JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Pyhä Henki ohjaa totuuteen

Pääkirjoitukset
13.5.2020 6.00

Juttua muokattu:

13.5. 08:36
2020051308365020200513060000

Ol­li Lohi

Kris­ti­no­pin mu­kaan Ju­ma­lan ja Va­pah­ta­jan Jee­suk­sen Kris­tuk­sen tun­te­mi­nen ja Ju­ma­lan lap­sek­si pää­se­mi­nen on elä­mäm­me kal­lein asia. Vaik­ka us­ko on hen­ki­lö­koh­tai­nen, Kris­tuk­sen seu­raa­jat ko­ke­vat kes­ki­näis­tä yh­teyt­tä. Raa­mat­tu ker­too, kuin­ka al­ku­seu­ra­kun­ta eli kes­ki­näi­ses­sä rak­kau­des­sa. Tä­män sai ai­kaan Pyhä Hen­ki.

Kris­tit­ty­jen tun­to­merk­ki oli myös yk­si­mie­li­syys ope­tuk­ses­sa. Py­sy­mi­nen Kris­tuk­sen opis­sa oli erit­täin olen­nai­nen asia. Jo­han­nes kir­joit­ti, et­tä joka ei pysy Kris­tuk­sen opis­sa, hä­nel­lä ei ole Ju­ma­laa (2. Joh. 1:9). Ope­tuk­sen ja sa­no­man pe­rus­ta on ol­lut ja on edel­leen Ju­ma­lan sa­nas­sa Raa­ma­tus­sa, joka on us­kon ja elä­män ylin oh­je.

Al­ku­seu­ra­kun­nan op­pi pe­rus­tui Jee­suk­sen seu­raa­jil­leen an­ta­maan ope­tuk­seen, ei in­hi­mil­li­seen op­pi­mi­seen. ”Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Hän ei näet puhu omis­sa ni­mis­sään, vaan pu­huu sen, min­kä kuu­lee, ja il­moit­taa teil­le, mitä on tu­le­va. Hän kir­kas­taa mi­nut, sil­lä sen, min­kä hän teil­le il­moit­taa, hän saa mi­nul­ta.” (Joh. 16:13–14.)

Tämä lu­paus täyt­tyi hel­lun­tai­na. Kris­tuk­sen työ jat­kuu yhä Py­hän Hen­gen työ­nä Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­sa. Ope­tuk­sen pe­rus­ta on il­mais­tu lu­te­ri­lai­ses­sa tun­nus­tuk­ses­sa: ”Me us­kom­me, ope­tam­me ja tun­nus­tam­me, et­tä Van­han ja Uu­den tes­ta­men­tin pro­fee­tal­li­set ja apos­to­li­set kir­joi­tuk­set ovat ai­noa sään­tö ja oh­je, jon­ka mu­kaan kaik­ki opit ja opet­ta­jat on ko­e­tel­ta­va ja ar­vi­oi­ta­va” (Yk­si­mie­li­syy­den oh­je).

Vaik­ka Raa­mat­tu on an­net­tu tien­vii­tak­si us­kon­tiel­le, ku­kaan ei tule au­tu­aak­si lu­ke­mal­la, vaan us­ko­mal­la. Us­ko on lah­ja, jon­ka Ju­ma­la lah­joit­taa ih­mi­sel­le. Sii­tä Lut­her kir­joit­taa kol­man­nen us­kon­kap­pa­leen se­li­tyk­ses­sä: ”Minä us­kon, et­ten minä voi omas­ta jär­jes­tä­ni en­kä voi­mas­ta­ni us­koa Jee­suk­seen Kris­tuk­seen, Her­raa­ni, en­kä tul­la hä­nen ty­kön­sä; vaan Pyhä Hen­ki on kut­su­nut mi­nua evan­ke­liu­min kaut­ta” (Vähä ka­te­kis­mus).

Tä­nä­kin päi­vä­nä Ju­ma­la avaa Py­hän Hen­gen kaut­ta kir­joi­tet­tua sa­naa. Pyhä Hen­ki te­kee sa­nan elä­väk­si: so­vel­taa kau­an sit­ten kir­joi­tet­tua tä­hän ai­kaan ja mei­dän elä­män­ti­lan­tei­siim­me niin, et­tä se oh­jaa va­el­lus­tam­me. Us­ko syn­tyy ja vah­vis­tuu evan­ke­liu­min kuu­le­mi­sen kaut­ta.

Tätä kut­su­vaa sa­no­maa saam­me kuul­la nyt poik­keu­sai­ka­na­kin, kun seu­roi­hin ja ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin voi osal­lis­tua ne­tin vä­li­tyk­sel­lä kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa. Jee­sus sa­noo vii­ni­puu-ver­tauk­ses­sa: ”Te olet­te jo puh­taat, sil­lä se sana, jon­ka olen teil­le pu­hu­nut, on puh­dis­ta­nut tei­dät” (Joh. 15:3). Elä­vä sana, jota voi ku­va­ta elä­män­nes­teek­si, vah­vis­taa us­kos­sa, toi­vos­sa ja rak­kau­des­sa.

23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys