JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Kotisiionin työssä yhteisen asian äärellä

Pääkirjoitukset
6.11.2020 12.31

Juttua muokattu:

6.11. 12:33
2020110612330220201106123100

Sii­o­nin työs­sä tar­vi­taan mo­nen­lai­sia lah­jo­ja, sil­lä teh­tä­vät­kin ovat mo­net. On ol­ta­va joku, joka ra­ken­taa ja yl­lä­pi­tää seu­ro­jen pi­toon tar­vit­ta­vat ti­lat. Sa­moin hän, joka opet­taa ja saar­naa Ju­ma­lan sa­naa. On työ­teh­tä­viä heil­le, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat kuu­le­mi­sen etääl­lä­kin seu­ra­pai­kas­ta. Tär­ke­ää on kan­taa huol­ta niin ko­ti­sii­o­nin ta­lou­des­ta kuin toi­min­nan suun­nit­te­lus­ta­kin. Mil­lai­sia seu­ra­ti­lai­suu­det oli­si­vat­kaan, jos pai­kal­la ei oli­si sä­es­tä­jää, esi­lau­la­jaa tai seu­rai­sän­tää? Kai­kil­la eri työ­teh­tä­vil­lä on sama pää­mää­rä, mah­dol­lis­taa Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­nen.

Apos­to­lien teot ker­to­vat en­sim­mäis­ten kris­til­lis­ten seu­ra­kun­tien elä­mäs­tä. Näi­tä oli syn­ty­nyt laa­jal­le alu­eel­le evan­ke­liu­min kuu­le­mi­sen ja us­ko­mi­sen myö­tä. Elä­vää sa­naa ju­lis­ta­neet apos­to­lit myös or­ga­ni­soi­vat uu­sien seu­ra­kun­tien työ­tä (Ap. t. 14:23). Löy­tyi mo­nen­lais­ta tar­vet­ta ja teh­tä­vää sa­nan ju­lis­ta­mi­ses­ta di­a­ko­ni­a­työ­hön. Ju­ma­lan an­ta­mil­le lah­joil­le oli käyt­töä. Apos­to­li Paa­va­li kir­joit­ti Ko­rin­tin us­ko­vai­sil­le: ”Ar­mo­lah­jo­ja on mo­nen­lai­sia, mut­ta Hen­ki on sama. Myös pal­ve­lu­teh­tä­viä on mo­nen­lai­sia, mut­ta Her­ra on sama.” (1. Kor. 12:4–5.) Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­sä on tar­koi­tus ra­ken­taa Kris­tuk­sen seu­ra­kun­taa, ei omaa it­seä (1. Kor. 14:12). Jo­kai­nen meis­tä saa iloi­ta niis­tä lah­jois­ta, joi­ta olem­me Ju­ma­lal­ta saa­neet.

Jee­suk­sen ver­tauk­ses­sa hy­vät ja us­kol­li­set pal­ve­li­jat lait­toi­vat heil­le us­ko­tut ta­len­tit ak­tii­vi­seen käyt­töön li­sä­ten nii­tä. Pa­la­tes­saan pit­käl­tä mat­kal­taan isän­tä pal­kit­si hei­dät (Matt. 25:14–23). Kris­tuk­sen seu­ra­kun­ta ei ra­ken­nu, jos pii­lo­tam­me tai vä­hät­te­lem­me Ju­ma­lan an­ta­mia lah­jo­ja. Mei­tä kut­su­taan kan­ta­maan vas­tuu­ta sen mu­kaan kuin se on meil­le mah­dol­lis­ta. Teh­tä­vään kut­sut­ta­es­sa on hyvä tun­tea so­pi­vas­ti sekä vas­tuu­ta et­tä va­paut­ta. Apos­to­li Pie­ta­rin sa­nat so­pi­vat hy­vin kaik­keen Sii­o­nin työ­hön, vaik­ka hän pu­huu­kin hen­gel­li­ses­tä kait­sen­nas­ta: ”Kait­kaa sitä lau­maa, jon­ka Ju­ma­la on teil­le us­ko­nut, äl­kää pa­kos­ta, vaan va­paa­eh­toi­ses­ti, Ju­ma­lan tah­don mu­kaan, äl­kää myös­kään al­hai­ses­ta voi­ton­hi­mos­ta, vaan sy­dä­men­ne ha­lus­ta” (1. Piet. 5:2).

Ko­ti­sii­o­nin työs­sä saa ko­kea oman tar­peel­li­suu­ten­sa yh­tei­sen asi­an ää­rel­lä. Kun työ­hön läh­tee mah­dol­li­sim­man moni, työ ei vä­sy­tä vain har­vo­ja vas­tuun­kan­ta­jia. Työ­teh­tä­viä voi rää­tä­löi­dä kun­kin voi­ma­va­ro­jen, elä­män­ti­lan­teen ja esi­mer­kik­si ter­vey­den mu­kaan. Kun kuu­lem­me kut­sun työ­hön, saam­me muis­taa, et­tä kut­su­ja on lo­pul­ta Ju­ma­la. Hän an­taa ha­lun ja voi­man teh­dä val­ta­kun­tan­sa työ­tä.

Har­ri Vä­hä­jylk­kä

Kir­joi­tus on jul­kais­tu 14.10.2020 il­mes­ty­nees­sä Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys