JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Kaikki on Jumalan lahjaa

Pääkirjoitukset
13.3.2024 9.00

Juttua muokattu:

12.3. 09:43
2024031209431520240313090000

On help­po sa­noa, et­tä kaik­ki on Ju­ma­lan lah­jaa, mut­ta mah­do­ton­ta kä­sit­tää, mitä kaik­kea se mer­kit­see. Kuin pin­ta­raa­pai­su­na voim­me aja­tel­la vaik­ka­pa maa­il­man­kaik­keu­den täh­ti­tie­teel­lis­tä mit­ta­kaa­vaa, maan­pääl­li­sen elä­män mik­ros­koop­pi­sen pie­niä ”ra­ken­nus­pa­li­koi­ta”, so­lu­jen ke­mi­al­li­sia re­ak­ti­oi­ta tai luon­non­la­kien vält­tä­mät­tö­myyt­tä. Kai­ken tä­män luo­ja ja yl­lä­pi­tä­jä on Ju­ma­la. Ju­ma­la on an­ta­nut meil­le jo­kai­sel­le myös ai­nut­laa­tui­set, yk­si­löl­li­set lah­jat, omat luon­teen­piir­teem­me ja per­soo­nal­li­suu­den.

Em­me ai­na tun­nis­ta Ju­ma­lan lah­jo­jen run­saut­ta. Hel­pos­ti yl­pei­lem­me on­nis­tu­mi­sil­lam­me ja saa­vu­tuk­sil­lam­me. Unoh­dam­me, et­tä ”jo­kai­nen hyvä an­ti ja täy­del­li­nen lah­ja tu­lee yl­hääl­tä, tai­vaan täh­tien Isäl­tä, jon­ka luo­na ei mi­kään muu­tu, ei valo vaih­du var­jok­si” (Jaak. 1:17). Psal­min ja­keet avaa­vat sil­mi­äm­me: ”Kun minä kat­se­len tai­vas­ta, si­nun kät­te­si työ­tä, kuu­ta ja täh­tiä, jot­ka olet aset­ta­nut pai­koil­leen – mikä on ih­mi­nen! Kui­ten­kin sinä hän­tä muis­tat. Mikä on ih­mis­lap­si! Kui­ten­kin pi­dät hä­nes­tä huo­len.” (Ps. 8:4–5.)

Opet­ta­es­saan Isä mei­dän -ru­kouk­sen jo­ka­päi­väi­sen lei­vän pyyn­töön liit­ty­vis­tä mer­ki­tyk­sis­tä Lut­her kir­joit­taa: ”Ju­ma­la an­taa pyy­tä­mät­tä­kin jo­ka­päi­väi­sen lei­vän kai­kil­le, myös pa­hoil­le ih­mi­sil­le”. Jo­ka­päi­väi­sen lei­vän lah­jat pi­tä­vät si­säl­lään kai­ken sen, ”mitä ruu­miim­me ra­vin­nok­seen ja muu­ten vält­tä­mät­tä tar­vit­see. Sii­hen kuu­luu ruo­ka, juo­ma, vaat­teet, ken­gät, koti, pel­to, kar­ja, raha, omai­suus, kel­po avi­o­puo­li­so, kun­nol­li­set lap­set, kun­nol­li­nen pal­ve­lus­vä­ki, kun­nol­li­set ja luo­tet­ta­vat esi­mie­het, hyvä hal­li­tus, suo­tui­sat säät, rau­ha, ter­veys, jär­jes­tys, kun­nia, hy­vät ys­tä­vät, luo­tet­ta­vat naa­pu­rit ja muu sel­lai­nen”. Tämä kaik­ki on Ju­ma­lan lah­jaa. Paa­va­li muis­tut­taa: ”Em­me me ole tuo­neet mi­tään mu­ka­nam­me maa­il­maan em­me­kä voi vie­dä mi­tään tääl­tä pois. Kun meil­lä on ruo­ka ja vaat­teet, saam­me ol­la tyy­ty­väi­siä.” (1. Tim. 6:7–8.)

Kai­ken tä­män ylä­puo­lel­le aset­tuu suu­rin lah­ja, jon­ka Ju­ma­la on ih­mis­kun­nal­le an­ta­nut: Va­pah­ta­jam­me val­mis­ta­ma lu­nas­tus- ja so­vi­tus­työ. Tä­män lah­jan omis­ta­ja­na ih­mi­nen saa­vut­taa ian­kaik­ki­sen elä­män tai­vaas­sa. Kir­kas­ta­es­saan ih­mi­sil­le Mes­si­as­ta ja elä­vän us­kon lah­jaa Jo­han­nes Kas­ta­ja to­te­si, et­tä ”ei ku­kaan voi ot­taa mi­tään, el­lei sitä an­ne­ta hä­nel­le tai­vaas­ta” (Joh. 3:27). Paa­va­li kir­joit­ti sa­mas­ta asi­as­ta: ”Ar­mos­ta Ju­ma­la on tei­dät pe­las­ta­nut an­ta­mal­la teil­le us­kon. Pe­las­tus ei ole läh­töi­sin teis­tä, vaan se on Ju­ma­lan lah­ja”. (Ef. 2:8.) Ajal­li­set lah­jat jää­vät ker­ran tän­ne, mut­ta elä­vä us­ko tuo pe­las­tuk­sen. Täl­lai­ses­ta lah­jas­ta kan­nat­taa pi­tää kiin­ni Ju­ma­lan voi­man avul­la.

18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys