JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

SRK:n viestinnän teema pohjaa kestävään toivoon

Pääkirjoitukset
25.1.2021 10.00

Juttua muokattu:

25.1. 10:14
2021012510141120210125100000

Pie­ni lap­si nä­kee tu­le­vai­suu­den va­loi­sa­na. Elä­mä on täyn­nä toi­vei­ta ja unel­mia, jot­ka odot­ta­vat täyt­ty­mys­tään. Osa näis­tä ei kos­kaan täy­ty, mut­ta tämä ei vä­hen­nä lap­sen iloa tai luot­ta­mus­ta. Hän tu­lee koh­taa­maan myös pet­ty­myk­siä, mut­ta niis­tä hän ei vie­lä tie­dä. Lap­sen us­ko si­säl­tää toi­von, et­tä Ju­ma­la tie­tää, aut­taa ja joh­dat­taa.

Löy­däm­me­kö me lä­hel­täm­me, it­ses­täm­me ja toi­sis­tam­me lap­sen­kal­tais­ta toi­voa ja luot­ta­mus­ta? Al­ka­neen vuo­den 2021 tee­ma SRK:n vies­tin­näs­sä on Tu­le­vai­suus ja toi­vo. Voi­si­ko ol­la pa­rem­paa ai­het­ta mo­nen­lais­ta le­vot­to­muut­ta, epä­var­muut­ta ja pel­koa si­säl­tä­neen vuo­den jäl­keen?

Je­re­mi­an kir­ja, jo­hon tee­ma poh­jaa, si­joit­tuu Juu­dan kan­san vai­heis­sa vai­ke­aan ai­kaan Ba­by­lo­ni­an pak­ko­siir­to­lai­suu­des­sa (Jer. 29:11). Vies­tis­sään pro­fee­tan kaut­ta Ju­ma­la lu­paa pak­ko­siir­to­lai­suu­den lop­pu­van ja hel­pom­man ajan koit­ta­van. Myös mei­dän ai­kam­me ko­et­te­le­muk­sis­sa ih­mi­set odot­ta­vat vai­kei­den ai­ko­jen me­ne­vän ohi. Ju­ma­lan vies­ti pro­fee­tan kaut­ta si­säl­si kui­ten­kin tu­le­vai­suut­ta aja­tel­len suu­rem­man lu­pauk­sen kuin vain ajal­li­sen hel­po­tuk­sen.

Us­kon tuo­ma toi­vo kan­taa ian­kaik­ki­suu­teen. Se on toi­voa ian­kaik­ki­ses­ta elä­mäs­tä. Hy­väs­tel­les­sään ope­tus­lap­si­aan Jee­sus to­te­si heil­le me­ne­vän­sä Isän luo val­mis­ta­maan heil­le­kin si­jaa. Hän lu­pa­si tul­la ta­kai­sin ja nou­taa oman­sa tai­vaa­seen, jot­ta he sai­si­vat ol­la hä­nen kans­saan ikui­ses­ti (Joh. 14:3). Tämä lu­paus ja kut­su sen osal­li­suu­teen ovat yhä tänä vuon­na 110 vuo­den ikään tu­le­van Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­den kes­kei­nen vies­ti.

Us­ko an­taa toi­von ja luot­ta­muk­sen myös tä­hän päi­vään. Ju­ma­la pi­tää omis­taan huo­len joka päi­vä. Yk­sit­täi­sen ih­mi­sen elä­mäs­sä tai edes koko maa­il­mas­sa ei ta­pah­du mi­tään Ju­ma­lan tie­tä­mät­tä tai sal­li­mat­ta. Ih­mi­nen suun­nit­te­lee ja te­kee rat­kai­su­ja omis­ta läh­tö­koh­dis­taan, aja­tel­len omaa ja lä­him­mäis­ten­sä pa­ras­ta. Edel­leen­kään kaik­ki ih­mi­sen suun­ni­tel­mat ja toi­veet ei­vät to­teu­du. Us­kon lah­jan omis­ta­va voi lap­sen lail­la luot­taa hy­vän Ju­ma­lan tah­toon ja joh­da­tuk­seen. Kaik­ki on Ju­ma­lan kä­sis­sä.

Tu­le­vai­suut­ta kan­nat­taa suun­ni­tel­la al­ka­nee­na vuon­na muis­ta­en Jee­suk­sen sa­nat, jot­ka hän lau­sui vai­ke­al­la het­kel­lä Get­se­ma­nes­sa: ”Mut­ta ei niin kuin minä tah­don, vaan niin kuin sinä” (Matt. 26:39). Ju­ma­lan suun­ni­tel­mat on teh­ty ih­mi­sen par­haak­si. Eri­lais­ten elä­män­vai­hei­den kaut­ta, ilon ja su­run vaih­te­luis­sa, Ju­ma­la kut­suu mei­tä lä­hel­leen. Us­koon liit­ty­vä toi­vo tii­vis­tyy Ju­ma­lan omaan lu­pauk­seen, jos­ta Jee­sus to­te­aa: ”Tei­dän Isän­ne on päät­tä­nyt an­taa teil­le val­ta­kun­nan” (Luuk. 12:32).

23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys