JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Liikunta on hyvä, muttei tärkein asia

Pääkirjoitukset
12.8.2020 6.00

Juttua muokattu:

6.8. 17:56
2020080617565520200812060000

Van­ha sa­non­ta ”Ter­ve sie­lu ter­vees­sä ruu­miis­sa” on pe­räi­sin roo­ma­lai­sel­ta ru­noi­li­jal­ta lä­hes kah­den vuo­si­tu­han­nen ta­kaa. Aja­tus on edel­leen ajan­koh­tai­nen ja roh­kai­see hoi­ta­maan fyy­sis­tä ja hen­kis­tä hy­vin­voin­tia. Tä­hän liit­tyy lä­hei­ses­ti ak­tii­vi­nen lii­kun­ta hy­vän kun­non yl­lä­pi­tä­mi­sek­si.

Poik­keuk­sel­li­sen ke­vään ja ke­sän ai­ka­na yhä use­am­mat suo­ma­lai­set ovat löy­tä­neet lä­hi­luon­non ja eri­tyi­ses­ti met­sät. Mar­jas­tus­kau­si on me­neil­lään, ja ret­ki met­sään on per­heen tai ys­tä­vien yh­tei­nen mah­dol­li­suus tu­tus­tua luon­toon ja ke­rä­tä ter­veel­li­set mar­jat tal­teen. Lap­suu­den ja nuo­ruu­den luon­to- ja lii­kun­ta­ko­ke­muk­set ovat usein poh­ja­na luon­tai­sel­le ha­lul­le lii­kun­nan har­ras­ta­mi­seen myös ai­kui­si­äs­sä.

Ki­sai­lu ja yh­des­sä ur­hei­le­mi­nen aset­taa lii­kun­ta­har­ras­tuk­sel­le mie­lek­käi­tä ta­voit­tei­ta. Lii­kun­taa voi kui­ten­kin har­ras­taa myös yk­sin, ja aset­taa ta­voit­tei­ta oman kun­non ja hy­vin­voin­nin yl­lä­pi­tä­mi­sel­le ja ke­hit­tä­mi­sel­le il­man ver­tai­lua mui­den tu­lok­siin. It­sen­sä kans­sa kil­pai­le­mi­nen on par­haim­mil­laan hy­vin mo­ti­voi­vaa ja vir­kis­tä­vää. Kun­non ko­he­ne­mi­nen aut­taa jak­sa­maan omis­sa teh­tä­vis­sä ja an­taa ilois­ta miel­tä.

Lii­kun­taan liit­tyy lä­hei­ses­ti ur­hei­lu­har­ras­tus. Eri­tyi­ses­ti kil­paur­hei­lus­sa on epä­ter­vei­tä il­mi­öi­tä, jois­sa tu­lok­sia py­ri­tään pa­ran­ta­maan kei­no­ja kaih­ta­mat­ta. Pa­him­mil­laan huip­pu-ur­hei­lu voi tu­ho­ta ur­hei­li­jan fyy­si­sen ja hen­ki­sen ter­vey­den.

Niin ur­hei­lus­sa kuin mo­nil­la muil­la­kin elä­män alu­eil­la on vaa­ra­na käyt­tää Ju­ma­lan an­ta­mia lah­jo­ja omien it­sek­käi­den tar­pei­den tyy­dyt­tä­mi­seen. Ur­hei­luun liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä tar­vi­taan avoin­ta kes­kus­te­lua sii­tä, mikä on tar­peen ja hyö­dyl­lis­tä ei­kä ole vaa­rak­si us­ko­ne­lä­mäl­le. Näi­hin kes­kus­te­lui­hin an­ta­vat tu­kea esi­mer­kik­si SRK:n Ajan­koh­tais­ta-kir­jo­jen ar­tik­ke­lit. Vuo­den 2001 te­ok­ses­sa on ur­hei­lua kos­ke­via ko­ke­mus­kir­joi­tuk­sia, jot­ka avaa­vat nä­kö­kul­mia sekä ur­hei­lu­har­ras­tuk­sen myön­tei­siin puo­liin et­tä vaa­ran­paik­koi­hin.

Aja­tus ter­vees­tä sie­lus­ta ter­vees­sä ruu­miis­sa mää­rit­te­lee myös tär­keys­jär­jes­tyk­sen. Raa­ma­tus­sa on Paa­va­lin neu­vo Ti­mo­teuk­sel­le: ”Ruu­miin har­joit­ta­mi­ses­ta on vain vä­hän hyö­tyä, mut­ta oi­ke­as­ta us­kos­ta on hyö­tyä kaik­keen, sil­lä sii­hen liit­tyy lu­paus sekä ny­kyi­ses­tä et­tä tu­le­vas­ta elä­mäs­tä” (1. Tim. 4:8). Niin hyvä asia kuin lii­kun­ta- ja ur­hei­lu­har­ras­tus on­kin, sii­tä ei sai­si tul­la tär­kein ja elä­män­va­lin­to­ja oh­jaa­va asia. En­si­si­jais­ta on oma­koh­tai­nen us­ko ja sen hoi­ta­mi­nen evan­ke­liu­mil­la.

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys