JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Usko suojelee myrskyissä

Päivämies
Pääkirjoitukset
12.10.2019 6.14

Juttua muokattu:

30.12. 10:30
2019123010302420191012061400

Ter­veys on suu­ri Ju­ma­lan lah­ja. Se voi tun­tua elä­mäs­sä it­ses­tään­sel­vyy­del­tä. Sen ar­vo kir­kas­tuu usein vas­ta sil­loin, kun it­se tai joku lä­hei­nen sen me­net­tää. Jos­kus sai­raus tu­lee esil­le vä­hi­tel­len, toi­si­naan hy­vin äkil­li­ses­ti. Jo pie­ni, ohi­me­ne­vä­kin sai­raus kuor­mit­taa elä­mää.

Kes­kel­läm­me elää ih­mi­siä, joil­la on ter­vey­teen liit­ty­viä huo­lia tai osal­la di­ag­noo­si sai­rau­des­ta. Ter­vey­des­tä luo­pu­mi­nen on vai­ke­aa ja sai­raus tuo usein muu­tok­sia, jot­ka vai­kut­ta­vat ih­mi­sen jo­ka­päi­väi­seen elä­mään. Täl­löin on hyvä, jos vie­rel­lä on lä­him­mäi­siä kul­ke­mas­sa rin­nal­la.

Oli­pa ky­sy­myk­ses­sä fyy­si­nen tai hen­ki­nen sai­ras­tu­mi­nen, se muut­taa myös lä­heis­ten elä­mää. Kun sai­ras­tu­neen elä­mä ei ole­kaan tu­tuil­la rai­teil­la, se voi tuo­da neu­vot­to­muut­ta ja avut­to­muut­ta. Ny­kyi­nen lää­ke­tie­de ja ter­vey­den­hoi­to sekä eri­lai­set ver­tais­tu­ki­ryh­mät tar­jo­a­vat pal­jon apua eri­lai­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä elä­vil­le.

On luon­nol­lis­ta, et­tä elä­män kuor­man ja ris­ti­rii­to­jen kes­kel­lä ih­mi­nen tun­tee huol­ta ja jopa ah­dis­tus­ta. Jo­kai­nen ko­kee vai­keu­det omal­la ta­val­laan. Jos ne jää­vät pit­kä­ai­kai­sik­si tun­ne­ti­loik­si ja al­ka­vat hai­ta­ta ta­va­no­mais­ta ar­kie­lä­mää, on tär­ke­ää ha­keu­tua avun pii­riin. Mo­net vai­keu­det voi­daan ajan mit­taan voit­taa, mut­ta jos­kus ne ovat mu­ka­na kau­an tai py­sy­väs­ti.

On mer­ki­tyk­sel­lis­tä pu­hua elä­män kuor­mis­ta avoi­mes­ti ja löy­tää it­sel­leen kul­loi­seen­kin ti­lan­tee­seen so­pi­va elä­män­ryt­mi. Oli­pa elä­män­ti­lan­ne mikä hy­vän­sä, ar­jen ryt­min yl­lä­pi­tä­mi­nen aut­taa eteen­päin. Omien ar­vo­jen­sa ja ta­voit­tei­den­sa poh­ti­mi­nen tuo sel­keyt­tä ja hel­pot­taa eteen tu­le­vis­sa va­lin­ta­ti­lan­teis­sa.

Raa­ma­tus­sa on esi­merk­ke­jä ki­peis­tä elä­män­vai­heis­ta ja kuor­mit­ta­vis­ta elä­män­ti­lan­teis­ta. Mo­nes­sa vai­ke­as­sa vai­hees­sa on tur­va löy­ty­nyt Ju­ma­las­ta. Ih­mi­sel­le on avau­tu­nut, et­tä Ju­ma­la pi­tää huo­len ei­kä mi­tään ta­pah­du Ju­ma­lan sal­li­mat­ta. Lu­kui­sat psal­mit ku­vaa­vat kau­niil­la ta­val­la sen, mi­ten elä­män myrs­kyis­sä ih­mi­set ovat ko­ke­neet ih­meel­lis­tä Ju­ma­lan siu­naus­ta ja joh­da­tus­ta.

Vaik­ka us­ko ei suo­jaa ko­et­te­le­muk­sil­ta ja sai­rau­del­ta, sil­lä on elä­mää suo­je­le­va vai­ku­tus. Ju­ma­lan lap­si saa ol­la evan­ke­liu­min hoi­dos­sa, jos­sa kuu­luu Ju­ma­lan rak­kaus.

Ju­ma­lan sana loh­dut­taa heik­koa ja elä­män ka­ri­kois­sa kul­ke­nut­ta: ”Mi­nun ar­mo­ni riit­tää si­nul­le. Voi­ma tu­lee täy­del­li­sek­si heik­kou­des­sa”. (2. Kor. 12:9)

Ol­li Lohi

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 9.10.2019

Ku­vi­tus­ku­va: Heik­ki Vuo­no­ka­ri

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys