JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Kohtaanko lähimmäiseni?

Pääkirjoitukset
1.4.2020 6.55

Juttua muokattu:

2.4. 16:42
2020040216425520200401065500

Raa­mat­tu pu­huu use­as­sa koh­das­sa lä­him­mäi­sen koh­taa­mi­ses­ta. Tun­ne­tuin näis­tä ope­tuk­sis­ta lie­nee ker­to­mus lau­pi­aas­ta sa­ma­ri­a­lai­ses­ta, joka aut­toi hä­tään jou­tu­nut­ta lä­him­mäis­tään. Ker­to­mus on kuva pe­las­ta­vas­ta Va­pah­ta­jas­ta, joka ei kä­ve­le kär­si­vän ih­mi­sen ohi. Kun Va­pah­ta­ja hoi­taa ih­mis­tä, on kyse täy­del­li­ses­tä koh­taa­mi­ses­ta.

Jee­sus oli val­mis koh­taa­maan vä­hek­sy­tyim­mät­kin ih­mi­set. Hä­nen toi­min­tan­sa ja ope­tuk­sen­sa ke­hot­ta­vat pi­tä­mään kaik­kia ih­mi­siä lä­him­mäi­si­nä. Kris­tit­ty ei Raa­ma­tun sa­nan va­los­sa ha­lua hal­vek­sia tai lai­min­lyö­dä mi­tään ih­mis­ryh­mää tai ke­tään yk­sit­täis­tä ih­mis­tä. Us­kon he­del­mät nä­ky­vät, kun kris­tit­ty kuun­te­lee ja aut­taa lä­him­mäis­tään.

Me­neil­lään ole­va ko­ro­na­e­pi­de­mia on aset­ta­nut mo­net uu­teen ja eh­kä vai­ke­aan­kin ti­lan­tee­seen. Huo­len kes­ki­ös­sä ovat ol­leet muun mu­as­sa lap­si­per­heet, yrit­tä­jät, sai­raat ja van­huk­set. Krii­si on kui­ten­kin näyt­tä­nyt myös va­loi­san puo­len­sa: ih­mi­set ovat py­säh­ty­neet huo­maa­maan lä­him­mäi­sen ja kek­si­neet mo­nia ta­po­ja aut­taa toi­si­aan.

Ku­lu­neen ke­vään ai­ka­na me­dia on vä­lit­tä­nyt tie­toa lä­him­mäis­tem­me kär­si­myk­ses­tä pa­ko­lais­lei­reil­lä. Eu­roo­pan val­ti­ot ovat jäl­leen sen haas­teen edes­sä, mi­ten hoi­taa mah­dol­li­nen uu­si tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den aal­to. Ti­lan­ne he­rät­tää mo­nen­lai­sia aja­tuk­sia, huol­ta ja pel­koa. Epä­var­muu­den kes­kel­lä Ju­ma­lan sana roh­kai­see luot­ta­maan Ju­ma­lan suun­ni­tel­miin. Sa­mal­la se ke­hot­taa nä­ke­mään lä­him­mäi­syy­den laa­jat mit­ta­suh­teet.

Myös omas­sa maas­sam­me on haas­tei­ta, jot­ka sy­vim­mil­lään liit­ty­vät koh­taa­mat­to­muu­teen. Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti on il­mais­sut huo­len­sa syr­jäy­ty­vien nuor­ten mää­räs­tä. Toi­nen esil­lä ol­lut ai­he on van­hus­ten ja pit­kä­ai­kais­sai­rai­den ko­ke­ma yk­si­näi­syys, joka ää­rim­mil­lään saa hy­vin su­rul­li­sia muo­to­ja.

Moni yk­si­näi­nen toi­voo si­sim­mäs­sään tu­le­van­sa löy­de­tyk­si. Kol­man­nen sek­to­rin jär­jes­töt ovat pe­rus­ta­neet va­paa­eh­tois­voi­min toi­mi­via ys­tä­vä­pal­ve­lui­ta. Myös us­ko­vai­nen voi tuo­da loh­tua yk­si­näi­sen ar­keen. Pie­ni­kin ele voi ol­la toi­sel­le mer­kit­tä­vä vies­ti hä­nen ar­vos­taan ih­mi­se­nä.

Myös yh­tei­sön kes­kel­lä voi ko­kea yk­si­näi­syyt­tä. Tuol­loin on hyvä tar­kas­tel­la, mi­ten yk­si­näi­syyt­tä mah­dol­lis­ta­via ra­ken­tei­ta tai toi­min­ta­ta­po­ja voi­tai­siin muut­taa niin, et­tä mah­dol­li­sim­man moni ko­ki­si tu­le­van­sa koh­da­tuk­si. Kris­til­li­syy­tem­me lap­si- ja nuo­ri­so­työs­sä on vii­me vuo­si­na kiin­ni­tet­ty eri­tyis­tä huo­mi­o­ta ryh­mäyt­tä­mi­seen ja osal­lis­ta­mi­seen.

Raa­ma­tun mu­kaan ih­mi­nen on luo­tu toi­sia var­ten. Pe­ri­syn­nin tur­me­le­mi­na olem­me kui­ten­kin epä­täy­del­li­siä myös lä­him­mäi­si­nä. Ar­mon evan­ke­liu­mi hoi­taa syn­tis­tä ih­mis­tä ja an­taa oi­ke­an mie­len lä­him­mäi­sen koh­taa­mi­seen.

Mar­jaa­na Typ­pö

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys