JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Jeesuksen opetukset kestävät aikaa

Päivämies
Pääkirjoitukset
28.12.2018 6.51

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109283920181228065100

Ih­mi­nen käyt­tää jat­ku­vas­ti ym­pä­ris­tön­sä luon­non­rik­kauk­sia elä­män­sä ra­ken­ta­mi­seen.

Täs­tä on seu­ran­nut sekä hy­vää et­tä huo­noa. Mo­net työn te­ke­mis­tä ja elä­mää yleen­sä hel­pot­ta­vis­ta kek­sin­nöis­tä ovat ol­leet ter­ve­tul­lei­ta ja tar­peel­li­sia.

Ih­mi­nen on kui­ten­kin yhä uu­sil­la ide­oil­laan kiih­dyt­tä­nyt luon­non hy­väk­si­käyt­töä maa­il­man­laa­jui­ses­ti. Nyt tun­nem­me pe­rus­tel­lus­ti suur­ta huol­ta toi­min­tam­me vai­ku­tuk­ses­ta ih­mis­kun­nan koh­ta­loon.

Suu­rim­mak­si huol­ten ai­heut­ta­jak­si on to­det­tu ke­hit­ty­nei­den, eri­tyi­ses­ti län­tis­ten te­ol­li­suus­mai­den ih­mis­ten elä­män­ta­pa.

Sitä ei­vät ole toi­vo­tul­la ta­val­la oh­jan­neet yle­vät, lä­hes us­kon­noik­si muut­tu­neet ide­o­lo­gi­set suun­tauk­set. Ih­mi­sen ta­voi­tel­les­sa it­sek­kääs­ti on­nel­li­suut­ta ja pit­kää elä­mää il­man Ju­ma­laa, va­paan tah­don tai hy­vien yk­si­löl­lis­ten tun­tei­den ko­ros­ta­mi­nen ei­vät ole muut­ta­neet käyt­täy­ty­mis­täm­me pa­rem­mak­si.

Sen si­jaan luo­pu­mi­nen kris­til­li­sis­tä hy­veis­tä on li­sän­nyt tur­vat­to­muut­ta ja ai­heut­ta­nut kas­va­vaa pa­hoin­voin­tia. Kris­ti­nus­kol­la oli­si ai­kaa kes­tä­vät rat­kai­sut py­rit­tä­es­sä hy­vään ajal­li­seen elä­mään.

Jee­sus näyt­ti ver­tauk­sin ja konk­reet­ti­ses­ti, kä­des­tä pi­tä­en, mi­ten us­ko­vais­ten tu­lee elää kes­ke­nään ja kaik­kien ih­mis­ten kans­sa.

Hä­nen ope­tuk­sen­sa oli kuu­li­joi­den kor­viin usein ku­mouk­sel­lis­ta: hy­väk­syä lap­set, sai­raat, muu­ka­lai­set tai vas­ten­mie­li­set­kin esi­val­lan edus­ta­jat sa­man ih­mi­sar­von pii­riin.

Vaik­ka kris­tit­tyi­nä us­kom­me, et­tä Ju­ma­la on luo­nut kai­ken ja et­tä maa­il­mal­la on myös lop­pun­sa, em­me voi ot­taa oi­keut­ta jää­dä vain odot­ta­maan koh­ta­loa.

Jee­suk­sen ope­tuk­set ovat eteen­päin kat­so­via ja ne roh­kai­se­vat toi­min­taan: men­kää ja teh­kää, an­ta­kaa an­teek­si niin teil­le­kin an­ne­taan, et­si­kää niin te löy­dät­te, avat­kaa suun­ne niin se täy­te­tään, siu­nat­kaa äl­kää ki­rot­ko. Hän siu­na­si lap­sia, siu­na­si ja kiit­ti ate­ri­ois­ta ja käs­ki ke­rä­tä täh­teet. Hän oli koh­tuu­den ys­tä­vä: kun teil­lä on ruo­ka ja vaat­teet, tyy­ty­kää.

Hän sam­mut­ti ope­tus­las­ten in­hi­mil­li­set pyr­ki­myk­set pääs­tä en­sim­mäi­sik­si ja opet­ti sen si­jaan pal­ve­le­maan ih­mi­siä yli nä­ky­vien ja nä­ky­mät­tö­mien ra­jo­jen.

Pyr­ki­myk­sem­me ja ai­kaan­saan­nok­sem­me oli­vat Jee­suk­sen tie­dos­sa.

Pik­ku­tark­ko­jen oh­jei­den ase­mes­ta hän lu­pa­si Py­hän Hen­gen oh­jaa­maan elä­mää uu­den käs­kyn alai­suu­des­sa: et­tä ra­kas­tai­sim­me Ju­ma­laa yli kai­ken ja lä­him­mäis­tä niin kuin it­se­äm­me. Us­kon lah­ja avaa sy­dä­meen lä­him­mäi­sen nä­kö­kul­man.

Kris­tus syn­tyy tänä jou­lu­na va­pah­taak­seen mei­dät us­ko­maan Ju­ma­laan ja hä­neen. Tar­vit­sem­me joka päi­vä muis­tu­tuk­sen sii­tä, et­tä hän tuli, jot­ta me lan­gen­neet ih­mi­set sai­sim­me pa­la­ta sii­hen pa­ra­tii­sin täy­del­li­syy­teen, jon­ka tot­te­le­mat­to­muu­des­sam­me hyl­kä­sim­me.

Rau­ni No­ke­la

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 19.12.2018

Ku­vi­tus­ku­va: El­me­ri Hek­ka­la

17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys