JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Usko tulee kuulosta

Pääkirjoitukset
14.9.2020 7.10

Juttua muokattu:

11.9. 12:17
2020091112172520200914071000

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Vii­me kuu­kau­det ovat näyt­täy­ty­neet elä­mäs­säm­me mo­nin ta­voin poik­keuk­sel­li­se­na ai­ka­na. Myös seu­rois­sa käy­mi­nen on saa­nut ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­ka­na uu­sia mer­ki­tyk­siä. Pe­rin­tei­nen yh­del­lä kool­la ole­mi­nen vaih­tui vä­lil­lä seu­ro­jen kuun­te­le­mi­seen ne­tis­tä ja ra­di­os­ta. On suu­ri Ju­ma­lan siu­naus, et­tä seu­ra­tar­jon­taa on ol­lut run­saas­ti. Kii­tos kuu­luu mo­nil­le si­sa­ril­le ja vel­jil­le, jot­ka ovat mah­dol­lis­ta­neet seu­rat poik­keu­so­lo­suh­teis­sa­kin.

Ju­ma­lan lap­sen sy­dän kai­paa kuul­la elä­vää Ju­ma­lan sa­naa. Tuon kai­puun syn­nyt­tää sy­dä­men us­ko. Tänä syk­sy­nä il­mes­ty­vä SRK:n kir­ja Ta­kai­sin Isän ko­tiin si­säl­tää hy­vin eri­lais­ten ih­mis­ten pa­ran­nus­ker­to­muk­sia. Mo­nia nois­ta ker­to­muk­sis­ta yh­dis­tää se, mi­ten pa­ran­nus syn­nyt­tää ih­mi­ses­sä ha­lun kuul­la Ju­ma­lan sa­naa ja pääs­tä Ju­ma­lan las­ten yh­tey­teen. Eräs ker­to­mus ku­vaa kau­niis­ti, kuin­ka en­sim­mäis­tä ker­taa elä­mäs­sään seu­roi­hin tul­lut koki, et­tä on tul­lut oman per­he­vä­en kes­kel­le, ko­tiin.

Kris­tit­ty tar­vit­see vah­vis­tus­ta us­kol­leen: ”Us­ko syn­tyy kuu­le­mi­ses­ta, mut­ta kuu­le­mi­sen syn­nyt­tää Kris­tuk­sen sana” (Room. 10:17). Seu­rois­sa saar­nat­tu evan­ke­liu­mi an­taa voi­mia us­kon tiel­lä va­el­ta­mi­seen ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ar­mo­neu­vois­sa py­sy­mi­seen. Sik­si on tär­ke­ää, et­tei us­ko­vai­nen tee maa­il­man kans­sa sel­lai­sia liit­to­ja, jot­ka nou­se­vat seu­rois­sa käy­mi­sen es­teek­si. Hän voi jou­tua kil­voit­te­le­maan myös sii­nä, et­tei vä­hek­syi­si seu­ro­jen mer­ki­tys­tä elä­mäs­sään. “Me em­me saa lyö­dä lai­min seu­ra­kun­tam­me yh­tei­siä ko­kouk­sia, niin kuin muu­ta­mil­la on ta­pa­na, vaan mei­dän tu­lee roh­kais­ta toi­si­am­me, sitä enem­män mitä lä­hem­pä­nä nä­et­te Her­ran päi­vän ole­van” (Hepr. 10:25).

Kes­kel­läm­me on rak­kai­ta si­sa­ria ja vel­jiä, jot­ka ei­vät eri syis­tä pää­se tai voi osal­lis­tua seu­roi­hin. Heil­le ra­dio- ja net­ti­seu­rat ovat muo­dos­tu­neet hy­vin tär­ke­äk­si osak­si us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta. He saat­ta­vat tun­tea su­rua tai osat­to­muut­ta sii­tä, et­tä ei­vät voi osal­lis­tua yh­tei­siin ko­koon­tu­mi­siin. On suur­ta lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta käy­dä ter­veh­ti­mäs­sä ih­mi­siä, jot­ka ovat yk­si­näi­siä ko­deis­saan tai lai­tok­sis­sa. Jee­sus on lu­van­nut ol­la siel­lä, mis­sä kak­si tai kol­me ko­koon­tuu hä­nen ni­mes­sään (Matt.18:20).

Poik­keu­sa­jat ovat ai­na muis­tut­ta­neet ih­mi­siä sii­tä, et­tä elä­mäs­sä ei voi pi­tää mi­tään it­ses­tään­sel­vyy­te­nä. Kaik­ki on Ju­ma­lan lah­jaa. Hä­nen var­je­luk­seen­sa on hyvä luot­taa ja hä­nen tah­toon­sa tyy­tyä myös val­mis­tel­les­sam­me tu­le­van syk­syn seu­ra­toi­min­taa ja sen käyn­nis­tä­mis­tä. Kan­nat­taa pi­tää kiin­ni mah­dol­li­suu­des­ta käy­dä seu­rois­sa tai muu­ten kuul­la Ju­ma­lan sa­naa. Kai­kis­ta tär­kein­tä elä­mäs­sä on us­kon lah­ja, jon­ka omis­ta­jal­le on lu­vat­tu pää­sy ikui­siin seu­roi­hin.

Mar­jaa­na Typ­pö

Kir­joi­tus on jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 9.9.2020

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys