas­taa elä­män ja us­kon lah­jan ar­voa juu­ri omal­la koh­dal­la, va­paa­na ym­pä­ris­tön aset­ta­mis­ta vaa­ti­muk­sis­ta ja pai­neis­ta.

Raa­mat­tu opet­taa asi­oi­den oi­ke­as­ta tär­keys­jär­jes­tyk­ses­tä ih­mi­sen elä­mäs­sä: ”Et­si­kää en­nen kaik­kea Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja hä­nen van­hurs­kas­ta tah­to­aan, niin teil­le an­ne­taan kaik­ki tä­mä­kin” (Matt. 6:33). Jee­sus osoit­ti tä­män to­dek­si Ma­ri­an elä­mäs­sä: ”Vain yk­si on tar­peen. Ma­ria on va­lin­nut hy­vän osan, ei­kä sitä ote­ta hä­nel­tä pois.” (Luuk. 10:42.) Ma­ri­al­le oma­koh­tai­nen us­ko ja sen hoi­ta­mi­nen Ju­ma­lan sa­nal­la oli tär­kein­tä si­nän­sä ar­vok­kai­den ajal­lis­ten lah­jo­jen ja as­ka­rei­den kes­kel­lä. Us­ko ava­si hä­nel­le oi­ke­an ar­vo­jär­jes­tyk­sen.

Mi­kään ei sai­si nous­ta us­kon lah­jan edel­le ja muo­dos­tua us­kon es­teek­si. Jee­suk­sen ver­tauk­ses­sa pel­los­ta aar­teen löy­tä­nyt mies myi kai­ken ja os­ti pel­lon. Hä­nel­le tuli oma­koh­tai­nen us­ko ja osal­li­suus Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa elä­män tär­keim­mäk­si aar­teek­si. Vuo­ri­saar­nas­sa Jee­sus opet­ti ”Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si” (Matt. 6:21). Pyhä Hen­ki oh­jaa te­ke­mään sel­lai­sia va­lin­to­ja, et­tä us­ko­vai­nen ih­mi­nen säi­lyt­täi­si us­kon ja hy­vän oman­tun­non. Evan­ke­liu­mi an­taa voi­maa tä­hän kil­voit­te­luun.

Sa­na­kir­jan mu­kaan koh­tuul­li­nen tar­koit­taa sel­lais­ta, mikä py­syy koh­tuu­den ra­jois­sa: ei ole lii­an suur­ta ei­kä toi­saal­ta lii­an pien­tä. Koh­tuul­li­suut­ta voi­daan ku­va­ta myös sa­noil­la so­pi­va tai tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen.

Koh­tuul­li­suut­ta on tar­peen tar­kas­tel­la oma­koh­tai­ses­ti. Mitä mi­nul­la on? Mis­tä voin kiit­tää? Mikä tun­tuu so­pi­val­ta elä­mäs­sä­ni ver­tai­le­mat­ta mui­hin? Koh­tuul­li­suu­teen ei ole yk­si­se­lit­tei­siä mit­ta­rei­ta. Koh­tuul­li­suu­den tar­kas­te­lu ei lii­ty pel­käs­tään ra­haan, ta­va­raan ja val­taan. Sitä on hyvä poh­tia myös har­ras­tuk­siin, ra­vin­toon, ter­vey­teen ja omaan ke­hoon liit­ty­vien ihan­tei­den ja ta­voit­tei­den koh­dal­la.

Jos­kus oman elä­män mo­net teh­tä­vät ja ak­ti­vi­tee­tit joh­ta­vat koh­tuut­to­man ras­kaa­seen kuor­maan, ajan­käy­tön haas­tei­siin ja uu­pu­mi­seen. Eri­tyi­ses­ti sil­loin koh­tuul­lis­ta­mi­seen pyr­ki­vät rat­kai­sut avaa­vat par­haim­mil­laan nä­kö­a­lan ”vä­hem­män on enem­män”.

Mo­nen van­huk­sen to­te­a­mus ”hy­vin me­nee kun ei ver­tai­le” an­taa hy­vän nä­kö­kul­man oman ti­lan­teen tar­kas­te­luun, py­säh­ty­mi­seen ja tyy­ty­väi­syy­teen. Elä­mäs­sä on hyvä ol­la ta­voit­tei­ta, kun­han niis­tä ei tule elä­mää oh­jaa­va tär­kein ar­vo.

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys