JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Elämä on Jumalan lahja

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
12.10.2018 6.25

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109282620181012062500

Elä­mä on Ju­ma­lan luo­mis­työn suu­ri ih­me. Psal­min­kir­joit­ta­jan mu­kaan ”en­nen kuin olin elä­nyt päi­vää­kään, oli­vat kaik­ki päi­vä­ni luo­dut” (Ps. 139:16).

On luon­nol­lis­ta, et­tä jo­kai­nen elä­män lah­jan saa­nut suun­nit­te­lee omaa tu­le­vai­suut­taan, pyr­kii eri­lai­siin pää­mää­riin ja et­sii tar­koi­tus­ta elä­mäl­leen.

Ju­ma­la sal­lii mo­nen­lais­ta elä­mä­no­saa. Jos­kus näyt­tää, et­tei toi­sil­la ole huo­len häi­vää. Toi­set taas voi­vat jou­tua ko­ke­maan ali­tui­ses­ti pet­ty­myk­siä ja sai­raut­ta.

Kuu­lem­me pu­hut­ta­van elä­män­hal­lin­nas­ta. Ih­mi­nen voi tiet­tyyn ra­jaan as­ti vai­kut­taa elä­mään­sä, mut­ta elä­mä on hy­vin yl­lä­tyk­sel­li­nen, ei­kä kaik­kiin eteen tu­le­vien ti­lan­tei­den rat­kai­se­mi­sek­si löy­dy kei­no­ja.

Suun­ni­tel­mat ja toi­veet ei­vät ai­na to­teu­du. Tu­lee vai­kei­ta ta­kais­ku­ja. Voim­me jou­tua ko­ke­maan sel­lais­ta, joka vaa­tii ai­van uu­del­leen asen­noi­tu­mis­ta. Kun ti­lan­net­ta ei voi muut­taa muuk­si, täy­tyy vain nöyr­tyä, alis­tua ja tyy­tyä osaan­sa, vaik­ka se te­kee­kin ki­pe­ää.

Oman avut­to­muu­ten­sa tun­nus­ta­mi­nen on kaik­kein vai­kein­ta. Sil­ti oli­si pa­ras­ta myön­tää, et­tem­me voi ai­na it­se­äm­me aut­taa. Sil­loin tar­vi­taan ys­tä­vää, jol­le voi pu­hua vai­keis­ta asi­ois­ta. Kes­kus­te­lu hä­nen kans­saan voi kan­taa ja ava­ta uu­sia nä­kö­a­lo­ja. Ju­ma­lan sa­nas­sa on lu­vat­tu voi­ma elä­män eri­lai­siin vai­hei­siin.

Tär­kein­tä on us­kon ja luot­ta­muk­sen säi­lyt­tä­mi­nen tai­vaal­li­seen Isäm­me hy­vyy­teen. Hä­nen joh­da­tuk­seen­sa oli­si roh­kais­ta­va eri­tyi­ses­ti suur­ta nuor­ten jouk­koa kes­kel­läm­me. Heil­lä on elä­mä edes­sä. Ru­koi­lem­me heil­le ym­mär­rys­tä, kun he te­ke­vät pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen vai­kut­ta­via rat­kai­su­jaan.

Us­ko­vai­nen voi luot­taa sii­hen, et­tä hän­tä kan­taa ajal­li­sen ja ian­kaik­ki­sen elä­män siu­naus (1. Tim. 4:8).

Vuo­ri­saar­nas­saan Jee­sus pu­hui mo­nis­ta, si­nän­sä tär­keis­tä, ta­voit­te­le­mi­sen ar­voi­sis­ta asi­ois­ta ja koh­teis­ta, joi­hin ih­mi­set pyr­ki­vät. En­nen kaik­kea hän ke­hot­ti et­si­mään Ju­ma­lan val­ta­kun­taa.

Sa­maa asi­aa tar­koit­ti Van­han tes­ta­men­tin pro­feet­ta: ”Et­si­kää Her­ra, kun hä­net vie­lä voi löy­tää, huu­ta­kaa hän­tä avuk­si, kun hän on lä­hel­lä” (Jes. 55:6).

Myös mo­der­nin ajan ih­mi­sel­le on tar­jol­la to­del­li­nen elä­män­voi­ma evan­ke­liu­mis­sa. Evan­ke­liu­mis­ta osal­li­nen ih­mi­nen tun­tee kes­ke­ne­räi­syy­ten­sä, mut­ta sa­mal­la Ju­ma­lan ar­mah­ta­va­na Isä­nään ja nä­kee elä­mäs­sään tu­le­vai­suu­den ja toi­von.

Jee­sus muis­tut­taa: ”Joka var­je­lee elä­mään­sä, ka­dot­taa sen, mut­ta joka elä­män­sä mi­nun täh­te­ni ka­dot­taa, on sen löy­tä­vä” (Matt. 10: 39).

Ky­sy­mys on kus­tan­nus­ten las­ke­mi­ses­ta: kan­nat­taa­ko ot­taa va­ka­vas­ti se to­sie­lä­män tar­jous, joka si­säl­tyy Py­häs­sä Hen­ges­sä ju­lis­tet­tuun Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­miin? Ju­ma­la tah­toi­si teh­dä jo­kai­ses­ta et­si­jäs­tä on­nel­li­sen löy­tä­jän.

Teks­ti: Ju­ha­ni Liuk­ko­nen

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 10.10.2018

Ku­vi­tus­ku­va: A.-L.S.

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys