JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Seksuaalisuus – osa Jumalan luomistyötä

Pääkirjoitukset
19.3.2021 16.25

Juttua muokattu:

19.3. 18:44
2021031918443120210319162500

Kas­te­juh­las­sa olem­me usein kuul­leet psal­mi­koh­dan, jos­sa ihas­tel­laan ja ih­me­tel­lään Ju­ma­lan suur­ta luo­mis­työ­tä jo­kai­sen ih­mi­sen koh­dal­la: ”Sinä olet luo­nut mi­nut si­sin­tä­ni myö­ten, äi­ti­ni koh­dus­sa olet mi­nut pu­no­nut. Minä olen ih­me, suu­ri ih­me, ja kii­tän si­nua sii­tä. Ih­meel­li­siä ovat si­nun te­ko­si, minä tie­dän sen.” (Ps. 139:13–14.) Jo­kai­nen ih­mi­nen on Ju­ma­lan luo­ma­na ai­nut­ker­tai­nen ja ar­vo­kas.

Ju­ma­lan luo­mis­työn rik­kaus nä­kyy ih­mi­ses­sä toi­si­aan täy­den­tä­vi­nä su­ku­puo­li­na: ”Ju­ma­la loi ih­mi­sen ku­vak­seen, Ju­ma­lan ku­vak­si hän hä­net loi, mie­hek­si ja nai­sek­si hän loi hei­dät” (1. Moos. 1:27). Täs­sä ajas­sa on pal­jon su­ku­puo­li-iden­ti­teet­tiin ja sek­su­aa­li­suu­teen liit­ty­vää kes­kus­te­lua. Koh­taam­me näis­sä ky­sy­myk­sis­sä usein aja­tuk­sen sii­tä, et­tä ih­mi­sen on saa­ta­va va­paas­ti to­teut­taa it­se­ään ja si­tou­tu­mi­sen si­jas­ta ol­la riip­pu­ma­ton. Ju­ma­lan sa­nan ope­tus on kes­tä­vä ja tar­jo­aa tur­val­li­sen pe­rus­tan Ju­ma­lan tah­don ym­mär­tä­mi­seen näis­sä­kin asi­ois­sa.

Sek­su­aa­li­suus on osa jo­kais­ta ih­mis­tä ja Ju­ma­lan luo­ma­na hyvä ja kau­nis asia. Ju­ma­lan sana oh­jaa mei­tä elä­mään myös sek­su­aa­li­suu­den kans­sa niin, et­tä säi­ly­täm­me hy­vän oman­tun­non Ju­ma­lan ja ih­mis­ten edes­sä.

Ju­ma­la on sää­tä­nyt avi­o­lii­ton mie­hen ja nai­sen yh­tei­se­lä­män muo­dok­si, lah­jak­si ja teh­tä­väk­si. Avi­o­lii­tol­la on eri­tyis­luon­ne, jos­sa en­si­si­jais­ta on puo­li­soi­den vä­li­nen hen­ki­nen yh­teys. Ju­ma­la an­toi tur­val­li­sen, vas­tuul­li­sen ko­din sek­su­aa­li­suu­den to­teut­ta­mi­sel­le mie­hen ja nai­sen vä­li­ses­sä avi­o­lii­tos­sa: ”Sen täh­den mies jät­tää isän­sä ja äi­tin­sä ja liit­tyy vai­moon­sa, niin et­tä nämä kak­si tu­le­vat yh­dek­si li­hak­si. He ei­vät siis enää ole kak­si, he ovat yk­si.” (Mark. 10:7–8.) Ju­ma­lan luo­mis­työ jat­kuu ja sen vuok­si avi­o­puo­li­sot sai­vat teh­tä­vän: ”Ol­kaa he­del­mäl­li­set, li­sään­ty­kää ja täyt­tä­kää maa ja ot­ta­kaa se val­taan­ne” (1. Moos. 1:28).

Mies ja nai­nen lii­te­tään Ju­ma­lan sa­nal­la py­hään avi­o­liit­toon, joka on eli­ni­käi­nen ih­mis­suh­de. Si­tou­tu­mi­nen avi­o­puo­li­soon luo tur­val­li­set, py­sy­vät ih­mis­suh­teet myös lap­sil­le, jot­ka mah­dol­li­ses­ti syn­ty­vät per­hee­seen.

Kai­kil­le ei ole kui­ten­kaan osoi­tet­tu avi­o­puo­li­soa. Sekä avi­o­lii­tos­sa et­tä yk­sin elä­vien on tur­val­lis­ta muis­taa, et­tä Ju­ma­lal­la on suun­ni­tel­ma mei­tä jo­kais­ta var­ten. Psal­mis­sa eteem­me avau­tuu tur­val­li­nen nä­ky­mä elä­mäm­me po­lus­ta ja vai­heis­ta Tai­vaan Isän tur­val­li­ses­sa joh­da­tuk­ses­sa: ”Si­nun sil­mä­si nä­ki­vät mi­nut jo idul­la­ni, si­nun kir­jaa­si on kaik­ki kir­joi­tet­tu. En­nen kuin olin elä­nyt päi­vää­kään, oli­vat kaik­ki päi­vä­ni jo luo­dut. Kuin­ka yli­ver­tai­sia ovat­kaan si­nun suun­ni­tel­ma­si, Ju­ma­la, kuin­ka val­ta­va on­kaan nii­den mää­rä!” (Ps. 139:16–17.)

23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys