JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Joulun sanoma kuuluu kaikille

Pääkirjoitukset
22.12.2021 11.30

Juttua muokattu:

22.12. 11:29
2021122211292920211222113000

Syr­jäy­ty­mi­nen on yk­si suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan mer­kit­tä­vis­tä haas­teis­ta. Sil­lä tar­koi­te­taan yh­teis­kun­nal­lis­ta huo­no-osai­suut­ta, joka voi ol­la seu­raus­ta muun mu­as­sa työt­tö­myy­des­tä, köy­hyy­des­tä, päih­teis­tä tai mie­len­ter­vey­son­gel­mis­ta. Syr­jäy­ty­mi­sen koh­dal­la pu­hu­taan usein osat­to­muu­des­ta, joka vies­tii sii­tä, et­tä ih­mi­nen ei enää ky­ke­ne täy­si­pai­noi­ses­ti osal­lis­tu­maan yh­teis­kun­nan toi­min­toi­hin. Va­li­tet­ta­vaa on, et­tä syr­jäy­ty­mi­nen on usein myös yli­su­ku­pol­vis­ta eli se saat­taa siir­tyä van­hem­mil­ta lap­sil­le.

Yh­te­nä si­vis­tys­val­ti­on ja hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­nan mit­ta­ri­na pi­de­tään sitä, mi­ten hy­vin se huo­leh­tii hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vis­taan. Vah­vis­ta­mal­la ih­mi­sen osal­li­suut­ta ja toi­mi­juut­ta yh­teis­kun­nan jä­se­ne­nä eh­käis­tään sa­mal­la hä­nen syr­jäy­ty­mis­tään. Kun kris­tit­ty ru­koi­lee päät­tä­jien ja esi­val­lan puo­les­ta, hän voi pyy­tää, et­tä päät­tä­jil­lä oli­si yh­tei­nen tah­to pa­ran­taa syr­jäy­ty­nei­den ase­maa yh­teis­kun­nas­sa.

Myös rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­nas­sa on tär­ke­ää, et­tä ih­mi­sel­lä on ai­to mah­dol­li­suus ol­la sii­nä mu­ka­na elä­män­ti­lan­tees­ta riip­pu­mat­ta. On hyvä ajoit­tain kiin­nit­tää huo­mi­o­ta sii­hen, et­tei­vät toi­min­ta ja tie­do­tus kes­ki­ty lii­ak­si va­rain­ke­ruun ym­pä­ril­le. Se voi joh­taa ti­lan­tee­seen, jos­sa ta­lou­del­li­ses­sa ah­din­gos­sa ole­van tai jak­sa­mi­sen­sa kans­sa kamp­pai­le­van on vai­kea löy­tää it­sel­leen omaa paik­kaa. Vai­keuk­sien kes­kel­lä ih­mi­nen voi teh­dä täl­lai­sis­ta asi­ois­ta it­sel­leen tar­peet­to­mia us­ko­mi­sen es­tei­tä.

Kun ih­mi­nen on vaa­ras­sa syr­jäy­tyä, hän saat­taa eris­täy­tyä. Oma elä­män­ti­lan­ne voi ai­heut­taa hä­pe­än ja ar­vot­to­muu­den tun­tei­ta. Pit­kään jat­ku­nut ko­ro­na­pan­de­mia on vai­keut­ta­nut syr­jäy­ty­mis­ris­kis­sä ole­vien ti­lan­net­ta. Moni yk­si­näi­nen ja syr­jään ve­täy­ty­vä ih­mi­nen saat­taa sil­ti si­sim­mäs­sään kai­va­ta tu­le­van­sa löy­de­tyk­si. Kris­tit­ty saa ru­koil­la it­sel­leen roh­keut­ta ja nöy­ryyt­tä lä­hes­tyä täl­lais­ta lä­him­mäis­tä. Ju­ma­la on lu­van­nut kuul­la ru­kouk­sem­me (Matt. 7:11).

Ad­ven­tin ai­ka val­mis­taa tie­tä jou­luun. Sa­maan ai­kaan mo­nien ih­mis­ten nä­kö­a­laa su­men­ta­vat elä­män krii­sit ja ko­et­te­le­muk­set. Raa­ma­tun sa­no­ma neu­voo mei­tä omien jou­lu­val­mis­te­lui­dem­me kes­kel­lä muis­ta­maan apua tar­vit­se­vat lä­him­mäi­sem­me. Jee­sus it­se opet­taa: “To­ti­ses­ti: kai­ken, min­kä te olet­te teh­neet yh­del­le näis­tä vä­häi­sim­mis­tä vel­jis­tä­ni, sen te olet­te teh­neet mi­nul­le” (Matt. 25:40). Saam­me roh­kais­ta toi­si­am­me us­ko­maan sii­hen lu­pauk­seen, et­tä jou­lun sa­no­ma kuu­luu kai­kil­le. Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä saar­nat­tu evan­ke­liu­mi loh­dut­taa ja an­taa elä­mään uu­den nä­kö­a­lan.

24.6.2024

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13:6

Viikon kysymys